Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend in het debat over de daglicht- en uitzichtbepaling, te weten:

- de motie-Vreeman/Schimmel over atriums (24462, nr. 10);

- de motie-Schimmel/Vreeman over een onderzoek naar diverse praktijksituaties (24462, nr. 11).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Vreeman/Schimmel (24462, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schimmel/Vreeman (24462, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de RPF, de SGP, het GPV, de PvdA, GroenLinks, de SP, het CDA, het AOV en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven