33 341 Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

Nr. 16 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 12 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het de uitdrukkelijke wens van de indieners is om de wet per 1 juli 2013 in te laten gaan,

verzoekt de regering de wet zo spoedig mogelijk in te laten gaan met als uiterste deadline 1 januari 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Keijzer

Bisschop

Naar boven