Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend in het debat over bestuurlijke vernieuwing, te weten:

- de motie-De Cloe c.s. over de koppeling met het al dan niet doorgaan van een regionaal bestuur voor Rotterdam (21427, nr. 149);

- de motie-De Cloe c.s. over de Friese voorstellen (21427, nr. 150);

- de motie-Scheltema-de Nie/Van der Hoeven over het niet in gang zetten van ARHI-procedures (21427, nr. 151).

(Zie vergaderingen van 11 en 25 juni 1996.)

In stemming komt de motie-De Cloe c.s. (21427, nr. 149).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Cloe c.s. (21427, nr. 150).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Scheltema-de Nie/Van der Hoeven (21427, nr. 151).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, het CDA, de RPF, de SGP, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven