Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 73, pagina 5105-5106

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht (30599), en over:

- de motie-De Rooij over het betrekken van de vakorganisaties en de JOB bij de vaststelling van de governance code bve (30599, nr. 15);

- de motie-De Rooij over begrenzing van de bezoldiging van bestuurders van mbo-instellingen (30599, nr. 16).

(Zie vergadering van 26 maart 2008.)

De voorzitter:

De motie-De Rooij (30599, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de governance code bve die bij ministeriële regeling wordt aangewezen, is opgesteld zonder daarbij de vakorganisaties te betrekken;

overwegende dat hiermee geen recht wordt gedaan aan volwaardige "checks and balances" in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat ook de vakorganisaties en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs worden betrokken bij het opstellen van de governance code bve,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19 (30599).

Op verzoek van mevrouw De Rooij stel ik voor, haar gewijzigde motie (30599, nr. 19) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-De Rooij (30599, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat voorkomen moet worden dat er excessieve beloning plaatsvindt in de publieke sector zoals het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie;

verzoekt de regering, vast te leggen dat de bezoldiging in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (inclusief bonussen en premies) niet hoger is dan de bezoldiging van de minister-president,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden De Rooij en Depla. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 20 (30599).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt het amendement-Depla (stuk nr. 13, IA en B).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Biskop (stuk nr. 17, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 17 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-De Rooij (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Biskop (stuk nrs. 17, I tot en met V).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Rooij/Depla (30599, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.