Aan de orde zijn de stemmingen over vier moties, ingediend in het debat over de Westerschelde-oeververbinding, te weten:

- de motie-Lilipaly c.s. over de veerdienst voor fietsers en voetgangers tussen Vlissingen en Breskens (17741, nr. 15);

- de motie-Verbugt c.s. over het personeel van de Provinciale Stoombootdiensten (17741, nr. 16);

- de motie-Van 't Riet over verhoging van de post onvoorzien in het projectbudget van de Westerschelde-oeververbinding (17741, nr. 17);

- de motie-M.B. Vos over het afzien van aanleg van de Westerschelde-oeververbinding (17741, nr. 18).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Lilipaly c.s. (17741, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbugt c.s. (17741, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van 't Riet (17741, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos (17741, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik deel aan de Kamer mede, dat de Contactgroep Frankrijk tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Van Traa en tot haar ondervoorzitter het lid Voûte-Droste en dat de Contactgroep Verenigd Koninkrijk tot haar voorzitter heeft gekozen het lid De Hoop Scheffer en tot haar ondervoorzitter het lid Lambrechts.

Collega's, er is heel veel gezegd. Ik volsta thans met u allen een goed reces toe te wensen. Ik hoop dat wij na het reces elkaar hier weer in gezondheid treffen, inclusief die twee collega's die wij vanwege ziekte al enkele maanden hebben gemist.

Sluiting 2.35 uur

Naar boven