Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement om te bepalen dat het lidmaatschap van een adviescollege als bedoeld in de Kaderwet adviescolleges niet gelijktijdig mag worden uitgeoefend met het lidmaatschap van de Staten-Generaal en van het Europees Parlement (24777);

 • - het wetsvoorstel Instelling van een Raad voor de financiële verhoudingen (Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen) (24781);

b. de vaste commissie voor Financiën:

 • - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te 's-Gravenhage op 18 mei 1977 (24610);

c. de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet (24782);

d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - het wetsvoorstel Bepalingen in verband met de aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen per 1 januari 1996 (24789);

e. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • - het wetsvoorstel Regels betreffende bijzondere verrichtingen op het gebied van de gezondheidszorg (Wet op bijzondere medische verrichtingen) (24788).

Ik stel voor, aan het eind van de vergadering ook te beslissen over het beleidsplan Drink- en industriewatervoorziening (23168).

Ik stel voor, aan de orde te stellen in de vergaderingen van 27, 28 en 29 augustus:

de gezamenlijke behandeling van:

 • - het wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758);

 • - het wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698);

 • - het wetsvoorstel Overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (24776);

de gezamenlijke behandeling van:

 • - het verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (24714);

 • - de brief van de commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten inzake de samenstelling van de commissie (24147, nr. 2);

 • - het Jaarverslag van de Binnenlandse veiligheidsdienst;

- het wetsvoorstel Aanvulling van de Wet milieubeheer met een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben, alsmede wijziging van de Wet bodembescherming (24321);

 • - het wetsvoorstel Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het energiebeleid (Wet op de Algemene Energieraad 1997) (24582);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de jaarrekening van stichtingen en verenigingen die een onderneming in stand houden (24255);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (de dagvaardingstermijn voor de politierechter, de oproeping in kantongerechtszaken en het instellen van hoger beroep) (24510);

 • - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 28 maart 1995 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen alsmede intrekking van de Wet bestrijding namaakprodukten (24509);

 • - het wetsvoorstel Uitvoering van richtlijn nr. 94/45/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (Wet op de Europese ondernemingsraden) (24641).

Ik stel voor, aan de orde te stellen in de vergaderingen van 3, 4 en 5 september:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de bestuursorganisatie van en medezeggenschap in universiteiten (modernisering universitaire bestuursorganisatie) (24646);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen van kinderbescherming (23808);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Rampenwet en andere wetten in verband met de uitbreiding van de reikwijdte van de Rampenwet tot zware ongevallen en de regeling van enige andere onderwerpen (24481);

 • - het wetsvoorstel Goedkeuring van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving voor zover daarin beperkingen van de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving zijn opgenomen (24643);

 • - het voorstel van wet van het lid Van Boxtel houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen) (23259) (voortzetting);

 • - het wetsvoorstel Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het openbaar bestuur (Wet op de Raad voor het openbaar bestuur) (24616);

 • - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 5 februari 1992 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de deelneming van buitenlanders aan het openbare leven op plaatselijk niveau (Trb. 1994, 264) (24173, R1528);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (invulling begrip pensioentoezegging) (24697);

 • - het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in verband met het mogelijk maken van onderzoek naar de toereikendheid van deze wetgeving of van de wijze waarop de toezichthouders deze wetgeving uitvoeren of hebben uitgevoerd (24456);

 • - het wetsvoorstel Wet op het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) (24454).

Ik stel voor, aan de orde te stellen in de vergaderingen van 10, 11 en 12 september:

de gezamenlijke behandeling van:

 • - het voorstel van wet van de leden Van Ardenne-van der Hoeven, Biesheuvel en Reitsma tot wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband met een tijdelijk vereenvoudigd premie- en belastingregime bij seizoenarbeid in de agrarische sector (24447);

 • - het wetsvoorstel Een regeling voor vrijstelling van en verstrekking bijdrage voor premies werknemersverzekeringen bij arbeid van zeer korte duur van uitkeringsgerechtigden en aangewezen categorieën werknemers (Wet premieregime bij marginale arbeid) (24236);

 • - het rapport van de Algemene Rekenkamer "Aspergesteken, seizoenarbeid in de tuinbouw" (24685).

Ik heb van de Tijdelijke commissie klimaatverandering het bericht ontvangen dat zij goede voortgang maakt met haar werkzaamheden. Ter afronding van die werkzaamheden verzoekt zij de onderzoekstermijn van de commissie enigszins te verlengen.

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen en de termijn te verlengen tot 1 oktober 1996.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik benoem tot lid van de Contactgroep Verenigd Koninkrijk de leden Mateman, Blaauw, De Hoop Scheffer, Mulder-van Dam, Van Middelkoop, Middel, Sipkes, Van Heemst, Van Oven, Liemburg, Van der Hoeven, J.M. de Vries, Cherribi, Lambrechts, Giskes, Jorritsma-van Oosten, Van den Doel en Rehwinkel.

Ik benoem tot lid van de Contactgroep Frankrijk de leden Van der Linden, Weisglas, Te Veldhuis, Van Traa, Van de Camp, Terpstra, Witteveen-Hevinga, Verhagen, Woltjer, Van Oven, Oudkerk, Voûte-Droste, Van 't Riet, Rabbae, Rouvoet, O.P.G. Vos, Van Boxtel en Jeekel.

De constituties van deze contactgroepen zullen hedenavond plaatsvinden.

Ik stel voor, de stukken 19218, nr. 60, 22700, nr. 20, 24250, nr. 33, 24400-VI, nr. 44, 24400-VIII, nr. 88, 24400-IXB, nr. 25, en 24400-XI, nrs. 71 en 72, voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Indien er plannen zijn om verslagen van algemeen overleg op de agenda te plaatsen, verzoek ik dat nu reeds aan te kondigen.

Het woord is aan mevrouw Witteveen-Hevinga.

Mevrouw Witteveen-Hevinga (PvdA):

Voorzitter! Vanmorgen is in een vergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken de behoefte ontstaan het verslag van het algemeen overleg met betrekking tot biotechnologie vandaag op de kameragenda te plaatsen.

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het verzoek van de commissie te besluiten en het punt toe te voegen aan de agenda van deze dag.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Mij is gevraagd of de Kamer morgen zal vergaderen. Wij liggen redelijk op schema, dus ik taxeer dat het niet nodig zal zijn. Deze mededeling doe ik echter onder voorbehoud, omdat ik niet weet hoe de rest van deze dag precies tot op de laatste minuut zal verlopen.

Naar boven