32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID LEEGTE C.S.

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Nederlandse volume biodiesel 400 mio liter groot is, waarvan op dit moment 80% wordt ingevuld door de zogenaamde tweede generatie biobrandstof en 20% door de zogenaamde eerste generatie biobrandstof;

overwegende, dat wij zo snel mogelijk af willen van de zogenaamde eerste generatie biobrandstoffen;

overwegende, dat de gemiddelde bezettingsgraad van biobrandstoffabrieken in Europa, die de zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen kunnen produceren,

gemiddeld 43% is;

overwegende, dat het verhogen van het bijmengpercentage voor de tweede generatie biobrandstof zal leiden tot een prijsverlagend effect en daarmee tot een stimulans van de inzet van tweede generatie biobrandstoffen;

constaterende, dat er Europese criteria zijn, waaraan de zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen moeten voldoen, en de sector zegt controleerbaar aan de criteria te kunnen voldoen;

overwegende, dat het huidige groeipad leidt tot een bulldozereffect, met een mogelijk prijsophogend effect en risico voor de duurzaamheid van de biobrandstoffen;

verzoekt de regering het bijmengpercentage voor biobrandstoffen te verhogen, volledig ingevuld met de tweede generatie, naar een percentage van 10% in het tempo zoals dat voor 2008 gold, en dat (eventueel met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2012 te laten gelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leegte

Samsom

Paulus Jansen

Van Veldhoven

Naar boven