Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat houdende het voorstel de PKB HSL-zuid aan te wijzen als groot project (22026, nr. 18).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan is nu een aantal twee-minutendebatten aan de orde. Kenmerk van een twee-minutendebat is dat er één termijn gehouden wordt, dat het alleen gaat om het indienen van een motie waarbij een kort oordeel over de motie wordt gegeven. Dat alles wordt aangemerkt als een afronding van het overleg dat in de commissie is gevoerd. Het is dus niet een voortzetting van het overleg.

Naar boven