Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend in het debat over de Voorjaarsnota, te weten:

- de motie-Hoogervorst c.s. over een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg (24727, nr. 5);

- de motie-Ybema c.s. over wachtgelden in het onderwijs (24727, nr. 6).

(Zie vergadering van 24 juni 1996.)

In stemming komt de motie-Hoogervorst c.s. (24727, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD, de SGP, de RPF, het GPV, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ybema c.s. (24727, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven