Agenda opgesteld 6 april 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 april

14.00 uur

Woensdag 11 april

10.15 uur

Donderdag 12 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 821

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en enige andere wetten (voorzien in een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en voor de mogelijkheid tot afwijking van algemene regels)

32 821 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikelen I t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en enige andere wetten

32 821, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Van Dekken over informatie over de gevraagde en verleende ontheffingen

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 019

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard

33 019 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

De Voorzitter: de fractie van D66 heeft verzocht om afzonderlijke stemming over artikel VI. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Van Dam/Braakhuis (14,I)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m DD

– amendement Van Miltenburg/Van der Ham (9,I) (invoegen onderdelen DDa en DDb)

– onderdelen EE t/m WWa

– amendement Van Miltenburg/Van der Ham (9,II) (invoegen onderdeel WWb)

– onderdelen XX t/m ZZ

– amendement Van Miltenburg/Van der Ham (9,III) (invoegen onderdeel ZZa)

– gewijzigd amendement Van Dam/Braakhuis (14,II) (invoegen onderdelen ZZa en ZZb)

– onderdelen AAA t/m KKK

– artikel I

– artikelen II t/m V

– artikel VI

– amendement Van Miltenburg/Van der Ham (9,IV)

– artikel VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van onder meer de Mediawet 2008

33 019, nr. 11

– de motie-Jasper van Dijk over de kwaliteit en pluriformiteit van de publieke omroep

33 019, nr. 12

– de motie-Jasper van Dijk over de nieuwsvoorziening voor Caraïbisch Nederland

33 019, nr. 13

– de motie-Braakhuis/Van Dam over een mediavoorziening voor het Caraïbisch gebied

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

32 477

Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen

32 477 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, aanhef

– nader gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (13,I t/m IX)

– artikel I

– nader gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (13,X en XI)

– artikel II

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen

De Voorzitter: mw. Vermeij trekt haar motie op stuk nr. 10 in.

32 477, nr. 10 (ingetrokken)

– de motie-Vermeij/Koolmees over een evaluatie van de markt- en overheidsbepalingen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Postmarkt

29 502, nr. 84

– de motie-Van Bemmel over blokkeren van elke versobering van de Universele Postdienst

29 502, nr. 85

– de motie-Koppejan over postbezorging op maandag

29 502, nr. 86

– de motie-Braakhuis over de gevolgen van het schrappen van de maandagbezorging

29 502, nr. 87

– de motie-Hamer over het wettelijk minimumloon voor postbezorgers

29 502, nr. 88

– de motie-Hamer over het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst

29 502, nr. 89

– de motie-Gesthuizen over problemen met het postverwerkingssysteem van PostNL

29 502, nr. 90

– de motie-Gesthuizen over afspraken tussen PostNL en de Belastingdienst

29 502, nr. 91

– de motie-Gesthuizen over bonussen en salarissen van bestuurders van PostNL

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

32 887

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

32 887 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, aanhef

– amendement Van der Steur (15)

– amendement Van der Steur (8,I en II)

– onderdeel A

– amendement Groot/Irrgang (16) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– amendement Van der Steur (8,III)

– onderdeel C

– onderdeel D

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (13)

– amendement Van der Steur (14)

– onderdeel E

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (11)

– onderdeel F

– onderdeel G

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (12)

– onderdeel H

– amendement Irrgang/Groot (18) (invoegen onderdeel Ha)

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (10)

– onderdeel I

– onderdeel J

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (9)

– onderdeel K

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 137

Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe

– artikelen 1 t/m 11

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 138

Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland

– artikelen 1 t/m 12

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 230, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de strafkamer van de Hoge Raad der Nederlanden

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. mr. N. Jörg

2. mr. L.F. van Kalmthout

3. Prof. mr. M.V. Polak

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Duurzaam inkopen en palmolie

30 196, nr. 161

– de motie-Ouwehand over het niet meer stimuleren van de productie en import van palmolie

30 196, nr. 162

– de motie-Ouwehand over eerlijke voorlichting

30 196, nr. 163

– de motie-Van der Werf/Van Veldhoven over een advies over de koploperbenadering

30 196, nr. 164 (ingetrokken)

– de motie-Van der Werf over afstemming van inkoopciriteria op de Duurzaamheidsagenda

30 196, nr. 165

– de motie-Van Veldhoven c.s. over het versterken van het RSPO

30 196, nr. 166 (ingetrokken)

– de motie-Van Veldhoven c.s. over het stimuleren van secundaire grondstoffen

30 196, nr. 167

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van Veldhoven over de aanbevelingen van het advies Duurzaam inkopen

30 196, nr. 168

– de motie-Van Tongeren/Dikkers over een actieplan energiebesparing rijksgebouwen

30 196, nr. 169 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over wachten op het besluit van de Europese Commissie

30 196, nr. 170

– de motie-Dikkers c.s. over het oplossen van historische conflicten

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Water en ontwikkeling

32 605, nr. 78

– de motie-Ouwehand over de beoordeling van het beleid

32 605, nr. 79

– de motie-Ouwehand over de regionalisering van productie

32 605, nr. 80

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over een jaarlijkse rapportage over water en sanitatie

32 605, nr. 81 (aangehouden)

– de motie-Hachchi/Ferrrier over de watervoetafdruk van Nederlandse bedrijven

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Regionale benadering binnen Ontwikkelingssamenwerking

32 605, nr. 82

– de motie-El Fassed over een onafhankelijk onderzoek

32 605, nr. 83

– de motie-Ferrier/De Lange over het continueren van Nederlandse successen in Guatemala

32 605, nr. 84

– de motie-De Lange c.s. over een evaluatie van de regionale benadering

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

33 129

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen)

33 129 (bijgewerkt t/m amendement nr. 37)

Voorzitter: mw. De Boer wenst haar amendement op stuk nr. 13 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, aanhef

– onderdelen A en B

– amendement Monasch (17,I) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Monasch (19)

– amendement Voortman (20)

N.B. Indien zowel amendement 19 als amendement 20 wordt aangenomen, komt in artikel I, onderdeel C, het eerste lid van artikel 252a te luiden:

1. Een verhuurder kan ten aanzien van woonruimte die een zelfstandige woning vormt en waarvan de huurprijs niet meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, met uitzondering van woonruimte als bedoeld in artikel 255, aanhef en onder a, een voorstel als bedoeld in artikel 252 doen, strekkend tot verhoging van de huurprijs op de grond dat het huishoudinkomen over het peiljaar hoger is dan het in artikel 10 lid 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte genoemde bedrag.

– amendement Ortega-Martijn (15,I)

– amendement Karabulut (9,I)

 • Indien 9 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (26,I)

 • Indien 9 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (26,II)

  • Indien 26 verworpen:

  • – amendement Voortman (10)

 • Indien 26 verworpen:

 • Indien 9 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (26,II)

  • – amendement Voortman (10)

– amendement Ortega-Martijn (15,II)

– amendement Karabulut (11)

– amendement Lucassen (27)

– gewijzigd amendement Karabulut (37)

– onderdeel C

– amendement Ortega-Martijn (15,III)

– onderdeel D

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Monasch (17,II)

– amendement Monasch (22,I)

– amendement Van Bochove (25,I)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Karabulut (9,II)

 • Indien 9 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (26,II)

– amendement Van Bochove (25,II)

– onderdeel C

– amendement Monasch (22,II)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (14)

– onderdeel E

– artikel II

– artikel IIA

– amendement Ortega-Martijn (8)

– artikel III

– artikel IV

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

De Voorzitter: dhr. Monasch wenst zijn motie op stuk nr. 35 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 129, nr. 28

– de motie-Van Bochove over vereenvoudiging van het stelsel

33 129, nr. 30

– de motie-Verhoeven over een afschrift van de verstrekte informatie

33 129, nr. 31

– de motie-Ortega-Martijn over het aantal aangevraagde verklaringen omtrent het inkomen

33 129, nr. 32

– de motie-Ortega-Martijn over regelgeving voor het verwijderen van niet noodzakelijke gegevens

33 129, nr. 33

– de motie-Ortega-Martijn over een tegemoetkoming voor huurders in financiële problemen

33 129, nr. 34

– de motie-Monasch over de huurprijsstijging en nieuwe huurders

33 129, nr. 35 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Monasch over het te koop aanbieden van woningen

33 129, nr. 36

– de motie-De Boer over huurders met onbekende inkomensgegevens

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Maatschappelijke opvang/Vrouwenopvang/Zwerfjongeren

29 325, nr. 55 (aanhouden)

– de motie-Kooiman c.s. over uitbreiding van het aantal opvangplekken met begeleiding

29 325, nr. 56

– de motie-Kooiman c.s. over zwerfjongeren met een bijstandsuitkering

29 325, nr. 57

– de motie-Kooiman c.s. over prestatieafspraken voor noodopvang van dakloze gezinnen

29 325, nr. 58

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over begeleiding van kinderen in opvangcentra

29 325, nr. 59

– de motie-Bouwmeester c.s. over het informeren van de Kamer

Stemming

20. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de hoofdlijnen van het drugsbeleid

De Voorzitter: dhr. Van der Ham wenst zijn motie op stuk nr. 271 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 077, nr. 271 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Ham/Dibi over «harm reduction» als leidend element in het drugsbeleid

21. VAO Voedselprijzen en voedselspeculatie (AO d.d. 29/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Administratieve lasten care (AO d.d. 29/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Armoede en Schuldenbeleid (AO d.d. 4/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Opvang en terugkeer (AO d.d. 21/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Woningbouw (AO d.d. 27/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Huurbeleid en huurtoeslag onzelfstandige woonruimte (AO d.d. 21/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 27/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan de ISAF missie in Uruzgan 2006–2010 (AO d.d. 16/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 086

29. Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

32 769

30. Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

33 116

31. Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag voor innovatieve experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs)

32. Gezamenlijke behandeling van:

32 799

Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou totstandgekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (Trb. 2011, 78)

32 883

Goedkeuring van de op 15 oktober 2008 te Bridgetown totstandgekomen Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2009, 18)

33 036

33. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van Besluit 2009/426/JBZ van 16 december 2008 inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken

Langetermijnagenda

17, 18 en 19 april (week 16)

– VAO Fiscaal verdragsbeleid (AO d.d. 1/2) (staatssecretaris Fin)

– VAO Huurprijsherziening ligplaatsen woonboten (AO d.d. 22/03) (staatssecretaris Fin)

– VSO Belastingen en Duitsland (33 000 IXB, nr. 13) (staatssecretaris Fin)

– VAO Waterkwantiteit (AO d.d. 04/04) (staatssecretaris I&M)

– VAO Voortgangsbericht aanpak kinderpornografie (AO d.d. 2/2) (minister V&J + staatssecretaris VWS)

– VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02) (staatssecretaris I&M + minister BZK)

– VAO Vogelgrieponderzoek Erasmus MC (AO d.d. 08/03) (minister VWS + minister V&J + staatssecretaris EL&I)

– VAO Nota nuts- en zakenbankactiviteiten (AO d.d. 28/3) (minister Financiën)

VAO Politie (AO d.d. 3/4) (minister V&J)

VAO Erfpacht Staatsbosbeheer (AO d.d. 3/4) (staatssecretaris ELI)

33 096 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een locatiecode)

33 161 Wet werken naar vermogen (plenaire behandeling, WGO op 16/4) (onder voorbehoud)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid) (derde termijn)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg) (na ontvangst nota van wijziging)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)

33 121 (Wet bankenbelasting)

32 840 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 097 (Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

24, 25 en 26 april (week 17)

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO 23/4)

32 873 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b) (WGO 23/4)

33 145 (Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel) (plenaire afronding)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Spoor (debat met de commissie) (3 en 5 april)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (voortzetting)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (nog niet aangeboden)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt)

meireces: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012 (week 18 en 19)

15 en 16 mei (week 20)

– Aanbieding van de Jaarverslagen en slotwetten over 2011 (16 mei)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

33 017 (Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen)

22, 23 en 24 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat (24 mei)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid) (WGO 21 mei)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

33 071 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

29, 30 en 31 mei (week 22)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

5, 6 en 7 juni (week 23)

32 717 (Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures) (WGO 4 juni)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

Aangevraagde (dertigleden)debatten

1. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (Dibi) (minister BZK)

2. Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

3. Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst rapport)

4. Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

5. Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

6. Debat over vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Venrooy-van Ark) (staatssecretaris VWS)

7. Debat over het bedrijfsleveninstrumentarium (Dikkers) (staatssecretaris Buza) (na ontvangst van een brief)

8. Debat over de besteding van 60 mln. euro aan nieuwbouw van ROC Heerlen (Çelik) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

9. Debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg (Agema) (minister VWS en staatssecretaris VWS)

10. Debat over het plaatsen van Tv-camera’s in het VU Medisch Centrum (Van Gerven) (minister van VWS) (na ontvangst van een brief)

11. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

12. Debat over het plunderen van winkels door Oost-Europese bendes (Çörüz) (minister V&J) (na ontvangst van een brief)

13. Debat over het rapport inzake de herinvoering van de gulden (Tony van Dijck) (minister-president, minister Fin) (na ontvangst van een brief)

14. Debat over mogelijke castratie van minderjarigen binnen katholieke internaten (Arib) (minister V&J) (na een hoorzitting van de vaste commissie)

15. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister SZW) (na ontvangst van een brief)

16. Debat over de afspraken die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden op 28 maart jl. hebben gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie (Monasch) (minister BZK)

1. Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J)

2. Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

4. Dertigledendebat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt) (vice-premier)

5. Dertigledendebat over de handelswijze van de staatssecretaris van Economische Zaken Landbouw en Innovatie bij het natuurgebied Reiderswolde (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (minister-president)

6. Dertigledendebat over het conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over pakketverkleining door lage ziektelast (Leijten) (minister VWS)

7. Dertigledendebat over het voortbestaan van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum (Van Gerven) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

8. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

9. Dertigledendebat over wapenexport naar Egypte en Indonesië (El Fassed) (minister Buza + minister Defensie)

10. Dertigledendebat over de doorstart van de bestaande landelijke infrastructuur (LSP) voor uitwisseling van medische gegevens (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

11. Dertigledendebat over de naar verwachting snel oplopende werkloosheid en maatregelen om het tij te keren (Slob) (minister-president)

12. Dertigledendebat over het nog steeds niet afsluiten van CAO’s voor 2012 (Hamer) (minister-president)

13. Dertigledendebat over uitkomsten van de informele Europese Top (Slob) (minister-president, minister BuZa, staatssecretaris BuZa)

14. Dertigledendebat over weeffouten die optreden bij de langstudeerdersboete (Jadnanansing) (staatssecretaris OCW)

15. Dertigledendebat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de voorbereidingen op de bezuinigingsopties (Slob) (minister-president)

17. Dertigledendebat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34% stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Cohen) (minister-president)

18. Dertigledendebat over de internationale verontwaardiging naar aanleiding van de PVV klachtensite over mensen uit Midden- en Oost-Europa (Van Dam) (minister-president)

19. Dertigledendebat over het bericht dat de staatssecretaris van V&J de eigen bijdrage in de GGZ wil terugdraaien (Leijten) (staatssecretaris van V&J)

20. Dertigledendebat over het voornemen van Philips om een deel van de productie naar Polen te verplaatsen (Ulenbelt) (minister SZW + minister EL&I)

21. Dertigledendebat over het ontslag van 134 werknemers bij sociale werkplaats Emco in Emmen en het ontslag van 200 werknemers bij sociale werkplaats Wedeka (Karabulut) (staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

23. Dertigledendebat over de jeugdwerkloosheid die opgelopen is boven de 100 000 en de verslechterende positie van jongeren op de arbeidsmarkt (Hamer) (minister SZW)

24. Dertigledendebat over de weggevallen steun van het CDA voor prestatiebeloning voor leraren (Klaver) (staatssecretaris OCW)

25. Dertigledendebat over het bericht dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gemeente Amsterdam boetes wil opleggen vanwege bieden van stageplaatsen aan illegalen (Koser Kaya) (minister SZW)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over agenda van de Europese Top (27 juni)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (in afwachting van een BOR-notitie)

32 838 (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) (na ontvangst van een brief en nota van wijziging)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

– VAO Onderzoeksrapport AR «leren van subsidie-evaluaties»

(AO d.d. 8/12) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een nota van wijziging Wet bestuurlijke boete meldingsplichten in maart)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen) (na ontvangst van de regeling over de aansluitplicht)

32 862 (Wet basisnet) (na een nieuwe schriftelijke ronde in de commissie)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 16 april van 10.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33 161)

Maandag 16 april van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het mensenrechtenbeleid

Maandag 16 april van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over samenvoeging van de gemeente Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee (33 175)

Maandag 23 april van 11.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen («Claw back»-regeling) (32 512)

Maandag 23 april van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (32 873)

Recesperiodes

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Naar boven