Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 77, item 8

8 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Antwoorden op vragen van de commissie betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam – 19637-1649

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het advies van het College van procureurs-generaal m.b.t. initiatiefwetsvoorstel Recourt, Oskam en Segers inzake het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30538) – 30538-14

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Van der Steur en Recourt (31753, nr. 61) over "no cure, no pay" – 31753-62

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie-Dik-Faber c.s. over zo spoedig mogelijk in werking treden van het voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren (Kamerstuk 33341, nr.16) – 33341-17

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Agenda voor een Nationaal Programma Preventie – 32793-70

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Handhaving regelgeving voedselveiligheid (n.a.v. toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg over voedselfraude d.d. 14 maart 2013) – 26991-347

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam – 19637-1648

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de Nota van Antwoord bij de ontwerp-Structuurvisie Windenergie op land – 33612-2

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg 2013 – 33577-2

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen commissie over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd – 33400-VII-63

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op berichtgevingen in de media over drugscriminaliteit bij de Luchtmobiele Brigade – 33400-X-75

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op de motie van de leden Monasch en Visser (33400 VII, nr. 37) over investeren in huurwoningen in de vrije sector – 32847-62

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie van de regelingen energiezuinigheid en binnenmilieu voor het primair en voortgezet onderwijs – 31293-161

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 maart 2013 – 23530-98

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de 2de voortgangsrapportage emancipatiebeleid – 30420-179

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 10 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen c.s. (29453, nr. 296) m.b.t. prestatiecontracten gekoppeld aan kortingen op bouwgrond – 29453-307

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 10 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de voortgang van de prestatieafspraken met de bekostigde hogescholen en universiteiten (Kamerstuk 31288, nr. 322) – 31288-342

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling een waardig leven voor iedereen – 22112-1598

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

DMP-A Brief voor de behoeftestelling en vernieuwing van TITAAN – 32733-123

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling EU Industriebeleid op het gebied van de Ruimtevaart – 22112-1601

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Besluit Europees systeem bewaking ruimte-infrastructuur – 22112-1600

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: richtlijn tot aanpassing vijf arborichtlijnen aan Verordening 1272/2008 (etikettering) – 22112-1599

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding – 32598-17

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp structuurvisie Windenergie op land – 33612-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport "Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties" van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31490, nr. 104) – 2013Z07836

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie

Mededeling van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken omtrent de subsidiariteitstoets t.a.v. EU-voorstel: Verordening aanlegkosten breedbandnetwerken COM (2013) 147 – 33613-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een behandelvoorbehoud t.a.v. het EU-voorstel: Slimme Grenzen COM (2013) 95, 96 en 97 – 33614-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.