Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 73, pagina 5103-5105

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van het CDA heb ik een aantal benoemingen in commissies gedaan:

  • - in de vaste commissie voor Jeugd en Gezin het lid Uitslag tot lid in plaats van het lid Sterk;

  • - in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Uitslag tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Sterk;

  • - in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Uitslag tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Sterk;

  • - in de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken het lid Uitslag tot lid in plaats van het lid Sterk;

  • - in de vaste commissie voor Justitie het lid Uitslag tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Sterk;

  • - in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Uitslag tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Sterk;

  • - in de Algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie het lid Uitslag tot lid in plaats van het lid Sterk.

Het woord is aan mevrouw Langkamp.

Mevrouw Langkamp (SP):

Voorzitter. Ik wil u vragen om het verslag van het algemeen overleg over de jeugdgezondheidszorg op de agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Wij zullen het VAO toevoegen aan de agenda van volgende week.

Het woord is aan de heer De Krom.

De heer De Krom (VVD):

Voorzitter. Ik heb twee verzoeken. Het eerste is om het verslag van het algemeen overleg over veilige parkeerplaatsen op de agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Wij zullen het toevoegen aan de agenda van volgende week.

De heer De Krom (VVD):

Voorzitter. Afgelopen vrijdag is gebleken dat de spitsstroken op de A1 drie jaar onnodig dicht hebben gezeten. Ik wil de minister daarvoor nog deze week ter verantwoording roepen in een spoeddebat. Ik koppel daaraan nog een verzoek. Ik heb de minister horen zeggen dat hij zich onder andere beroept op een advies van de landsadvocaat. Kan dat advies van de landsadvocaat openbaar worden gemaakt?

De heer Duyvendak (GroenLinks):

De GroenLinks-fractie steunt het verzoek. Ik stel daarbij de vraag of de Kamer het advies van de landsadvocaat vertrouwelijk kan inzien als het niet openbaar kan worden gemaakt.

De heer Cramer (ChristenUnie):

Het is misschien verstandig als de minister bij zijn verhaal over de landsadvocaat een brief voegt met daarin zijn overwegingen. Wij kunnen dan altijd nog beoordelen of het spoeddebat nodig is.

De voorzitter:

U wilt het spoeddebat nu nog niet, maar u verzoekt wel om een brief.

De heer Roemer (SP):

Laat ik voor voldoende stemmen zorgen: ik steun beide verzoeken.

De heer Madlener (PVV):

Ik steun ook beide verzoeken.

De voorzitter:

Er is voldoende steun voor een spoeddebat. Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering ook doorgeleiden naar het kabinet, zodat men ziet dat ook een brief en het stuk van de landsadvocaat worden verlangd. Ik stel voor, het spoeddebat morgenochtend te houden met spreektijden van drie minuten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Vendrik.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Namens mevrouw Halsema vraag ik u om het VAO evaluatie euthanasiewet dat deze week op de agenda staat, uit te stellen met – op verzoek van een van de andere woordvoerders – niet één, maar twee weken.

Mevrouw Gill'ard (PvdA):

Mag ik misschien weten waarom dit verzoek wordt gedaan?

De voorzitter:

Als er steun is voor het uitstel, moet u elkaar achteraf maar vertellen wat daarvoor de redenen zijn.

Ik stel voor, te voldoen aan het verzoek van de heer Vendrik.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Blanksma-van den Heuvel.

Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA):

Voorzitter. Ik verzoek u om uitstel van de voor morgenmiddag geplande plenaire behandeling van de wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met transparantievereisten voor informatie over uitgevende instellingen (31093). Mede namens de PvdA en de VVD vragen wij om uitstel omdat er een veel te korte tijd is geweest voor de voorbereiding.

De voorzitter:

Hoe lang wilt u uitstel?

Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA):

De behandeling kan in ieder geval voor het meireces plaatsvinden.

De voorzitter:

Wij zullen aan dit verzoek voldoen.

Het woord is aan mevrouw Thieme.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. De minister van LNV heeft vorige week donderdag een vertrouwelijk gesprek gehad met een klokkenluider over de misstanden in de vleessector. Zij heeft de Kamer beloofd, daarover een brief te sturen. Ik zou die brief graag zo spoedig mogelijk willen ontvangen en ik zou graag willen dat zij in die brief ook ingaat op het feit dat zij in Buitenhof de achtergrond van de klokkenluider bekend heeft gemaakt, terwijl zij juist had gezegd dat niet te zullen doen en alle vertrouwelijkheid te zullen waarborgen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Boekestijn.

De heer Boekestijn (VVD):

Ik verzoek u om het VAO betalingen aan Nederlanders in VN-dienst met één week uit te stellen. Ik heb daarvoor drie argumenten.

In de eerste plaats kunnen wij dan voor dat VAO kennisnemen van het resultaat van het VN-onderzoek en er het commentaar van het kabinet op vragen. In de tweede plaats circuleren er nieuwe interessante juridische argumenten in de krant. Daarop wil ik graag voor het VAO het commentaar van de minister horen. In de derde plaats wil ik voor het VAO een brief over de stand van zaken van het diplomatieke overleg dat koortsachtig in New York plaatsvindt over dit onderwerp.

