Agenda opgesteld 20 mei 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 mei

Woensdag 25 mei

Donderdag 26 mei

Stemmingen

34 467, nr. 1

Stemmingen

31 477, nr. 13

31 477, nr. 14

31 477, nr. 15

31 477, nr. 16 (overgenomen)

Stemmingen

21 501-33, nr. 584 (gewijzigd)

Stemmingen

34 396

Stemmingen

34 396, nr. 15

34 396, nr. 16

34 396, nr. 17

Stemmingen

34 300-V, nr. 62

34 300-V, nr. 63

34 300-V, nr. 64

34 300-V, nr. 65

34 300-V, nr. 66

Stemmingen

34 356- (R2064)

Stemmingen

34 356, nr. 20

34 356, nr. 21

34 356, nr. 22

34 356, nr. 23 (overgenomen)

Stemming

28 973, nr. 174

Stemmingen

31 765, nr. 203

31 765, nr. 204

31 765, nr. 205 (aangehouden)

31 765, nr. 206 (overgenomen)

31 765, nr. 207

31 765, nr. 208

Stemmingen

29 689, nr. 707

29 689, nr. 708 (aangehouden)

29 689, nr. 709

29 689, nr. 710

29 689, nr. 711

Stemmingen

32 793, nr. 221

32 793, nr. 222 (aangehouden)

32 793, nr. 223 (aangehouden)

32 793, nr. 224

32 793, nr. 225

32 793, nr. 226 (ingetrokken)

Stemmingen

31 839, nr. 516

31 839, nr. 517

31 839, nr. 518 (aangehouden)

Stemmingen

23 235, nr. 151

23 235, nr. 152

23 235, nr. 153

23 235, nr. 154

23 235, nr. 155

23 235, nr. 156

23 235, nr. 157 (aangehouden)

23 235, nr. 158

23 235, nr. 159

23 235, nr. 160

23 235, nr. 161 (aangehouden)

23 235, nr. 162

Stemmingen

21 501–07, nr. 1363

21 501–07, nr. 1364 (aangehouden)

21 501–07, nr. 1365

21 501–07, nr. 1366

Stemmingen

31 936, nr. 331

31 936, nr. 332

31 936, nr. 333

31 936, nr. 334

31 936, nr. 335

31 936, nr. 336

31 936, nr. 337

Stemmingen

31 793, nr. 138

31 793, nr. 139

31 793, nr. 140

31 793, nr. 141

31 793, nr. 142

31 793, nr. 143

31 793, nr. 144

31 793, nr. 145

31 793, nr. 146

31 793, nr. 147 (aangehouden)

31 793, nr. 148

31 793, nr. 149

31 793, nr. 150

31 793, nr. 151

31 793, nr. 152

31 793, nr. 153

31 793, nr. 154

34 288

34 287

34 091

34 157

34 159

33 354

34 106

34 378

34 347

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 COM (2016) 157 (EU-Meststoffenverordening)

De Voorzitter: ik stel voor, conform het advies van de commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO contouren UBO-register

– de motie-Aukje de Vries over de toegankelijkheid van het UBO-register voor meldingsplichtige instellingen

– de motie-Aukje de Vries over een niet-openbare variant van het UBO-register

– de motie-Grashoff/Groot over toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid van het UBO-register

– de motie-Schouten over de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBO

5. Stemmingen over: aangehouden motie ingediend bij het VSO milieuen transportraad d.d. 14 en 15 april 2016

De Voorzitter: dhr. Geurts wenst zijn motie op stuk nr. 584 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Geurts/Bisschop over de lijst van invasieve soorten per uitvoeringshandeling

6. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

34 396 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– amendement Karabulut (10,I)

– amendement Karabulut (13,I)

– amendement Schut-Welkzijn (14,I)

– amendement Karabulut (12,I)

– artikel I

– amendement Karabulut (10,II)

– amendement Karabulut (13,II)

– amendement Schut-Welkzijn (14,II)

– amendement Karabulut (12,II)

– artikel II

– amendement Karabulut (10,III)

– amendement Karabulut (13,III)

– amendement Schut-Welkzijn (14,III)

– amendement Karabulut (12,III)

– artikel III

– amendement Schut-Welkzijn (14,IV

– amendement Karabulut (10,IV)

– amendement Karabulut (12,IV)

– amendement Karabulut (13,IV)

– amendement Schut-Welkzijn (14,V)

– amendement Karabulut (12,V)

– artikel IV

– amendement Karabulut (10,V)

– amendement Karabulut (13,V)

– amendement Schut-Welkzijn (14,VI)

– amendement Karabulut (12,VI)

– artikel V

– amendement Karabulut (10,VI)

– amendement Karabulut (13,VI)

– amendement Schut-Welkzijn (14,VII)

– amendement Karabulut (12,VII)

– artikel VI

– amendement Karabulut (13,VII)

– amendement Karabulut (10,VII)

– amendement Schut-Welkzijn (14,VIII)

– amendement Karabulut (12,VIII)

– artikel VII

– amendement Karabulut (13,VIII)

– amendement Karabulut (10,VIII)

– amendement Schut-Welkzijn (14,IX)

– amendement Karabulut (12,IX)

– artikel VIII

– amendement Karabulut (10,IX)

– amendement Karabulut (13,IX)

– amendement Schut-Welkzijn (14,X)

– amendement Karabulut (12,X)

– artikel IX

– amendement Karabulut (10,X)

– amendement Karabulut (13,X)

– amendement Schut-Welkzijn (14,XI)

– amendement Karabulut (12,XI)

– artikel X

– amendement Karabulut (10,XI)

– amendement Karabulut (13,XI)

– amendement Schut-Welkzijn (14,XII)

– amendement Karabulut (12,XII)

– artikel XI

– amendement Karabulut (10, XII)

– amendement Karabulut (13,XII)

– amendement Schut-Welkzijn (14,XIII)

– amendement Karabulut (12,XIII)

– artikel XII

– amendement Karabulut (10,XIII)

– amendement Karabulut (13,XIII)

– amendement Schut-Welkzijn (14,XIV)

– amendement Karabulut (12,XIV))

– artikel XIII

– amendement Schut-Welkzijn (14,XV)

– amendement Karabulut (12,XV)

– amendement Karabulut (13,XIV)

– amendement Schut-Welkzijn (14,XVI)

– amendement Karabulut (12,XVI)

– amendement Karabulut (Karabulut 10,XIV)

– artikel XIV

– amendement Schut-Welkzijn (14,XVII)

– amendement Karabulut (12,XVII)

– artikel XV

– artikelen XVI en XVII

– beweegreden

– wetsvoorstel

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

– de motie-Karabulut over het herzien van de boetebesluiten

– de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over aanvullende maatregelen om hernieuwd misbruik te voorkomen

– de motie-Schut-Welkzijn over het verrekenen van inkomens met uitkeringen per 1 juli 2017

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de arrestatie van een Nederlandse columniste in Turkije

– de motie-Voordewind over niet meewerken aan uitlevering van een Nederlandse columniste

– de motie-Voordewind over niet akkoord gaan met de visumliberalisatie

– de motie-Sjoerdsma over een steunfonds voor journalisten

– de motie-Bontes over garanderen dat een Nederlandse columniste niet aan Turkije wordt uitgeleverd

– de motie-Bontes over een negatief reisadvies voor heel Turkije

9. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

34 356 (R2064) (bijgewerkt t/m amendement nr. 26)

– amendement Helder (16,)

– artikel I, aanhef

– onderdeel A

Indien 16 verworpen:

– amendement Van der Staaij/Tellegen (13)

– amendement Bisschop (18)

NB. Indien zowel amendement 13 als amendement 18 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel B, onderdeel 1, in het vierde lid «kan in het belang van de nationale veiligheid het Nederlanderschap intrekken» vervangen door: trekt het Nederlanderschap in.

– amendement Van Klaveren (19)

– amendement Van der Staaij/Tellegen (12)

NB. Indien zowel amendement 16 als amendement 12 en/of 19 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 12 en/of 19 en vervalt in het in amendement 16 voorgestelde artikel I, onderdeel A, onderdeel 1, in onderdeel g, en in artikel I, onderdeel B, onderdeel 1, in onderdeel g: zich buiten het Koninkrijk bevindt en.

Indien 16 verworpen:

– amendement Van Toorenburg/Tellegen (11)

NB. Indien zowel amendement 12 en/of amendement 19 als amendement 11 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel B, onderdeel 1, in het vierde lid «een persoon die zich buiten het Koninkrijk bevindt, indien uit zijn gedragingen» vervangen door: een persoon indien uit een of meer van zijn gedragingen.

– onderdeel B

– onderdeel C

Indien 16 verworpen:

– amendement Van Toorenburg (10)

– amendement Van Toorenburg/Tellegen (15)

– onderdeel D

– artikel I

Indien 16 verworpen

amendement Recourt (26,I) (invoegen artikel IA en IB)

– gewijzigd amendement Recourt (24,I) (invoegen artikel IA)

Indien 16 verworpen

– gewijzigd amendement Recourt (25) (invoegen artikel IA)

NB. Indien zowel amendement 26 als amendement 24 en/of 25 worden aangenomen, wordt geen toepassing gegeven aan de amendementen 24 en/of 25.

NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 25 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

Indien 16 verworpen:

– amendement Recourt (26,II)

– gewijzigd amendement Recourt (24,II)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

– de motie-Segers/Recourt over nieuwe vormen van toetsing in het bestuursrecht

– de motie-Van Toorenburg/Segers over het land van de tweede nationaliteit op de hoogte brengen van het intrekken van de Nederlandse nationaliteit

– de motie-Van Klaveren over het ontnemen van het Nederlanderschap met staatloosheid tot gevolg

– de motie-Van Tongeren over het jaarlijks informeren van de Kamer over gevallen waarin het Nederlanderschap is ingetrokken

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Commissie toekomst veehouderij

– de motie-Van Gerven over bestrijden van misbruik van inkoopmacht

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ouderenzorg

– de motie-Leijten over het schrappen van de voorgenomen bezuiniging op de langdurige zorg

– de motie-Leijten over een streefgetal of -percentage bij het terugdringen van onnodig gebruik van psychofarmaca

– de motie-Keijzer/Ronnes over passende toewijzing van woningen aan mensen met een Wlz-indicatie

– de motie-Krol over een jaarlijkse voortgangsrapportage over het terugdringen van psychofarmaca

– de motie-Krol/Otwin van Dijk over het ondersteunen van veilig thuis wonen

– de motie-Agema over gepast gebruik van psychofarmaca

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet

– de motie-Leijten over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en eigen risico

– de motie-Voortman over begrijpelijke polisinformatie

– de motie-Voortman over betrekken van inhoudelijk deskundigen bij de onderhandelingen over inkoop van zorg

– de motie-Voortman over de opslag op aanvullende zorgverzekeringen

– de motie-Dik-Faber/Bruins Slot over onderzoek naar het mijden van zorg door ggz-patiënten

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Preventiebeleid

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt zijn moties op stuk nrs. 222 en 223 aan te houden.

– de motie-Wolbert over het programma rond de preventiecoalities

– de motie-Van Gerven over een haal- en brengtoeslag mondzorg

– de motie-Van Gerven over fysiotherapie en de Zorgmodule Bewegen

– de motie-Dik-Faber/Pia Dijkstra over één nieuw voedselkeuzelogo

– de motie-Krol over concrete doelstellingen voor preventie bij ouderen

– de motie-Krol over het voorkómen van uitstel van de beoordeling van vaccins

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jeugdhulp

– de motie-Van der Burg/Ypma over na drie jaar een tussenevaluatie en na vijf jaar een reguliere evaluatie van de Jeugdwet

– de motie-Kooiman over stoppen met het aanbesteden van jeugdhulptaken via veilingsites

– de motie-Klein over de ABA-behandelmethode

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het faillissement van TSN

– de motie-Leijten over herleven van de oude indicatie totdat mensen een fatsoenlijke herkeuring hebben gehad

– de motie-Leijten over wettelijk verankeren van de huishoudelijke verzorging als zorgtaak

– de motie-Leijten over wettelijk regelen dat de middelen die de gemeenten krijgen geoormerkt worden

– de motie-Keijzer over beperktere voorwaarden stellen aan de besteding van de HHT-gelden

– de motie-Keijzer over de pilot duurzame toekomst voor ondersteuning thuis

– de motie-Keijzer over aanpassing van het beleid van gemeenten conform de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep

– de motie-Voortman over behoud van sociale en cao-rechten voor thuiszorgmedewerkers

– de motie-Voortman over de middelen die gemeenten over hebben beschikbaar houden voor het sociale domein

– de motie-Bergkamp over het waarborgen van de kwaliteit van keukentafelgesprekken

– de motie-Dik-Faber/Bergkamp over versterking van de expertise van lokale ombudsmannen en -vrouwen

– de motie-Dik-Faber over een landelijke adviescommissie

– de motie-Krol over de Wmo verduidelijken in lijn met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofin Raad

– de motie-Merkies/Grashoff over het opheffen van de vertrouwelijkheid rond de Gedragscodegroep

– de motie-Merkies over volledige country-by-country reporting

– de motie-Tony van Dijck over niet instemmen met welke vorm van verdere schuldverlichting dan ook

– de motie-Tony van Dijck over niet instemmen met een volgende miljardentranche aan Griekenland

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Drones

– de motie-Elias over nader aangescherpte eisen voor recreatieve dronegebruikers

– de motie-Belhaj over een plan voor de registratie van drones

– de motie-Belhaj over voorlichtingsmateriaal over drones

– de motie-Van Helvert over vermindering van de huidige regels voor bedrijfsmatig dronegebruik

– de motie-Van Helvert over een handhavingsplan voor de ILT, de politie en de Koninklijke Marechaussee

– de motie-Van Helvert over een Europees registratiesysteem voor drones

– de motie-Monasch over geofencing onderdeel laten zijn van productie-eisen van drones

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs

– de motie-Van Tongeren c.s. over de Nederlandse positie op de mondiale CleanTech Ranking

– de motie-Van Tongeren c.s. over geen nieuwe boringen naar olie en gas in de Waddenzee

– de motie-Van Tongeren c.s. over het starten van het ratificatieproces van het klimaatakkoord

– de motie-Dik-Faber c.s. over het streven naar een minimumprijs voor CO2 binnen het ETS

– de motie-Dik-Faber c.s. over onderzoek naar de consequenties van het klimaatakkoord voor Nederland

– de motie-Dik-Faber/Van Veldhoven over de bijdrage van de financiële sector aan de klimaatdoelsteling

– de motie-Wassenberg over het heffen van het btw-tarief van 21% op voedingsmiddelen met meer dan de helft aan dierlijke ingrediënten

– de motie-Van Veldhoven c.s. over het sluiten van CO2-intensieve installaties

– de motie-Van Veldhoven c.s. over het doorrekenen van de maatregelen ten behoeve van de Urgenda-uitspraak

– de motie-Van Veldhoven over onderzoek om een brug te slaan tussen non-ETS- en ETS-sectoren

– de motie-Smaling/Agnes Mulder over onderzoek naar de effecten van klimaatmaatregelen op scholing en werkgelegenheid

– de motie-Smaling c.s. over gedeeltelijke vernatting van veenweidegebieden als optie om de klimaatdoelen te verwezenlijken

– de motie-Madlener over het klimaatakkoord naar de prullenbak verwijzen

– de motie-Agnes Mulder/Van Veldhoven over klimaatinnovatie als overkoepelend doel

– de motie-Jan Vos over investeren in technieken die CO2-afvang bij industriële processen stimuleren

– de motie-Jan Vos/Van Veldhoven over in bestemmingsplannen van gemeenten een strategie voor CO2-neutraliteit in 2050 opnemen

– de motie-Jan Vos c.s. over voorstellen om cleantechcampussen en groene innovatiehubs rondom technische universiteiten te stimuleren

20. Verantwoordingsdebat over het jaar 2015 met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA

20

minuten

SP, CDA, PVV en D66

15

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50Plus

10

minuten

Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren

5

minuten

Houwers, Klein en Van Vliet

2,5

minuut

21. Debat over kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. VAO Personeel Defensie (AO d.d. 21/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Scheepvaart (AO d.d. 21/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Inburgering (AO d.d. 21/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal

26. Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn)

27.voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) (voortzetting)

28. Gezamenlijke behandeling van:

Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

29. Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen) (voortzetting)

30. Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (re- en dupliek)

31. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen

32. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs

Langetermijnagenda

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

– VAO Onderwijs aan vluchtelingenkinderen (AO d.d. 07/04)

– VAO Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid (AO d.d. 14/04)

– VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/04)

– VAO Energie (AO d.d. 20/04)

– VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie (AO d.d. 23/03)

– VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren (AO d.d. 28/04)

– VAO Flexibilisering voortgezet onderwijs/maatwerkdiploma's/effectieve leerwegen (AO d.d. 28/04)

– VAO Vervolg Onderwijs2032 (AO d.d. 18/05)

– VSO over de reactie op het rapport «Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen» van de Inspectie van het Onderwijs (28 753, nr. 39)

– VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 20/04)

– VAO Flexibilisering onderwijstijd (AO d.d. 19/4)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

34 291 (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten) (voortzetting)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 358-(R2065) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg)

34 197 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (voortzetting)

34 433, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 384 (Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen))

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen)

34 375 (Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen)

7, 8 en 9 juni (week 23)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 280 (R2058) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144))

34 371 (R2066) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182))

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

– (27 570 (R 1672) (Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe))

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) (re- en dupliek)

14, 15 en 16 juni (week 24)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

34 218 (Wet continuïteit ondernemingen I)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

21, 22 en 23 juni (week 25)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

28, 29 en 30 juni (week 26)

– VAO Privacy (AO d.d. 18/05)

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

5, 6 en7 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

14. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

15. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

16. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

17. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

18. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

19. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

20. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

21. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

22. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

23. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

24. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

25. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

26. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

27. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

28. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

29. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

30. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

31. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

32. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

33. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

34. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

35. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

36. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

37. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

38. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

39. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

40. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

41. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

42. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

43. Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

44. Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

45. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

46. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

47. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

48. Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn (Ulenbelt) (Minister SZW)

49. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

50. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

51. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

52. Debat over het budget van de nationale politie (Helder) (Minister V&J)

53. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

54. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

55. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

56. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

57. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

58. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

59. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister van EZ)

60. Debat over onderhandse zorgcontracten in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

61. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

62. Debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën)

63. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

64. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

65. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

66. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

67. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

68. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

69. Debat over de effecten van het leenstelsel (Rog) (Minister OCW)

70. Debat over het pakket aan arbeidsmaatregelen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

71. Debat over de oproep van het Turks consulaat om belediging van president Erdogan aan te geven (Karabulut) (Minister BZK en Minister SZW)

72. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

73. Debat over het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) (Bruins) (Minister BuHA-OS)

74. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

75. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

4. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

7. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

10. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

13. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

14. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

15. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

16. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

17. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

18. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

19. Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (Minister EZ)

21. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

23. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

24. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

27. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

28. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

30. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

31. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

32. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

33. Dertigledendebat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 6 juni 2016 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over de evaluatie van de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur inzake Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kamerstuk 34 300-IV, nr. 23)

Maandag 13 juni 2016 van 11.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de implementatiewet richtlijn collectief beheer (34 243) en over de Wet continuïteit ondernemingen I (34 218)

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Recesperiodes

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven