Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 77, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor om aanstaande dinsdag ook te stemmen over het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32528), het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293) en de daarbij ingediende moties, en over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel Slimme Grenzen (33614, nr. 1).

Ik stel voor om volgende week een debat te houden met de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma, met spreektijden van vijf minuten per fractie.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 17 april jongstleden met als eerste spreker mevrouw Van Veldhoven van D66;

  • - het VAO Belastingplicht overheidsbedrijven; fiscale moties en toezeggingen naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 17 april jongstleden met als eerste spreker de heer Bashir van de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Monasch van de Partij van de Arbeid.

De heer Monasch (PvdA):

Voorzitter. Vandaag bericht De Telegraaf dat een studie naar de hoogte van hypotheekrentes in Nederland gereed is. Deze studie is uitgevoerd door de Autoriteit Consument en Markt, de ACM. Daaruit blijkt dat enorme winsten zijn gemaakt op verstrekte hypotheken. Dat is in vrij grote mate gebeurd, namelijk tussen de 0,75% en 1%. Wij hebben eerder al berichten gekregen over beperkte concurrentie. De ACM wijt dit onder andere aan het feit dat banken opnieuw gekapitaliseerd moeten worden. Tegelijkertijd heeft het kabinet beleid ingezet op het afbouwen van schulden. Daardoor dienen minder schulden als onderpand bij de banken.

Wij willen graag in dit huis een debat over dit onderwerp voeren. Eerder is er al een CPB-notitie verschenen waarin werd gewezen op de beperkte concurrentie tussen banken in Nederland. Wij willen dus graag een debat hierover voeren met de minister voor Wonen en die van Financiën. Wij laten het aan het kabinet over om ook minister Kamp te laten deelnemen aan het debat, omdat het ook te maken heeft met kartelwaakhond ACM.

De voorzitter:

De heer Monasch verzoekt om steun voor een debat.

De heer Fritsma (PVV):

Ook de PVV-fractie ergert zich al heel lang aan de te hoge hypotheekrentes die we in Nederland betalen, dus steun voor het debat.

De heer Verhoeven (D66):

Steun voor het debat. Het is inderdaad geen nieuw onderwerp; het speelt al langer. Ik wil daarom een brief van het kabinet waarin op een rij wordt gezet wat in de afgelopen twee jaar is gedaan en wat mogelijk is om het probleem van concurrentie en financiering door banken en de daaruit voortvloeiende hogere rentes, aan te pakken. Anders kunnen we wel hierover debatteren, maar dan gebeurt er niks. Ik wil dus een brief.

Mijn fractie wil graag dat ook de minister van Economische Zaken bij het debat aanwezig is. Het gaat namelijk echt over de ACM, de Autoriteit Consument en Markt. De ACM heeft het onderzoek naar buiten gebracht en valt onder Economische Zaken. We kunnen dit debat dus niet zonder de minister van Economische Zaken voeren. Ik spreek nog liever met Blok en Kamp, de minister voor Wonen en die van EZ, dan met de minister voor Wonen en die van Financiën. Dat laat ik echter aan de heer Monasch over.

De voorzitter:

De heer Verhoeven geeft steun voor een debat en verzoekt om een brief.

Mevrouw Visser (VVD):

Ik geef steun voor een brief van het kabinet. Zoals de heer Verhoeven vroeg, moet daarin een reactie van het kabinet op het rapport staan, maar ook op een aantal rapporten waaraan de heer Monasch zojuist refereerde. Ik wil weten wat de status daarvan is. Ik geef steun voor een debat daarna.

De heer Klein (50PLUS):

Wij kunnen gelijk een debat steunen. Het rapport zal daarbij ook aan de orde komen, zodat wij ook kunnen spreken over de onwenselijke situatie met de grote hypotheekrentes.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Steun van GroenLinks.

De voorzitter:

Mijnheer Monasch, u hebt ruime steun om dit debat te houden met drie bewindspersonen. Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Wij plannen een debat met een spreektijd van vier minuten per fractie.

Het woord is aan mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Wij hebben vandaag een record bereikt, en bepaald geen record om trots op te zijn: een record werkloosheid. De banenmachine van premier Rutte blijkt een gigantische banenvernietiger. 643.000 mensen zijn werkloos. Per maand komen er 24.000 werklozen bij, per dag 800 à 900. Ik wil hierover graag een debat met de minister van Sociale Zaken.

De heer Van Vliet (PVV):

Steun van onze fractie.

De heer Van Hijum (CDA):

De CDA-fractie steunt dit verzoek.

De heer Klein (50PLUS):

Namens 50PLUS steun voor dit debat.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ook steun van GroenLinks.

De heer Van Weyenberg (D66):

Wij hadden nog nooit zo veel werklozen, ouderen en jongeren. Steun voor dit debat.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun voor het debat namens de ChristenUnie.

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Ik zit even na te denken of wij dit ook snel kunnen betrekken bij een algemeen overleg, maar mijn fractie zal dit debat niet blokkeren. In principe steunen wij het verzoek dus, maar omwille van de agenda verzoek ik de aanvrager om te bekijken of dit betrokken kan worden bij het AO Arbeidsmarktbeleid.

Mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD):

Ik sluit mij aan bij mevrouw Vermeij. Uit mijn hoofd gezegd vindt het AO Arbeidsmarktbeleid al op 22 mei plaats. Misschien is dat wel de eerste gelegenheid om hierover te kunnen spreken.

De voorzitter:

Mevrouw Karabulut, u hebt ruime steun voor het verzoek om een debat. Ik zal het dus gaan plannen, met vier minuten spreektijd per fractie.

Mevrouw Karabulut (SP):

Hartelijk dank.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.