Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 73, pagina 5111-5113

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voedsel en Waren Autoriteit, te weten:

- de motie-Graus over het ter inzage leggen van dossiers bij de VWA (26991, nr. 178);

- de motie-Graus over herinvoering van postacademisch onderwijs voor keuringsartsen van de VWA (26991, nr. 179);

- de motie-Graus over opbouw van het aantal controles en geïntensiveerde opsporing en vervolging (26991, nr. 180);

- de motie-Graus over het stilleggen van de transportband bij een dodingsbad onder de wettelijke norm (26991, nr. 181);

- de motie-Van Velzen over verder onderzoek naar modernisering van activiteiten ten aanzien van levende dieren (26991, nr. 182);

- de motie-Van Velzen over een focus op verdere professionalisering in handhaving (26991, nr. 183);

- de motie-Van Velzen/Thieme over afschaffing van de huidige werkwijze bij controle in de vee- en vleessector (26991, nr. 184);

- de motie-Thieme over toetsing van het kwaliteitskeurmerk Dierwaardig Vervoer aan de Europese verordening (26991, nr. 185);

- de motie-Thieme over het afdoende waarborgen van het welzijn en de gezondheid van dieren tijdens transport (26991, nr. 186);

- de motie-Thieme over het onder het ministerie van VWS laten ressorteren van de VWA (26991, nr. 187);

- de motie-Thieme over het voorleggen aan de Food and Veterinary Office van de uitbesteding van de wettelijke controles (26991, nr. 188);

- de motie-Thieme over het veilig kunnen melden van dierenmishandeling en illegale praktijken (26991, nr. 189);

- de motie-Thieme over het verbieden van veewagens voorzien van een lier (26991, nr. 190);

- de motie-Waalkens/Ormel over een inventarisatie van verbeterpunten bij de VWA, voor en tijdens de fusie (26991, nr. 191).

(Zie vergadering van 3 april 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Thieme stel ik voor, haar motie (26991, nr. 186) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Thieme (26991, nr. 185) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de Europese transportverordening (EG nr. 1/2005) de verplichting spreekt dat bij het inladen van dieren voor vergunningplichtige transporten een keuringsarts aanwezig dient te zijn om de verplichte formulieren naar waarheid te kunnen invullen en ondertekenen;

overwegende dat de Nederlandse regering met het afzien van verplichte controle door keuringsartsen tijdens het laden van dieren mogelijk handelt in strijd met de verordening;

verzoekt de regering, het kwaliteitskeurmerk Dierwaardig Vervoer te laten toetsen door de Food and Veterinary Office en/of de Europese Commissie aan de eisen van de Europese Transportverordening (EG nr. 1/2005) alvorens tot erkenning daarvan over te gaan en de Kamer hierover te informeren,

verzoekt de regering, daarbij specifiek goedkeuring te vragen voor afwijking van de in de verordening opgenomen verplichting dat bij het inladen van dieren voor vergunningverplichte transporten een keuringsarts aanwezig dient te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 192 (26991).

De motie-Thieme (26991, nr. 188) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de VWA de wettelijke vleeskeurings-taken vanaf 2006 heeft uitbesteed aan het commerciële bedrijf BV KDS;

constaterende dat in het voorjaar van 2006 rapportage werd uitgebracht naar aanleiding van een missie van de Food and Veterinary Office (FVO) waarin werd gesteld dat KDS nog niet aan alle eisen van een controleorgaan voldeed;

constaterende dat hierop na de toelichting door het kabinet aan de Europese Commissie geen verdere reactie van de FVO of van de Europese Commissie is ontvangen;

verzoekt de regering om de uitbesteding van wettelijke controles van geslachte dieren aan het commerciële bedrijf BV KDS en de huidige werkwijze van toezicht op controle alsnog ter goedkeuring voor te leggen aan de FVO en de Europese Commissie en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze nader gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 193 (26991).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw Van Velzen stel ik voor, haar motie (26991, nr. 184) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Graus (26991, nr. 178).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (26991, nr. 179).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (26991, nr. 180).

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (26991, nr. 181).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (26991, nr. 182).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (26991, nr. 183).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme (26991, nr.192).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (26991, nr. 187).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Thieme (26991, nr. 193.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Thieme (26991, nr. 189).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (26991, nr. 190).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Waalkens/Ormel (26991, nr. 191).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Het woord is aan mevrouw Thieme.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Nu mijn nader gewijzigde motie op stuk nr. 193 is aangenomen, wil ik graag van de minister van Landbouw weten hoe zij de motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Graus.

De heer Graus (PVV):

Voorzitter. Ook mijn motie op stuk nr. 180 is aangenomen. Ik wil ook graag van het kabinet horen hoe het deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.