Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 63, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 13 maart 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32418, 32576, 32828 en 32877 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Tussentijds bericht directe plaatsing in gemeenten van uitgenodigde vluchtelingen – 19637-1502

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 12 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 maart 2012 – 21501-02-1131

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 9 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 1-3 februari 2012 – 21501-30-283

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 9 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad maart 2012 – 21501-32-574

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 9 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag van de OJCS-Raad van 10 februari 2012 – 21501-34-181

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 9 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen – 23530-93

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 12 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming dat onlangs door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) – 27858-102

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 8 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eerste evaluatie van de sollicitatieplicht voor politieke ambtsdragers – 28479-57

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kwartaalrapportage GLB-onderhandelingen maart 2012 – 28625-146

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 9 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Marcouch/Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314) over een samenhangend juridisch kader waarmee de handelingen van de publieke diensten kunnen worden gestaakt als gevolg van intimiderend en agressief gedrag van de cliënt – 28684-342

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 9 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Besmetting milde vogelgriep in Zuidwolde, Drenthe – 28807-132

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 8 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport Defence for Children/Unicef over de gezinslocaties – 29344-86

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 12 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Correspondentie met de ILO over de Wet WIA en ILO-verdrag 121 – 29427-82

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 12 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gevolgen van de aangekondigde acties naar aanleiding van de vastgelopen cao-onderhandelingen sector Politie – 29628-294

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 9 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de CTIVD inzake de inzet van Sigint door de MIVD (29924, nr. 74) – 29924-78

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 12 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Betreffende het beëindigen van de deelname door EL&I in Meerstad – 30099-14

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 6 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Planning van de brief over de brede verkenning deeltijdonderwijs – 31288-262

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 12 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding inspectierapportage alternatieve afstudeertrajecten – 31288-263

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 12 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toetreding bedrijfseenheden bij De Werkmaatschappij per 1 januari 2012 – 31306-4

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voordracht tot voorhang van wijzigingsbesluit Besluit Gemeentelijke basisadministratie – 31563-8

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhangprocedure experiment regelarme instellingen – 31765-56

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 8 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van Van Bemmel met betrekking tot de cookiebepaling – 32549-47

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het AIV-briefadvies van 21 november 2012 "Het EHRM: beschermer van burgerlijke rechten en vrijheden?" – 32735-45

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 7 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van het mensenrechtenbeleid – 32735-46

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 9 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Leegte c.s. (32813, nr.4) over de zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen en motie-Van der Werf c.s. (32813, nr. 10) over pilotprojecten – 32813-17

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 13 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het evaluatieverslag van het Stimuleringsfonds voor de Pers – 32827-31

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 7 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Braakhuis/Omtzigt inzake uniformering pensioengevend loon en fiscale toezeggingen – 33000-IXB-12

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 8 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stelselwijziging Omgevingsrecht – 33118-3

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 9 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Canada inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken; Ottawa, 20 oktober 2011 (Trb. 2011, 239 en Trb. 2012, 36) – 2012Z05041

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd