Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333612 nr. 2

33 612 Structuurvisie Windenergie op land

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 april 2013

Op 28 maart jl. is de ontwerp-Structuurvisie Windenergie op land door de Ministerraad vastgesteld en samen met het plan-MER aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierbij zend ik u ook de Nota van Antwoord die is opgesteld naar aanleiding van de zienswijze en raadplegingsprocedure die bij de start van het proces zijn doorlopen.1 In het document wordt antwoord gegeven op welke manier de ingebrachte zienswijzen, adviezen en raadplegingsreacties zijn betrokken bij de ontwerp-structuurvisie en het plan-MER. De Nota van Antwoord wordt tevens naar iedereen verzonden die een reactie heeft ingebracht.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer