Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 73, pagina 5153-5155

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van 2009 en de wijziging van het afbouwpercentage (31399);

Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen (31400).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake tekst van het statement De internetfilm Fitna (31402);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van vijfde rapportage inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (31200-V, nr. 82);

een, van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, over de terugblik op de Europese Raad (23987, nr. 81);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van verslag bezoek aan Ethiopië, Eritrea en Jemen (22831, nr. 58);

drie, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van rapport Versterking van de cassatierechtspraak (29279, nr. 69);

 • een, over de aangenomen moties inzake Segway (29398, nr. 85);

 • een, inzake de adoptie van Chinese kinderen (31265, nr. 4);

een, van de minister en staatssecretaris van Justitie, over afwijzing verzoek van Lucia de B. (31200-VI, nr. 126);

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van trendnota notariaat 2006 (23706, nr. 69);

 • een, ten geleide van rapport "Toezichtprogramma's voor delinquenten en forensisch psychiatrisch patiënten" (29270, nr. 20);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de luchthaven van Bonaire (31200-IV, nr. 36);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over veranderingen in de buitenschoolse kunsteducatie (31200-VIII en 28989, nr. 165);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over het wetsvoorstel wijziging WEB inzake colleges van bestuur en raden (30599, nr. 18);

 • een, over de Hoofdlijnenbrief 2009-2010 (31200-VIII, nr. 166);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van agenda van het (IMFC) (26 234, nr. 80);

 • een, over de Schiphol Group (29665 en 28165, nr. 95);

 • een, over het EMU-saldo en de EMU-schuld (31200-IXB, nr. 17);

twee, van de staatssecretaris van Financiën, te weten:

 • een, over de rechtsbescherming belastingplichtige (30645, nr. 11);

 • een, over problemen met het winstaangifteprogramma voor ondernemers (31066, nr. 37);

een,van de minister en staatssecretaris van Defensie, over de aangenomen motie van Eijsink en Knops (31200-X, nr. 102);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over de brochure "Hoofdlijnen van het Defensie materieel Proces" (27830, nr. 51);

een, van de staatssecretaris van Defensie en de minister van Economische Zaken, over het project "Vervanging F-16" 26488, nr. 67);

vier, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's (21501-08 en 22112, nr. 272);

 • een, over toelating genetisch gemodificeerde aardappel (27428 en 21501-32, nr. 104);

 • een, inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (31200-XI, nr. 98);

 • een, over de uitvoering motie van mevrouw Spies c.s. (31200-XI en 22112, nr. 99);

twee, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, te weten:

 • een, over de gezondheidskundige kwaliteit van woningen (28325, nr. 74);

 • een. over de huisjesmelker-van-het-jaarverkiezing (31200-XVIII, nr. 58);

zeven, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de Nederlandse inzet op twee recent uitgebrachte voorstellen van de Europese Commissie (21501-33, nr. 153);

 • een, ten geleide van 22ste voortgangsrapportage HSL-Zuid (22026, nr. 279);

 • een, over de Regeling grote projecten de 23ste voortgangsrapportage Betuweroute (22589, nr. 293);

 • een, over de ingediende motie-Roemer (28642, nr. 32);

 • een, over spoorvertragingen (29984, nr. 129);

 • een, over de resultaten eerste fase onderzoek kunstwerken (bruggen, viaducten en tunnels) (31200-XII, nr. 77);

 • een, over een wettelijke regeling van een geschillencommissie (31232, nr. 13);

een, van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de Parallelle Kaagbaan (29665, nr. 96);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over Ruimte voor de Rivier (30080, nr. 31);

 • een, over de klimaatverandering (31269, nr. 5);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over mkb- en industriebeleid (21501-30, nr. 180);

 • een, over de stand van zaken van het Innovatieplatform en het innovatiebeleid van het kabinet (27406, nr. 118);

 • een, over de uitvoering motie-Samsom/Atsma inzake de SDE (31239, nr. 27);

een, van de staatssecretarissen van Economische Zaken, van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, (29515, nr. 237);

een, van de staatssecretarissen van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën, over zelfstandig ondernemerschap (31311, nr. 2);

drie, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over het groot project Ecologische Hoofdstructuur (ehs) (30825, nr. 12);

 • een, over de motie-Graus (31200-XIV, nr. 211);

 • een, over de Monitoring duurzame landbouw (31403);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën, over stroomlijnen loonaangiften van werkgevers (26448 en 31066, nr. 358);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake de motie-Spekman om statushouders aan het werk te houden (31018 en 30545, nr. 34);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake onderzoek Erasmus Medisch Centrum over palliatieve sedatie (29509, nr. 18);

 • een, over de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld (30420, nr. 118);

twee, van de minister voor Jeugd en Gezin, te weten:

 • een, inzake reactie op het SP-rapport Kansen voor alle kinderen (31001, nr. 47);

 • een, over de wachtlijst op het gebied van de provinciale jeugdzorg (29815, nr. 130).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Defensie, over Plan van aanpak verkenningen;

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over de Concessiewetgeving voor de waddenveren;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake uitnodiging Decent Work Conferentie;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de AWBZ-brief VGN.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake reactie op de mail van G.L.M. Bots;

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake reactie op brief van de heer Buisman;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de gespecialiseerde thuiszorg in achterstandswijken.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissie.