Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 73, pagina 5109-5110

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over duurzaam inkopen door overheden, te weten:

- de motie-Duyvendak/Vermeij over de trein als vervoersmiddel voor dienstreizen tot 500 kilometer (30196, nr. 22);

- de motie-Ouwehand over het integraal opnemen van dierenwelzijn in de duurzaamheidscriteria (30196, nr. 24);

- de motie-Ouwehand over het als eis formuleren van het gebruik van dierproefvrije schoonmaakmiddelen (30196, nr. 25).

(Zie vergadering van 2 april 2008.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (30196, nr. 24) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet beleid ontwikkelt voor duurzaam inkopen door de overheid;

overwegende dat de Kamer een motie (26485, nr. 50) heeft aangenomen waarin dierenwelzijn onderdeel wordt gemaakt van het MVO-beleid van de regering;

constaterende dat dierenwelzijn desondanks nog geen vast onderdeel uitmaakt van de duurzaamheidscriteria;

verzoekt de regering, in de eerstvolgende voortgangsrapportage Duurzaam Inkopen aan te geven op welke wijze dierenwelzijn integraal kan worden opgenomen in de duurzaamheidscriteria,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 28 (30196).

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar gewijzigde motie (30196, nr. 28) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Vermeij (30196, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (30196, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.