Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135341 nr. 8

35 341 Initiatiefnota van het lid Becker «In Nederland beslis je over je eigen leven»

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vele slachtoffers van eergerelateerd geweld en deskundigen aangeven dat hulp en kennis over eergerelateerd geweld te versnipperd is en op veel plekken in het land simpelweg ontbreekt;

constaterende dat het kabinet het onderwerp zegt te borgen via bestaand beleid van VWS, SZW en Justitie en Veiligheid, en daarbovenop een nieuw landelijk expertisecentrum voorstelt;

overwegende dat er al veel organisaties met operationele expertise bestaan, zoals het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld, het Landelijk knooppunt huwelijksdwang en Veilig Thuis, en het risico op versnippering niet kleiner wordt;

overwegende dat Noorwegen heeft bewezen dat een succesvolle aanpak van eergerelateerd geweld een interdepartementale aanpak met regie vereist;

verzoekt de regering, een meerjarig interdepartementaal actieprogramma eergerelateerd geweld op te zetten waardoor heldere aansturing en één aanspreekpunt ontstaat, en de Kamer voor het kerstreces over de opzet te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wijngaarden

Gijs van Dijk