Aan de orde zijn de stemmingen over vier moties, ingediend in het debat over biotechnologie, te weten:

- de motie-Stellingwerf over het algemene criterium van strijdigheid met andere wetten (19744, nr. 16);

- de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over het octrooieren van planten en dieren (19744, nr. 17);

- de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over een Europese richtlijn inzake biotechnologische uitvindingen (19744, nr. 18);

- de motie-M.B. Vos/Stellingwerf over octrooiering van biotechnologische werkwijzen en voortbrengselen (19744, nr. 19).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Stellingwerf (19744, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, de Unie 55+ en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Witteveen-Hevinga c.s. (19744, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Witteveen-Hevinga c.s. (19744, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos/Stellingwerf (19744, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de RPF, de SGP, het GPV en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven