Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 9 oktober 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 13 oktober

14.00 uur

Woensdag 14 oktober

10.15 uur

Donderdag 15 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 429

Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie («EOM») (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM)

– artikelen I t/m IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Invoeringswet EOM

35 429, nr. 8

– de motie-Van Dam/Van Toorenburg over waken voor verdere uitbreiding van het EOM-mandaat

35 429, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Van den Berge over het effectiever aanpakken van kindermisbruiknetwerken

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 437

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021)

35 437 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikelen I t/m VIII

*– amendement Edgar Mulder (17) over het uitsluiten van moskeeën van de ANBI-status

– gewijzigd amendement Stoffer (12) over een termijn van zestien weken voor het overleggen van een VOG

– amendement Lodders/Omtzigt (11) over verplichte standaardformulieren voor grote ANBI's

– artikel IX

– artikelen X t/m XIV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij de Fiscale verzamelwet 2021

35 437, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Leijten over onderzoek naar witwaspraktijken via anbi's

35 437, nr. 14

– de motie-Leijten c.s. over toezicht op anbi's

35 437, nr. 16 (gewijzigd, was nr. 15)

– de gewijzigde motie-Edgar Mulder over prioriteit leggen bij Nederlandse, legale vergunninghouders

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 257

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

– artikelen 1 t/m 10

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet Zerodays Afwegingsproces

35 257, nr. 10

– de motie-Buitenweg over een onderzoek naar de verplichting om zerodays te verhelpen

35 257, nr. 11

– de motie-Buitenweg over een afwegingskader voor alle overheidsdiensten die zerodays gebruiken

35 257, nr. 12

– de motie-Middendorp/Van der Molen over verbeteringen aan het bestaande kader voor onbekende kwetsbaarheden in software

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 366

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

35 366 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdeel A

– gewijzigd amendement Van Nispen (9) over expliciteren dat feitelijk bestuurders worden aangemerkt als bestuurder

– onderdeel B

– onderdeel C

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

35 366, nr. 10

– de motie-Van Nispen/Van den Berge over primair de civielrechtelijke route via de rechter volgen

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 349

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

35 349 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– amendement Van Wijngaarden/Van Toorenburg (7) over het onvermeld laten van bepaalde gegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer (invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E t/m J

– amendement Van Nispen (10) over een motiveringsplicht voor OvJ bij niet-ontvankelijkheid

– onderdeel K

– onderdeel L

– amendement Van Nispen (9) over een motiveringsplicht bij afwijking van een ingenomen standpunt dat een voorwaarde moet worden opgelegd (invoegen onderdeel La)

– onderdelen M t/m R

– amendement Van Wijngaarden/Van Toorenburg (11) over spreekrecht voor slachtoffer bij wijziging voorwaarden die de belangen van het slachtoffer raken (toevoegen onderdelen S t/m U)

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet uitbreiding slachtofferrechten

De Voorzitter: mw. Helder wenst haar motie op stuk nr. 13 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 349, nr. 12

– de motie-Helder over in het vonnis rekening houden met de verklaring van het slachtoffer

35 349, nr. 13 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Helder over een driepartijenstelsel

35 349, nr. 14

– de motie-Van Wijngaarden/Van Toorenburg over een impactanalyse van werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking

35 349, nr. 15

– de motie-Van den Berge c.s. over een onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen

35 349, nr. 16

– de motie-Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid)

32 317, nr. 632

– de motie-Emiel van Dijk over verblijfsvergunningen intrekken van statushouders die hebben gelogen

32 317, nr. 633

– de motie-Van Ojik over niet langer inzetten op gedwongen terugkeer van alleenstaande kinderen naar Afghanistan

32 317, nr. 634

– de motie-Jasper van Dijk over voldoen aan de wens om 500 alleenstaande kinderen naar Nederland te halen

32 317, nr. 635

– de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar de kwaliteit van de beslissingen door de IND

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021

35 570-IV, nr. 8

– de motie-De Graaf over de andere landen in het Koninkrijk oproepen het Koninkrijk te verlaten

35 570-IV, nr. 9 (ingetrokken)

– de motie-Bosman c.s. over de BES-eilanden meer aanspraak laten maken op het Nationaal Groeifonds

35 570-IV, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Özütok over inspraak, parlementaire controle en verschillen van inzicht van de landen realiseren

35 570-IV, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Van Raak/Bosman over onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rondom de nieuwe staatkundige verhoudingen

35 570-IV, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Bisschop over bijdragen aan beschikbaarheid van voldoende huisartsen op Sint-Maarten

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021

35 570-I, nr. 5 (aangehouden)

– de motie-Özütok over het evalueren van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis

35 570-I, nr. 6

– de motie-Van Raak/Wassenberg over het persoonlijk inkomen van de leden van het Koninklijk Huis laten vallen onder de Wet normering topinkomens)

35 570-I, nr. 7

– de motie-Van Raak/Wassenberg over het beëindigen van belastingvrijstellingen van de leden van het Koninklijk Huis

35 570-I, nr. 8

– de motie-Wassenberg over de onderliggende stukken bij de subsidiebeschikking voor Kroondomein Het Loo

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

31 066, nr. 705

Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

31 305, nr. 317

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en Energie

De Voorzitter: mw. Beckerman trekt haar motie op stuk nr. 580 in.

32 813, nr. 573

– de motie-Van Raan over geen subsidie voor vergroening van kunstmestproductie

32 813, nr. 574

– de motie-Van Raan/Beckerman over bedrijven die bijdragen aan de klimaatverandering geen podium bieden

32 813, nr. 575

– de motie-Van der Lee over energiebesparingsverplichtingen voor ETS-bedrijven

32 813, nr. 576

– de motie-Moorlag over het verminderen van de piekbelasting op het elektriciteitsnetwerk

32 813, nr. 577

– de motie-Moorlag over de Eemshaven schrappen als potentiële vestigingsplaats voor een kerncentrale

32 813, nr. 578

– de motie-Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels

32 813, nr. 579 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over een coulanceregeling voor projecten die tussen wal en schip dreigen te vallen

32 813, nr. 580 (ingetrokken)

– de motie-Beckerman over een onderzoek naar ODE-bijdragen en -opbrengsten

32 813, nr. 581

– de motie-Beckerman over een onderzoek naar het energieverbruik door datacenters

32 813, nr. 582

– de motie-Sienot c.s. over een routekaart datawarmte

32 813, nr. 583

– de motie-Sienot/Dik-Faber over uitfasering van fossiele subsidies in de energiebelasting

32 813, nr. 584

– de motie-Dik-Faber/Van der Lee over aandacht in de Regionale Energiestrategieën voor energiebesparing in de gebouwde omgeving

32 813, nr. 585

– de motie-Dik-Faber/Sienot over de doelstelling van 50% lokaal eigendom van hernieuwbare energie

32 813, nr. 586

– de motie-Baudet over stoppen met het beleid om Nederland van het gas af te halen

32 813, nr. 587 (aangehouden)

– de motie-Baudet over Nederlandse onderzoeksprogramma's naar thorium opnemen in het energiebeleid

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Becker «In Nederland beslis je over je eigen leven»

35 341, nr. 5

– de motie-Jasper van Dijk/Van Wijngaarden over het aanpakken van huwelijkse uitbuiting

35 341, nr. 6

– de motie-Van Wijngaarden/Peters over eergerelateerd geweld zwaarder bestraffen

35 341, nr. 7

– de motie-Van Wijngaarden/Jasper van Dijk over een verbod op maagdenvliesherstel

35 341, nr. 8

– de motie-Van Wijngaarden/Gijs van Dijk over een interdepartementaal actieprogramma eergerelateerd geweld

35 341, nr. 9

– de motie-Van Wijngaarden/Peters over de inzet van civielrechtelijke instrumenten om huwelijksdwang en achterlating te bestrijden

35 341, nr. 10

– de motie-Gijs van Dijk/Van den Berge over continuïteit, kennis en ervaring van succesvolle organisaties borgen

35 341, nr. 11

– de motie-Van den Berge/Gijs van Dijk over gemeenschappen nauw betrekken bij de aanpak van eergerelateerd geweld

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Burgerslachtoffers

27 925, nr. 733

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen over een actieve onderzoeksplicht na incidenten

27 925, nr. 734

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Kerstens over de Kamer informeren over bij Defensie bekende schattingen

27 925, nr. 735

– de motie-Fritsma over de vrijwillig toegezegde schadevergoeding na het bombardement op Mosul

27 925, nr. 736

– de motie-Fritsma over geen schadevergoeding na het bombardement op Hawija

27 925, nr. 737

– de motie-Fritsma over de onwenselijkheid van de schadevergoeding na het bombardement op Mosul

27 925, nr. 738

– de motie-Kerstens/Van den Nieuwenhuijzen over de maximaal mogelijke transparantie richting Kamer

27 925, nr. 739

– de motie-Kerstens over eenheid in de compensatieregelingen van coalitiepartners

27 925, nr. 740

– de motie-Kerstens over afspraken in coalitieverband bij een vermoeden van burgerslachtoffers

27 925, nr. 741

– de motie-Kerstens over een voorstel voor een Nederlandse compensatieregeling

27 925, nr. 742

– de motie-Karabulut over aanvullende vragen aan de onderzoekscommissie

27 925, nr. 743

– de motie-Karabulut over de onderzoekscommissie toegang geven tot alle relevantie informatie

27 925, nr. 744

– de motie-Karabulut over de Kamer binnen een week informeren over mogelijke burgerslachtoffers

27 925, nr. 745

– de motie-Karabulut over ook een regeling voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanval op Hawija

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

35 526

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

35 526 (bijgewerkt t/m amendement nr. 44)

– artikel I, aanhef

– amendement Van Esch (44) over gezondheidsbevordering (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Ouwehand/Van Esch (34,I) over een fokverbod voor dieren die bevattelijk zijn voor covid-19

– nader gewijzigd amendement Van der Graaf c.s. (39,I) over aanscherping van de noodzakelijkheids- en proportionaliteitseisen en afschalen wanneer dat kan

– subamendement Hijink (37) over uitbreiding van de reikwijdte van amendement nr. 30 naar beide Kamers

– gewijzigd amendement Buitenweg c.s. (30,I) over een instemmingsrecht van de Kamer op ministeriële regelingen

– nader gewijzigd amendement Van der Graaf c.s. (39,II)

– gewijzigd amendement Buitenweg c.s. (30,II)

– amendement Van Raak/Van der Staaij (15,I) over het laten vervallen van de vangnetbepaling

  • NB. Indien zowel 30 als 15 wordt aangenomen, wordt slechts uitvoering gegeven aan 30,II.

– nader gewijzigd amendement Van der Graaf c.s. (39,III)

– nader gewijzigd amendement Van Brenk c.s. (38) over een bezoekrecht voor bewoners van zorglocaties

– amendement Ouwehand/Van Esch (34,II)

– gewijzigd amendement Buitenweg c.s. (30,III)

– amendement Van Raak/Van der Staaij (15,II)

  • NB. Indien zowel 30 als 15 wordt aangenomen, wordt slechts uitvoering gegeven aan 30,III.

– nader gewijzigd amendement Van der Staaij c.s. (40,I) over versterking van de informatievoorziening aan het parlement en het horen van de Raad van State over een voorgenomen verlenging

– nader gewijzigd amendement Van Dam c.s. (32) over het waarborgen van de betrokkenheid van en verantwoording aan colleges en gemeenteraden

  • Indien 32 verworpen:

  • – amendement Van Raak (10) over het waarborgen van de betrokkenheid van gemeenteraden

– nader gewijzigd amendement Van der Staaij c.s. (40,II)

– gewijzigd amendement Buitenweg c.s. (30,IV)

– amendement Van Raak/Van der Staaij (15,III)

  • NB. Indien zowel 30 als 15 wordt aangenomen, wordt slechts uitvoering gegeven aan 30,IV.

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– amendement Ouwehand/Van Esch (34,III)

  • NB. Indien enerzijds 34 en anderzijds 30 en/of 15 wordt aangenomen, wordt in het opschrift van het met 34 gewijzigde artikel 68bis «85s» vervangen door «85q».

– nader gewijzigd amendement van het lid Veldman (33) over verlaging van de sancties en uitsluiten dat overtredingen gevolgen hebben voor de VOG

– gewijzigd amendement Buitenweg c.s. (30,V)

– amendement Van Raak/Van der Staaij (15,IV)

  • NB. Indien zowel 30 als 15 wordt aangenomen, wordt slechts uitvoering gegeven aan 30,V.

  • NB. Indien enerzijds 33 en anderzijds 30 en/of 15 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 30,V en/of 15,IV en wordt in het met 33 gewijzigde artikel 68bis, eerste lid, onder b, «, 58q, eerste lid, eerste zin, of 58s» vervangen door «of 58q».

– onderdeel D

– onderdelen E en F

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– amendement Azarkan (43) over het met terugwerkende kracht verlagen van geldboetes

– artikel VIIA

– artikel VIIB t/m VIID

– amendement Groothuizen c.s. (27) over een initiële werkingsduur van 3 maanden

– amendement Ouwehand/Van Esch (34,IV)

– amendement Hijink (36) over een zware voorhang bij beide Kamers van het verlengingsKB

  • Indien 36 verworpen:

– amendement Van Haga/Baudet (35) over een zware voorhang bij de Tweede Kamer van het verlengingsKB

– artikel VIII

– artikelen IX t/m XI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De Voorzitter: mw. Van Kooten-Arissen wenst haar motie op stuk nr. 46 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 526, nr. 46 (gewijzigd, was nr. 41 en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Van Kooten-Arissen over mensen die in verzet gaan tegen de coronaboete actief erop wijzen dat zij eventueel in aanmerking kunnen komen voor juridische bijstand

35 526, nr. 42

– de motie-Van Dam c.s. over herziening van het staatsnoodrecht

35 526, nr. 45

– de motie-Hijink over een voorstel voor aanpassing van de Wet publieke gezondheid

23. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS (plenaire afronding in één termijn)

35 570-VIII

25. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

35 570-VII

26. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

35 467

27. Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11)

Langetermijnagenda

16 t/m 26 oktober (week 43)

– herfstreces

27, 28 en 29 oktober (week 44)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29 323, nr. 138)

– VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (25 424, nr. 550)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

– VAO Douane (AO d.d. 22/09)

– VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages (AO d.d. 7/10)

– VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017–2018 (Kamerstuk 31 015, nr. 202)

– VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Kamerstuk 33 149, nr. 62)

– VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (Kamerstuk 29 247, nr. 316)

– VAO Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 (AO d.d. 03/09)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO NOVI (AO d.d. 24/09)

– VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

– VSO Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020 (21 501–32, nr. 1247)

– VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06)

– VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel (AO d.d. 01/10)

– VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

35 397 (voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies)

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

35 463 (Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening))

35 445 (Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45)

35 293 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 112 (Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo))

35 398 (Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving)

35 502 (Regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen))

3, 4 en 5 november (week 45)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) en begroting Nationaal Groeifonds (XIX)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 11/06)

– VAO Toerisme (AO d.d. 09/09)

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 10/09)

35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

35 352 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 337 (Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet)

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

10, 11 en 12 november (week 46)

– Belastingplan (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VSO Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie

– VAO Materieel Defensie (AO d.d. 25/06)

17, 18 en 19 november (week 47)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VX)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

– VAO Water (AO d.d. 22/06)

– VSO Verkeersveiligheid (29 398, nr. 843)

– VSO Spoorveiligheid/ERTMS (29 893, nr. 247)

– VAO Spoorordening (AO d.d. 9/9)

– VSO Duurzaam vervoer (32 813, nr. 500)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

35 421 (Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen)

24, 25 en 26 november (week 48)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

35 461 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112))

1, 2 en 3 december (week 49)

– Begroting Defensie (X)

– stemmingen over alle begrotingen

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

8, 9 en 10 december (week 50)

– nader te bepalen

15, 16 en 17 december (week 51)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

18 december 2020 t/m 11 januari 2021 (week 52, 53 en 1)

– kerstreces 2020

12, 13 en 14 januari (week 2)

– Burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» (35 565)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

9. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

10. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

11. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

12. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

13. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

14. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

15. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

16. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

17. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

18. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

19. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

20. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

21. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

22. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

23. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

24. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

25. Debat over de marktwerking in de zorg (Sazias) (Minister VWS)

26. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

27. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

28. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

29. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

30. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

31. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

32. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

33. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

34. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

35. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

36. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

37. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

38. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

39. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

40. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

41. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

42. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

43. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

44. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

45. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

46. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

47. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

48. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

49. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

50. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

51. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

52. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

53. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

54. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

55. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

56. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

57. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

58. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

59. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

60. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

61. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

62. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

63. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

64. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

65. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

66. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

67. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

68. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

69. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

70. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

71. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

72. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

73. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

74. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

75. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

76. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

77. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

78. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

79. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

80. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

81. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

82. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

83. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

84. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

85. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

86. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

87. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

88. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

89. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

90. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

91. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

92. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

93. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

94. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

95. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

96. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

97. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

98. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS, Minister J&V)

99. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

100. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

101. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

102. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

103. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

104. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

105. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

106. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

107. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

108. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

109. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

110. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (De Groot) (Minister I&W)

111. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

112. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

113. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

114. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

115. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

116. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

117. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

118. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

119. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

120. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

121. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

122. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

123. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

124. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

126. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

127. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

128. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

129. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd «De Verpleeghuiszorg in beeld» (Agema) (Minister VWS)

130. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

131. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

132. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» (Minister SZW)

133. Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen (Kerstens) (Minister VWS)

134. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

135. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

136. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

137. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

138. Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas (Laçin) (Minister I&W, Staatssecretaris I&W)

139. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

140. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

16. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

17. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

20. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

22. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

23. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

24. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

25. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

26. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

27. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

28. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

30. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

31. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

32. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

33. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

34. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

35. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

38. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

39. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

40. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

41. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

42. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

43. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

44. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

45. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

46. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

47. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

48. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

49. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

50. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

51. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

52. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

53. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

54. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

55. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

56. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

57. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

58. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

59. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

60. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

61. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

62. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

63. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

64. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

65. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

66. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

67. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

68. Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel (Hijink) (Minister-President)

69. Dertigledendebat over bezuinigingen bij de NS (Laçin) (Staatssecretaris I&W, Minister Financiën)

70. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

71. Dertigledendebat over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Woensdag 14 oktober van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Europese Raad d.d. 15 en 16 oktober 2020

Woensdag 14 oktober van 18.30 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34 605)

Donderdag 15 oktober van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over geneesmiddelenbeleid/hulpmiddelenbeleid

Donderdag 15 oktober van 15.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Politie

Maandag 26 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 2 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2021

Maandag 26 oktober van 13.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Personeel/Materieel Defensie

Woensdag 28 oktober van 16.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35 439)

Donderdag 29 oktober van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Maandag 2 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Dinsdag 3 november van 16.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de begroting voor het jaar 2021

Maandag 9 november van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35 256)

Maandag 9 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35 352)

Maandag 9 november van 15.15 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (35 348)

Maandag 9 november van 16.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wonen

Maandag 9 november van 20.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35 317)

Woensdag 11 november van 11.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water

Donderdag 12 november van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Integratie en maatschappelijke samenhang

Maandag 16 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Passend onderwijs

Maandag 16 november van 12.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven

Woensdag 18 november van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen

Maandag 23 november van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

Maandag 23 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Donderdag 26 november van 14.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verpleeghuiszorg/Wlz/gehandicaptenbeleid/

doelgroepenvervoer/fokuswonen

Maandag 30 november van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS en aanverwante zaken

Maandag 30 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 30 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: «Behoud het woud»

Maandag 7 december van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Maandag 7 december van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 14 december van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzenstellen (35 285)

Recesperiodes

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Spreektijden begrotingsbehandelingen (stand van zaken per 9/10)

VVD:

389

minuten

PVV:

277

minuten

CDA:

258

minuten

D66:

247

minuten

GroenLinks:

208

minuten

SP:

204

minuten

PvdA:

162

minuten

ChristenUnie:

138

minuten

Partij voor de Dieren:

123

minuten

SGP:

112

minuten

50PLUS:

98

minuten

DENK:

116

minuten

Forum voor Democratie:

107

minuten

Lid Krol

45

minuten

Van Kooten-Arissen en Van Haga:

55

minuten