Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231306 nr. 4

31 306 Instelling Werkmaatschappij als baten-lastendienst

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 maart 2012

Conform de toezegging gedaan in de voorhangbrief van 3 december 2007 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 306, nr. 1), informeer ik u over nieuw toe getreden bedrijfseenheden tot De Werkmaatschappij. De Werkmaatschappij (DWM) is een baten-lastendienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met het toetreden van de nieuwe bedrijfseenheden blijft DWM voldoen aan de instellingsvoorwaarden voor baten-lastendiensten. Dit is door het ministerie van Financiën getoetst.

Per 1 januari 2012 zijn de volgende bedrijfseenheden bij DWM toegetreden:

  • 1. Haagse Inkoop Samenwerking (HIS);

  • 2. Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP);

  • 3. Interim Rijk (IR).

Ad 1. Haagse Inkoop Samenwerking (HIS)

De Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) is een samenvoeging van de inkoopafdelingen van het Ministerie van BZK, Ministerie van Financiën en het Ministerie van VWS. De samenvoeging is de uitwerking van de projecten 5 en 8 uit het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. De HIS is het eerste Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) binnen de Rijksoverheid.

Ad 2. Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP)

Met ingang van 1 januari 2012 is vanuit de ICT-Uitvoeringsorganisatie (ICTU) de afdeling Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) over gegaan naar DWM. KOOP is opgericht als programmaonderdeel van het programma E-Overheid voor Burgers. KOOP heeft de opdracht zorg te dragen voor de elektronische publicatie en het toegankelijk maken van officiële overheidspublicaties. Daarbij ligt de focus op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet- en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit.

Sinds eind 2008 is door BZK gezocht naar de meest geschikte organieke inbedding van KOOP. ICTU is een ontwikkelorganisatie en naarmate het zwaartepunt van KOOP op beheer komt te liggen dienen de werkzaamheden te worden overgedragen aan een daartoe ingerichte regieorganisatie. KOOP is deze regieorganisatie en stuurt het proces van digitaal uitgeven aan, evenals het verder innoveren van de digitale kanalen. Concreet gaat het om de inhoud op www.overheid.nl onder de kolom «Overheidsinformatie». Het feitelijk ICT beheer wordt door marktpartijen gedaan. Vanuit deze positionering past KOOP goed in DWM.

Ad 3. Interim Rijk (IR)

Per 1 januari 2012 vormt I-Interim Rijk samen met Interim Management Rijk (voormalig Interim Management VROM) de nieuwe bedrijfseenheid Interim Rijk (IR). Deze nieuwe bedrijfseenheid IR is per gelijke datum toegetreden tot DWM.

I-Interim Rijk, als rijksbrede pool voor ICT-professionals binnen het Rijk, is opgezet om voor het Rijk cruciale expertise op te bouwen en te behouden en draagt bij aan het terugdringen van externe inhuur, vooral op het gebied van het invullen van het professionele opdrachtgeverschap.

I-Interim Rijk richt zich op de strategische projecten van de rijksoverheid. Het belang dat daaraan gehecht wordt is dermate groot dat een grotere rol van IIR voor de hand ligt. IIR heeft zich als doel gesteld dat 50% van haar opdrachten tot de strategische agenda behoort. De strategische agenda wordt geoperationaliseerd aan de hand van het Rijksdashboard ICT. Met de Chief Information Officers (CIO’s) worden regelmatig mogelijke opdrachten doorgenomen.

Interim Management Rijk is een rijksbrede interim-pool. Voor IMR geldt dat door het leveren van een breed aanbod aan interim-management een bijdrage kan worden geleverd aan het terugdringen van externe inhuur. Interim Management Rijk kan voorzien in interim-management; implementatie- en verandermanagement; programma- en projectmanagement en procesbegeleiding en -interventie.

Tot slot

Per 1 januari 2011 bedroeg het aantal bedrijfseenheden binnen DWM 17. Door het bundelen van alle expertise centra op het terrein van organisatie en personeel in het EC O&P, is dit aantal met 7 teruggebracht. Met de toetreding van de drie nieuwe bedrijfseenheden komt het aantal bedrijfseenheden per 1 januari 2012 op 13. In bijlage 11 is een overzicht van alle bedrijfseenheden van DWM opgenomen.

De cijfermatige verwerking van voornoemde ontwikkeling vindt in de eerste suppletoire begroting 2012 plaats.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.