22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1600 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 april 2013

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij vier fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Mededeling een waardig leven voor iedereen (Kamerstuk 22 112, nr. 1598)

Fiche 2: Richtlijn tot aanpassing vijf arbo-richtlijnen aan verordening 1272/2008 (etikettering) (Kamerstuk 22 112, nr. 1599)

Fiche 3: Besluit Europees systeem bewaking ruimteinfrastructuur

Fiche 4: Mededeling EU industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart (Kamerstuk 22 112, nr. 1601)

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Fiche: Besluit Europees systeem bewaking ruimteinfrastructuur.

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

Voorstel voor een besluit tot instelling van een ondersteuningsprogramma voor ruimtebewaking en -monitoring.

Datum ontvangst Commissiedocument

28 februari 2013

Nr. Commissiedocument

COM(2013)107

Pre-lex

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=202438

Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

SWD(2013) 55

Behandelingstraject Raad

Raad voor Concurrentievermogen

Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Economische Zaken

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

  • a) Rechtsbasis:

    Artikel 189, lid 2 VWEU

  • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement:

    Gewone wetgevingsprocedure (gekwalificeerde meerderheid Raad, medebeslissing EP)

  • c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

    Het voorstel bevat uitvoeringshandelingen: de Commissie kan een meerjarig werkprogramma voor het SST-ondersteuningsprogramma vaststellen (artikel 6, lid 2). De Commissie keurt daarnaast uitvoeringsbesluiten goed met betrekking tot de vervulling van de criteria voor toetreding tot het systeem door de lidstaten. Beide uitvoeringshandelingen komen tot stand via de onderzoeksprocedure.

2. Essentie voorstel

Het voorstel behelst een besluit omtrent de ondersteuning van een systeem van ruimtebewaking en -monitoring. Op dit moment is de Europese ruimtevaart afhankelijk van de gegevens uit de Verenigde Staten om botsingen en inslagen te voorspellen. Dit systeem is aan het verouderen en onder militaire controle. Een Europees systeem garandeert enerzijds de onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid van Europa, maar is ook een bijdrage aan een mondiaal systeem, waardoor de kansen toenemen dat een dergelijke gebeurtenis accuraat voorspeld kan worden. Doel van het systeem is het beschermen van de ruimtevaartinfrastructuur (satellieten) en van de Europese bevolking tegen de effecten van inslag van (en botsingen met) objecten uit de ruimte. Dit gebeurt door zowel het opzetten van een dienst voor de voorspelling van dergelijke gebeurtenissen (Europese Space Surveillance and Tracking-dienst) en door het benutten van en bijdragen aan bestaande infrastructuur voor het volgen van ruimtepuin (onder meer met behulp van een grote militaire radar).

3. Wat is de Nederlandse grondhouding ten aanzien van de bevoegdheidsvaststelling, subsidiariteit en proportionaliteit van deze mededeling en de eventueel daarin aangekondigde concrete wet- en regelgeving? Hoe schat Nederland de financiële gevolgen in, alsmede de gevolgen op het gebied van regeldruk en administratieve lasten?

Bevoegdheidsvaststelling

De EU is bevoegd op grond art 189 VWEU, lid 2. Nederland kan zich vinden in deze bevoegdheid.

Subsidiariteits en Proportionaliteit

De subsidiariteit wordt beoordeeld als positief. Nederland stemt in met het principe van een Europees systeem voor het volgen van ruimtepuin. Zoals ruimtevaart, onder meer om redenen van efficiency, al in Europese samenwerking plaatsvindt, is een dergelijk systeem ook een gezamenlijke Europese – en idealiter een mondiale- verantwoordelijkheid. Ook ten aanzien van de proportionaliteit van het voorstel heeft Nederland een positieve grondhouding. Het voorstel staat in de juiste verhouding tot het doel, namelijk het beschermen van de ruimtevaartinfrastructuur en van de Europese bevolking. Er wordt op efficiënte wijze omgegaan met de beschikbare middelen.

Financiële gevolgen, regeldruk en administratieve lasten

De geschatte kosten bedragen 73 miljoen euro, voor de periode 2014–2020, en kunnen onder meer worden gefinancierd vanuit de programma’s Galileo, Horizon 2020 en het fonds voor Interne Veiligheid. Deze kosten dienen binnen de kaders voor het MFK 2014–2020 te worden opgevangen. Het besluit zorgt niet voor een toename in regeldruk en administratieve lasten.

4. Nederlandse positie over de mededeling

Nederland kan het besluit van de Commissie ondersteunen. Het huidig besluit legt de nadruk op de ontwikkeling van diensten en een bijdrage aan bestaande infrastructuur, hetgeen een efficiënte wijze is van omgaan met de beschikbare middelen (technisch en financieel) in Europa. Onduidelijk in het commissievoorstel is nog waar precies de eindverantwoordelijkheid ligt voor het beschrijven en implementeren van een systeem en wie verantwoordelijk is voor het formuleren van de gebruikerseisen. Nederland zal erop aandringen dat de Commissie daarvoor een duidelijker verantwoordelijkheid neemt, in samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie European Space Agency. Die verantwoordelijk staat impliciet in het huidige voorstel, maar er is ruimte om in het aangekondigde implementatieplan de samenwerking verder te concretiseren. Financiering van de SST-ambities zal uit de bestaande MFK-middelen/-programma’s moeten komen.

Naar boven