Mevrouw Gill'ard (PvdA):

Ik wil mij aansluiten bij de woorden van de heer Boekestijn, want ik heb een rappel doen uitgaan over het onderzoek bij de verschillende departementen. De minister heeft aangegeven dat hij dat verzoek nog een keer zal neerleggen bij die departementen. Ik wil dat het resultaat daarvan voor het VAO binnenkomt. Dit is de tweede keer dat ik erom vraag.

De voorzitter:

Ik stel voor, ook het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Boekestijn deed ook het verzoek om het VAO uit te stellen. Hebt u daar bezwaar tegen?

Mevrouw Gill'ard (PvdA):

Ik heb er geen bezwaar tegen, maar wil wel dat het antwoord op mijn vragen binnenkomt voordat het VAO plaatsvindt.

De voorzitter:

Hoe lang wilde u het VAO uitstellen, mijnheer Boekestijn?

De heer Boekestijn (VVD):

Niet meer dan één week.

De voorzitter:

Dan stel ik voor dat te doen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Kant.

Mevrouw Kant (SP):

Voorzitter. Ik wil vragen om het beantwoorden van schriftelijke vragen waarvoor de termijn is verstreken. Het gaat over vragen die ik mede namens de heer Irrgang heb gesteld aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Ontwikkelingssamenwerking over de toename van geneesmiddelenonderzoek in ontwikkelingslanden. De tweede set vragen is gericht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gaat over nieuwe technieken ter behandeling van borstkanker. Beide sets vragen hadden reeds beantwoord moeten zijn. Wij vragen de bewindslieden, de antwoorden met spoed naar de Kamer te zenden.

De voorzitter:

Ik stel voor, ook het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Mastwijk.

De heer Mastwijk (CDA):

Voorzitter. De staatssecretaris van Financiën heeft de afschrijvingsregeling voor tuinbouwkassen ingetrokken uit vrees voor maatregelen uit Brussel wegens ongeoorloofde staatssteun. Ik wil graag een brief van het kabinet met in ieder geval antwoord op de twee volgende vragen. Wat is er veranderd sinds november 2007 toen met de sector een afspraak werd gemaakt? Op welke wijze gaat het kabinet het probleem van 22 mln. dat de glastuinbouw nu heeft, compenseren?

De voorzitter:

Ik stel voor, ook het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Remkes.

De heer Remkes (VVD):

Mevrouw de voorzitter. Een paar weken geleden heb ik aan het kabinet gevraagd om een brief over mededelingen die waren gedaan over de successierechten. Een aantal fracties steunde dat verzoek. Gevraagd werd, die brief uiterlijk op 1 april toe te zenden. Wij hebben op dit ogenblik nog helemaal niks. Hier geldt dat een week over tijd geen goed bericht is. Vandaar dit rappel.

De voorzitter:

Ik stel voor, ook het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Arib.

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Ik verzoek u om het verslag van het algemeen overleg over genitale verminking op de agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit VAO toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Brinkman.

De heer Brinkman (PVV):

Voorzitter. De Sudanese regering beledigt onze regering op een werkelijk grove manier. Wij willen excuses van de Sudanese regering. Als die niet komen, gaat onze film Fitna ons in ieder geval 140 mln. opleveren, want dan willen wij stopzetting van de ontwikkelingshulp.

Daarom vraag ik een spoeddebat aan met de minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Defensie.

De heer Boekestijn (VVD):

Ik steun het verzoek om een spoeddebat.

De voorzitter:

Ik stel vast dat 30 leden dit verzoek steunen. Ik zal zoeken naar een mogelijkheid om dit spoeddebat nog deze week te houden. Ik stel een spreektijd van drie minuten per fractie voor.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van der Ham.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Wij hebben volgens mij nu al drie weken achter elkaar gerappeleerd in de richting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betreft het antwoord op onze vragen over de INCB-correspondentie. Wij hebben dat nog steeds niet binnen. Via u verzoek ik het kabinet mede namens de PvdA en GroenLinks, morgen voor de regeling in ieder geval een brief te sturen hoe het daarmee denkt om te gaan.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Op 27 februari heb ik een motie ingediend over de afschaffing van het melkquotum en de gevolgen daarvan voor het klimaat. De minister van VROM wilde daar geen antwoord op geven zonder daarover eerst te overleggen met haar collega van LNV. Dat ligt kennelijk nogal gevoelig, want dat is nu zes weken geleden. Morgen spreken wij opnieuw in een AO over het Europese klimaatpakket. Ik heb hier verleden week al gestaan met de vraag of de reactie uiterlijk gisteren binnen kon zijn. Ik wil die nu uiterlijk morgen voor twaalf uur ontvangen, zodat ik die nog mee kan nemen in het AO.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel mee dat mevrouw Verdonk, met mijn instemming, vandaag niet vanaf haar eigen zitplaats zal stemmen.