Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over staatkundige vernieuwing, te weten:

- de motie-De Graaf/Rehwinkel over voorstellen m.b.t. een aantal onderwerpen op het terrein van staatkundige vernieuwing (21427, nr. 154).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven