Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 25 september 2020

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 29 september

14.00 uur

Woensdag 30 september

10.15 uur

Donderdag 1 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over strafrechtelijke onderwerpen

De Voorzitter: dhr. Van Nispen verzoekt zijn motie op stuk nr. 611 aan te houden.

29 279, nr. 611 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen c.s. over de OM-strafbeschikking bij het wegwerken van corona-achterstanden

29 279, nr. 612

– de motie-Van den Berge c.s. over de inzet van mediation en herstelrecht bij het wegwerken van de achterstanden en het versterken van de positie van slachtoffers

29 279, nr. 613

– de motie-Van Wijngaarden/Van Toorenburg over vrijwillige inzet van werkenden en studenten bij het oplossen van cold cases

Stemming

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het aanpassen van Inspectierapporten

28 844, nr. 206

– de motie-Van Nispen c.s. over voorkomen dat het Huis voor Klokkenluiders afgeluisterd kan worden

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 437

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021)

35 437 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikelen I t/m VIII

*- amendement Edgar Mulder (17) over het uitsluiten van moskeeën van de ANBI-status

– gewijzigd amendement Stoffer (12) over een termijn van zestien weken voor het overleggen van een VOG

– amendement Lodders/Omtzigt (11) over verplichte standaardformulieren voor grote ANBI's

– artikel IX

– artikelen X t/m XIV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij de Fiscale verzamelwet 2021

35 437, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Leijten over onderzoek naar witwaspraktijken via anbi's

35 437, nr. 14

– de motie-Leijten c.s. over toezicht op anbi's

35 437, nr. 16 (gewijzigd, was nr. 15)

– de gewijzigde motie-Edgar Mulder over prioriteit leggen bij Nederlandse, legale vergunninghouders

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

25 295, nr. 544

– de motie-Marijnissen/Van Kooten-Arissen over opheffen van het onderscheid van beroepsgroepen in de zorgbonus

25 295, nr. 545

– de motie-Marijnissen c.s. over alsnog plannen maken voor een structurele waardering van zorgverleners

25 295, nr. 546

– de motie-Marijnissen/Jetten over een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen realiseren

25 295, nr. 547

– de motie-Asscher/Jetten over de Kamer wekelijks op de hoogte stellen van de testcapaciteit

25 295, nr. 548

– de motie-Asscher c.s. over uitgewerkte plannen op welke wijze de verspreiding van het virus wordt tegengegaan

25 295, nr. 549

– de motie-Wilders/Baudet over uitspreken dat er alle begrip voor is als het stokje wordt overgedragen als de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het niet aankan

25 295, nr. 550

– de motie-Wilders over erkennen van besmetting met corona via microdruppels

25 295, nr. 551

– de motie-Wilders over de salarissen van zorgmedewerkers in alle zorgsectoren fors verhogen

25 295, nr. 552

– de motie-Dijkhoff/Klaver over op zeer korte termijn op grote schaal sneltesten inkopen

25 295, nr. 553

– de motie-Van Kooten-Arissen over zorgprofessionals en ondersteunend personeel die vanaf 1 september instromen eveneens een COVID-19 bonus toekennen

25 295, nr. 554

– de motie-Van Kooten-Arissen over na iedere coronagolf zorgprofessionals en ondersteunend personeel een extra COVID-19 bonus toekennen

25 295, nr. 555

– de motie-Jetten over een nieuwe routekaart voor de komende periode

25 295, nr. 556

– de motie-Dik-Faber c.s. over beter betrekken van verpleegkundigen en verzorgenden bij besluiten over opschaling van de coronazorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen

25 295, nr. 557

– de motie-Van Brenk over voldoende griepprikken voor alle kwetsbare mensen en zorgmedewerkers

25 295, nr. 558

– de motie-Van Brenk over zo snel mogelijk verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers

25 295, nr. 559

– de motie-Krol over de corona persconferenties minimaal een keer per week houden

25 295, nr. 560

– de motie-Krol over een budget van minimaal € 50 miljoen aan de GGD's voor het opschalen van testen

25 295, nr. 561

– de motie-Van Haga over het validatierapport inzake de PCR-test zo spoedig mogelijk naar de Kamer

25 295, nr. 562

– de motie-Van Esch over een voorstel voor een vorm van belasting op suiker

25 295, nr. 563

– de motie-Van Esch c.s. over uitspreken dat het aanprijzen van dumptickets naar risicogebieden volstrekt misplaatst is

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

32 820, nr. 384

– de motie-Westerveld over de introductie van een streamingheffing

32 820, nr. 385

– de motie-Kwint over een voorstel voor cofinancieringsverplichtingen

32 820, nr. 386

– de motie-Kwint over verhogen van de percentages van de investeringsverplichting

32 820, nr. 387

– de motie-Kwint over een quotum van 10% voor Nederlandse producties

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020–2024

28 760, nr. 103

– de motie-Kuik over bestuurlijke afspraken over de inzet van de middelen voor laaggeletterdheid

28 760, nr. 104

– de motie-Tielen/Kwint over overbodige bureaucratie uit de plannen tegen laaggeletterdheid snijden

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek

De Voorzitter: dhr. Kwint wenst zijn motie op stuk nr. 63 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 846, nr. 60

– de motie-El Yassini/Kwint over bevorderen van prijsverlaging van e-books en verhogen van het aanbod van e-books voor jeugd

33 846, nr. 61

– de motie-Van den Berge c.s. over concrete afspraken over het afdragen van leenrechtvergoedingen

33 846, nr. 62

– de motie-Van den Hul c.s. over erop toezien dat elke gemeente een volwaardige bibliotheekvoorziening aanbiedt

33 846, nr. 63 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kwint c.s. over de knelpunten rondom kortingen voor mbo-studenten in kaart brengen

33 846, nr. 64

– de motie-Geluk-Poortvliet/Belhaj over de toekomst van de collectie van Muziekweb veiligstellen

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Onderzoek Levenlanglerenkrediet

30 012, nr. 130

– de motie-Tielen/Van den Berge over financieringsmogelijkheden voor 30-plussers die een bbl- of derdeleerwegopleiding willen doen

30 012, nr. 131

– de motie-Van den Hul over het vergroten van de bekendheid van het levenlanglerenkrediet en de STAP-regeling

30 012, nr. 132

– de motie-Sazias over voorlichting over en toegankelijkheid van het levenlanglerenkrediet

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Beantwoording vragen over het bericht «Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent»

De Voorzitter: dhr. Rudmer Heerema verzoekt zijn motie op stuk nr. 369 aan te houden.

31 497, nr. 368

– de motie-Rudmer Heerema/Wiersma over hoogbegaafde leerlingen gebruik laten maken van delen van het hoger onderwijs

31 497, nr. 369 (aangehouden)

– de motie-Rudmer Heerema/Wiersma over het ondersteunen van hoogbegaafde studenten

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Sponsorconvenant 2020–2022

De Voorzitter: dhr. Rudmer Heerema wenst zijn motie op stuk nr. 227 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300-VIII, nr. 227 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Rudmer Heerema over het sponsorconvenant uitbreiden met een verbod op sponsoring uit onvrije landen

35 300-VIII, nr. 228 (aangehouden)

– de motie-Kwint/Westerveld over geen sponsoring van scholen door particuliere instituten voor aanvullend onderwijs

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Storing leerlingvolgsysteem

31 289, nr. 430

– de motie-Westerveld c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop examens in het vso worden afgenomen

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Recente onrust en geweld in Nederland

De Voorzitter: dhr. Van den Berge verzoekt zijn motie op stuk nr. 630 aan te houden.

28 684, nr. 629

– de motie-Markuszower over straatterroristen met een dubbele nationaliteit lang straffen en denaturaliseren

28 684, nr. 630 (aangehouden)

– de motie-Van den Berge/Azarkan over breed onderzoek naar recente onrusten

28 684, nr. 631

– de motie-Van Dam/Yeşilgöz-Zegerius over het instrument van preventief fouilleren laten evalueren en up-to-date brengen

28 684, nr. 632 (aangehouden)

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Van Dam over ruimer gebruikmaken van camerabeelden van particulieren

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 257

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

– artikelen 1 t/m 10

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet Zerodays Afwegingsproces

35 257, nr. 10

– de motie-Buitenweg over een onderzoek naar de verplichting om zerodays te verhelpen

35 257, nr. 11

– de motie-Buitenweg over een afwegingskader voor alle overheidsdiensten die zerodays gebruiken

35 257, nr. 12

– de motie-Middendorp/Van der Molen over verbeteringen aan het bestaande kader voor onbekende kwetsbaarheden in software

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement

De Voorzitter: dhr. Raemakers wenst zijn motie op stuk nr. 4 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 340, nr. 4 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Raemakers over een experiment met het recht van burgeramendement voor een periode van twee jaar

35 340, nr. 5

– de motie-Van der Molen/Özütok over onderzoek naar de mogelijkheid van een digitaal platform voor het starten van petities

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

35 486, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een voordracht ter vervulling van een vacature in de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken als volgt vast te stellen:

1. dhr. A.W.R. Hubert

2. mw. P. Oldengarm

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

De Voorzitter: dhr. Van Haga wenst zijn motie op stuk nr. 120 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 420, nr. 109

– de motie-Asscher over passende begeleiding naar nieuw werk en inkomen

35 420, nr. 110

– de motie-Asscher over wegen in hoeverre afbouwen van de steun in januari 2021 nog gewenst is

35 420, nr. 111

– de motie-Asscher/Smeulders over eerder stoppen met werken mogelijk maken

35 420, nr. 112

– de motie-Asscher c.s. over een breed offensief om jongeren meer perspectief te geven

35 420, nr. 113

– de motie-Van Kent/Futselaar over de Tozo ook laten gelden voor studenten met een onderneming

35 420, nr. 114

– de motie-Van Brenk over voorkomen van coronabesmettingen in de werksituatie

35 420, nr. 115

– de motie-Aartsen/Van Weyenberg over op grote schaal fieldlabs oprichten

35 420, nr. 116

– de motie-Aartsen/Tielen over één herkenbaar loket voor begeleiding naar nieuw werk en scholing

35 420, nr. 117

– de motie-De Jong/Wilders over de aflossingsregeling van uitstel van belastingbetalen later laten aanvangen

35 420, nr. 118

– de motie-Smeulders c.s. over bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar versoepelen

35 420, nr. 119

– de motie-Smeulders/Tielen over het weer openstellen van de regeling NL leert door

35 420, nr. 120 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Haga/Baudet over de referentieperiode in de TVL-regeling aanpassen

35 420, nr. 121

– de motie-Van Haga/Baudet over het verlengen van de terugbetalingstermijn voor ondernemers

35 420, nr. 122

– de motie-Van Weyenberg c.s. over aandacht voor fok- en uitzetprogramma's bij de steunmaatregel voor dierentuinen

35 420, nr. 123

– de motie-Van Weyenberg/Lodders over verlenging van de maximale terugbetalingsregeling naar 36 maanden

35 420, nr. 124

– de motie-Bruins/Palland over monitoren of de gereserveerde middelen voor sw-bedrijven zich verhouden tot de instroom

35 420, nr. 125

– de motie-Bruins/Van Weyenberg over concrete voorstellen voor een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget

35 420, nr. 126

– de motie-Bruins/Rog over onderzoeken of de maatschappelijke diensttijd bijdraagt aan vermindering van de jeugdwerkloosheid

35 420, nr. 128

– de motie-Bruins c.s. over een strategie voor meer stage- en startersplekken voor jongeren

35 420, nr. 129

– de motie-Stoffer over oplossingen voor specifieke groepen bedrijven en sectoren om onnodige faillissementen te voorkomen

35 420, nr. 130

– de motie-Palland/Tielen over voorbereiden van deeltijd-WW of een variant hiervan

35 420, nr. 131

– de motie-Palland/Amhaouch over leegstand van winkelgebieden in gemeenten tegengaan

35 420, nr. 132

– de motie-Palland c.s. over de situatie van grensondernemers monitoren

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

35 542

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket)

35 542 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

De Voorzitter: dhr. Smeulders wenst het amendement op stuk nr. 6 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat

– gewijzigd amendement Van Kent (11) over ontslagverbod bij NOW

– amendement De Jong/Wilders (15,I) over middelen voor terugdraaien versobering NOW en Tozo

– artikel 1

– amendement Gijs van Dijk (3) over opschorten sollicitatieplicht en re-integratieplicht bijstand

– gewijzigd amendement Gijs van Dijk (13) over middelen voor opschorten wachttijd jongeren voor ontvangen bijstand

– gewijzigd amendement Gijs van Dijk (14) over middelen voor verhogen bijstand jongeren tot 21 jaar

– gewijzigd amendement Van Kent (12) over middelen voor opschorting van de partnertoets

– amendement De Jong/Wilders (15,II)

– artikel 2

– artikelen 3 t/m 99

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

35 472

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

35 540

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer

25 295, nr. 566

– de motie-Kröger c.s. over vakantiereizen naar oranje gebieden niet meer promoten

25 295, nr. 567

– de motie-Laçin/Van Brenk over een verbod op vakantievluchten naar code-oranjegebieden

25 295, nr. 568

– de motie-Laçin c.s. over de coronateststraat op Schiphol ook toegankelijk maken voor Schipholwerknemers

25 295, nr. 569

– de motie-Paternotte c.s. over een dekkend testbeleid op luchthavens

25 295, nr. 570

– de motie-Paternotte c.s. over een uniforme gezondheidsverklaring

25 295, nr. 571

– de motie-Paternotte c.s. over leren van de best practices in het buitenland

25 295, nr. 572

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over betere afstemming van reisadviezen en ruimte voor maatwerk

25 295, nr. 573

– de motie-Van Brenk c.s. over testen van afvalwater in vliegtuigen

25 295, nr. 574

– de motie-Gijs van Dijk/Paternotte over mensen actiever ontmoedigen op vakantie te gaan naar oranje gebieden

25 295, nr. 575

– de motie-Amhaouch c.s. over voorkomen van dumpprijzen bij vliegtickets naar een code-oranjegebied

25 295, nr. 576

– de motie-Öztürk over de teststraat op Schiphol zo snel mogelijk weer openen

25 295, nr. 577

– de motie-Öztürk over alle beschikbare aan luchtvaart gerelateerde COVID-19-data vrijgeven

35 570-IXA/B

25. Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

26. Debat over de Europese top van 1 en 2 oktober 2020 (re- en dupliek)

35 229, nr. 9

27. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst «Update vereist- Naar meer parlementaire grip op digitalisering»

28. VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 521, nr. 406

30. VSO Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 893, nr. 247

31. VSO Spoorveiligheid/ERTMS met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Spoorordening (AO d.d. 09/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 813, nr. 500

33. VSO Duurzaam vervoer met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30 872, nr. 247

34.VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 267, nr. 21

35. VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25 422, nr. 268

36. VSO Nucleaire veiligheid met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 352

37. Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

35 458

38. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force)

Langetermijnagenda

6, 7 en 8 oktober (week 41)

– Begroting Koning (I) en Algemene Zaken (III)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29 323, nr. 138)

– VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (25 424, nr. 550)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017–2018 (Kamerstuk 31 015, nr. 202)

– VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Kamerstuk 33 149, nr. 62)

– VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (Kamerstuk 29 247, nr. 316)

– VAO Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 (AO d.d. 03/09)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 11/06)

– VAO Toerisme (AO d.d. 09/09)

– VAO Water (AO d.d. 22/06)

– VSO Verkeersveiligheid (29 398, nr. 843)

– VAO Materieel Defensie (AO d.d. 25/06)

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 10/09)

– VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

– VSO Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020 (21 501-32, nr. 1247)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 397 (voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies)

35 337 (Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet)

35 381 (Goedkeuring van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2016, 180))

35 391 (Goedkeuring van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3))

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

13, 14 en 15 oktober (week 42)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– VAO Douane (AO d.d. 22/09)

35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

35 421 (Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

34 605 (voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning)

16 t/m 26 oktober (week 43)

– herfstreces

27, 28 en 29 oktober (week 44)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

35 463 (Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening))

35 293 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)

35 502 (Regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen))

3, 4 en 5 november (week 45)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

35 467 (Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11))

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

10, 11 en 12 november (week 46)

– Belastingplan (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

17, 18 en 19 november (week 47)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VX)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

24, 25 en 26 november (week 48)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

1, 2 en 3 december (week 49)

– stemmingen over alle begrotingen

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

8, 9 en 10 december (week 50)

– nader te bepalen

15, 16 en 17 december (week 51)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

18 december 2020 t/m 11 januari 2020 (week 52, 53 en 1)

– kerstreces 2020

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 406 (voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

35 439 (Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen)

34 891 (voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

35 335 (voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

35 145 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

9. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

10. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

11. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

12. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

13. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

14. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

15. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

16. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

17. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

18. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

19. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

20. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

21. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

22. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

23. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

24. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

25. Debat over de marktwerking in de zorg (Sazias) (Minister VWS)

26. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

27. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

28. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

29. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

30. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

31. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

32. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

33. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

34. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

35. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

36. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

37. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

38. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

39. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

40. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

41. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

42. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

43. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

44. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

45. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

46. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

47. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

48. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

49. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

50. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

51. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

52. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

53. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

54. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

55. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

56. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

57. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

58. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

59. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

60. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

61. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

62. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

63. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

64. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

65. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

66. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

67. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

68. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

69. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

70. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

71. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

72. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

73. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

74. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

75. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

76. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

77. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

78. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

79. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

80. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

81. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

82. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

83. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

84. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

85. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

86. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

87. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

88. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

89. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

90. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

91. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

92. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

93. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

94. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

95. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

96. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

97. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

98. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

99. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS, Minister J&V)

100. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

101. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

102. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

103. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

104. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

105. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

106. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

107. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

108. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

109. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

110. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

111. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (De Groot) (Minister I&W)

112. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

113. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

114. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

115. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

116. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

117. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

118. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

119. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

120. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

121. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

122. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

123. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

124. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

125. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

126. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

127. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

128. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

129. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd «De Verpleeghuiszorg in beeld» (Agema) (Minister VWS)

130. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

131. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

132. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» (Minister SZW)

133. Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen (Kerstens) (Minister VWS)

134. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

135. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

136. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

16. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

17. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

20. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

22. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

23. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

24. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

25. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

26. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

27. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

28. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

29. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

30. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

31. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

32. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

33. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

34. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

35. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

36. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

37. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

38. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

40. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

41. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

42. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

43. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

44. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

45. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

46. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

47. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

48. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

49. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

50. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

51. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

52. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

53. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

54. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

55. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

56. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

57. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

58. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

59. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

60. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

61. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

62. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

63. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

64. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

65. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

66. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

67. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

68. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

69. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

71. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

72. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

73. Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel (Hijink) (Minister-President)

74. Dertigledendebat over bezuinigingen bij de NS (Laçin) (Staatssecretaris I&W, Minister Financiën)

75. Dertigledendebat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

76. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 28 september van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Ruslandstrategie

Donderdag 1 oktober van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35 240)

Maandag 5 oktober van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Invoeringswet EOM (35 429)

Maandag 5 oktober van 15.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35 366)

Maandag 5 oktober van 19.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de Wet uitbreiding slachtofferrechten (35 349)

Woensdag 7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Becker «In Nederland beslis je over je eigen leven» (35 341)

Maandag 12 oktober van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzenstellen (35 285)

Maandag 26 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 2 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2021

Maandag 26 oktober van 13.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Personeel/Materieel Defensie

Maandag 2 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Dinsdag 3 november van 16.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de begroting voor het jaar 2021

Maandag 9 november van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35 256)

Maandag 9 november van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS en aanverwante zaken

Maandag 9 november van 15.15 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (35 348)

Maandag 9 november van 16.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wonen

Maandag 9 november van 20.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35 317)

Woensdag 11 november van 11.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water

Donderdag 12 november van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Integratie en maatschappelijke samenhang

Maandag 16 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Passend onderwijs

Maandag 16 november van 12.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven

Woensdag 18 november van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen

Maandag 23 november van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jeugd/kindermishandeling/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

Maandag 23 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 30 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 30 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: «Behoud het woud»

Maandag 7 december van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Maandag 7 december van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Recesperiodes

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Spreektijden begrotingsbehandelingen (inclusief de Algemene Financiële Beschouwingen)

VVD:

420

minuten

PVV:

300

minuten

CDA:

290

minuten

D66:

290

minuten

GroenLinks:

240

minuten

SP:

240

minuten

PvdA:

190

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

Partij voor de Dieren:

140

minuten

SGP:

130

minuten

DENK:

130

minuten

50PLUS:

130

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten

De leden Krol, Van Kooten-Arissen en Van Haga:

55

minuten