Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 41, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik deel mee dat ingevolge artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde, een de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 33434-1; 33434-2; 33434-3; 33000-XVI-72; 21501-20-685; 33208-9; 33400-I-5; 32043-133; 33000-XIII-180; 32372-76; 32821-11; 33000-XIII-119; 33400-14; 33400-15.

Ik stel voor, dinsdag aanstaande ook te stemmen over de aangehouden moties-Van Veldhoven (31793, nr. 67, 33400-XII, nr. 32 en 33115, nr. 10).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • - het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds

(Trb. 2012, 101) (33363);

  • - het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (32402);

  • - het wetsvoorstel Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg) (33109);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (33168);

  • - het wetsvoorstel Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid (33297).

Ik stel voor om toe te voegen aan de agenda van vandaag:

  • - het VAO Mali, naar aanleiding van een algemeen overleg van gisteren, inclusief stemmingen, met als eerste spreker het lid Jasper van Dijk van de SP.

Ik stel verder voor om toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO arbeidsmigratie, naar aanleiding van een vandaag gehouden algemeen overleg, met als eerste spreker het lid Ulenbelt van de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Smits van de SP.

Mevrouw Smits (SP):

Voorzitter. Ik heb op 28 december schriftelijke vragen gesteld over de kinderopvangtoeslag en het terugkrijgen daarvan door ouders. Ik zou het heel erg fijn vinden als deze vragen beantwoord kunnen zijn vóór het dertigledendebat over de kinderopvangtoeslag.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Leijten van de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Naar aanleiding van het televisieprogramma waarin duidelijk werd dat er een jongen in de gehandicaptenzorg was vastgeketend aan een muur, hebben we hier twee jaar geleden een heel waardevol en inhoudelijk debat gevoerd, maar helaas is onduidelijk wat de stand van zaken is. Gisterenavond hebben we kunnen zien dat vele kinderen met beperkingen en gedragsproblemen nog zonder zorg thuis zitten. Ik stel voor dat wij daar weer een debat over voeren, om te zien hoe we verder gaan, wat er precies is gedaan in de afgelopen jaren en hoe we ervoor zorgen dat deze ouders op zo kort mogelijke termijn niet meer alleen staan.

De voorzitter:

Het verzoek is het houden van een debat.

Mevrouw Klever (PVV):

Steun voor een debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De fractie van de ChristenUnie geeft steun aan een debat.

De heer Van 't Wout (VVD):

Steun voor een debat.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Ook namens de PvdA steun voor dit debat. Ik ben benieuwd naar de reactie van het kabinet. Mevrouw Leijten wijst er terecht op dat er in het verleden veel aandacht voor is geweest, en we zien graag wat er in de afgelopen jaren nou precies gebeurd is. Kan er ter voorbereiding van dat debat een schriftelijke reactie van de staatssecretaris komen? Zeker steun voor een debat, absoluut.

De heer Omtzigt (CDA):

Het CDA sluit zich aan bij de woorden van de Partij van de Arbeid. Ook wij krijgen graag een reactie van de regering op de gedane toezeggingen in het debat waarnaar mevrouw Leijten verwees.

Mevrouw Berndsen-Jansen (D66):

Ook vanuit D66 steun voor een debat, en steun voor een brief van de staatssecretaris.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, u hebt ruime steun voor een debat. Het verzoek is wel om voorafgaand aan het debat een brief te ontvangen. Ik neem aan dat u zich daarin kunt vinden.

Mevrouw Leijten (SP):

Zeker, daar kan ik mij in vinden. Ik zou het op prijs stellen als die brief vanuit het ministerie op een zo kort mogelijke termijn komt. Juist omdat dit twee jaar geleden plaatsvond en omdat er nu veel vragen zijn over wat er gebeurt, is het goed om hier niet te lang mee te wachten. Als dat signaal kan worden doorgegeven, zou ik dat zeer op prijs stellen.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Het verzoek om een debat komt op de lijst. Bij het debat geldt een spreektijd van vier minuten per fractie.

Ik wilde het woord geven aan mevrouw Wolbert van de PvdA-fractie, maar zij is niet aanwezig. Het woord is aan mevrouw Ypma; ik neem aan dat zij het woord voert namens mevrouw Wolbert.

Mevrouw Ypma (PvdA):

Voorzitter. Dat klopt. We hebben een rappel inzake de door de minister en de staatssecretaris niet beantwoorde schriftelijke vragen over de te hoge werkdruk van verpleegkundigen.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Bashir van de SP-fractie.

De heer Bashir (SP):

Op 23 januari hebben wij een algemeen overleg over belastingverdragen. Collega Arnold Merkies en ik hebben op 5 november 2012 schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat Nederlandse banken tientallen vennootschappen hebben in belastingparadijzen. Mijn verzoek aan het kabinet is om die vragen uiterlijk aanstaande maandag te beantwoorden.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Van Toorenburg van de CDA-fractie.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Gisteren zijn wij opgeschrikt door beelden bij PowNews van toestanden in een jeugdinrichting. Vanochtend stond in De Telegraaf een artikel over wat er allemaal aan de hand is in jeugdinrichtingen. Wij weten inmiddels dat de staatssecretaris dit afdoet als incidenten. We vinden dit dermate schokkend dat wij hierover een debat willen voeren. Dat debat vragen wij mede namens mevrouw Kooiman van de SP en mevrouw Helder van de PVV aan.

De heer Van der Steur (VVD):

Voor de VVD-fractie is het van belang om te weten of het wel of niet om incidenten gaat. Daarom steunen wij het verzoek om een brief, maar nog niet het verzoek om een debat. Wij willen eerst bekijken wat er precies aan de hand is.

De heer Marcouch (PvdA):

De PvdA-fractie vindt die lijn acceptabel. We willen van de staatssecretaris uitleg krijgen. Wij willen dus graag een brief. Dan zien we wel of daarna een debat nodig is.

Mevrouw Berndsen-Jansen (D66):

Steun voor een debat, maar ook voor een brief, want het is wel handig om te weten waarover wij het hebben als wij het debat voeren.

Mevrouw Kooiman (SP):

Wij steunen het verzoek om een debat, maar ik heb vanmorgen ook schriftelijke vragen ingediend. Ik zou die vragen graag voor het debat beantwoord zien.

De voorzitter:

Als er een debat komt; dat heb ik nog niet geconcludeerd.

De heer Bisschop (SGP):

Het lijkt mij zeer gewenst dat er een debat komt en dat daar een brief aan voorafgaat.

Mevrouw Helder (PVV):

Vooruitlopend op het feit dat collega Van Toorenburg er een dertigledendebat van gaat maken en dat het debat dus echt gepland kan gaan worden, wil ik graag dat ook mijn vandaag ingediende schriftelijke vragen in die brief worden beantwoord. Diverse collega's vragen om een brief. De staatssecretaris heeft gezegd dat hij denkt dat dit een incident is. Daarom staat mevrouw Van Toorenburg hier, mede namens de PVV. Plannen dus!

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Mag ik daar kort op reageren? Wij hadden dit na gisteravond graag willen afdoen met een verzoek om een brief, maar omdat wij vanochtend vernamen dat er naar PowNews een brief is gestuurd waarin staat dat het allemaal wel meevalt en dat ook het in elkaar schoppen van personeel slechts een incident is, willen wij dit opschalen naar een debat. Als er geen steun is voor een volledig debat, vraag ik om een dertigledendebat, zodat we dit in ieder geval hier op de agenda kunnen plaatsen. Het is prima als daar van tevoren schriftelijke informatie over komt.

De voorzitter:

U hebt inderdaad steun voor een dertigledendebat. Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet, zodat er ook een brief komt. Uiteraard worden schriftelijke vragen altijd beantwoord door het kabinet.

Het woord is aan de heer Omtzigt.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik wil graag een rappel doen inzake onbeantwoorde schriftelijke vragen over de multiplier in de Geefwet. Die vragen heb ik op 28 december gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Er is echt haast geboden, want het gaat om de wijze waarop belastingformulieren ingevuld moeten worden. En daar zijn de snelsten onder ons al mee begonnen! Graag voor maandag een antwoord.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.