Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 6 oktober 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 oktober

Woensdag 11 oktober

Donderdag 12 oktober

Stemmingen

31 936, nr. 400

31 936, nr. 401 (ingetrokken)

31 936, nr. 402

31 936, nr. 403

31 936, nr. 404

31 936, nr. 405

31 936, nr. 406

31 936, nr. 407

31 936, nr. 408

31 936, nr. 409

31 936, nr. 410 (ingetrokken)

31 936, nr. 411

31 936, nr. 412

31 936, nr. 413

31 936, nr. 414

31 936, nr. 415

31 936, nr. 416

31 936, nr. 417

31 936, nr. 418

31 936, nr. 419

Stemmingen

30 175, nr. 258

30 175, nr. 259

30 175, nr. 260

30 175, nr. 261

30 175, nr. 262

30 175, nr. 263

Stemming

21 501-07, nr. 1463

Stemmingen

34 741

Stemmingen

34 741, nr. 7 (overgenomen)

34 741, nr. 8 (overgenomen)

Stemmingen

29 628, nr. 735 (aangehouden)

29 628, nr. 736

Stemmingen

34 754, nr. 6

Stemmingen

21 501-32, nr. 1050

21 501-32, nr. 1051

21 501–32, nr. 1052

21 501-32, nr. 1043

21 501-32, nr. 1053

Stemmingen

26 643, nr. 492

26 643, nr. 493 (gewijzigd)

Stemmingen

26 448, nr. 595

26 448, nr. 596

Stemmingen

29 689, nr. 869

29 689, nr. 870

Stemmingen

29 023, nr. 219

29 023, nr. 220

29 023, nr. 221

29 023, nr. 222

Stemmingen

33 009, nr. 44

33 009, nr. 45

Stemmingen

34 732

Stemmingen

25 883, nr. 307

25 883, nr. 308

25 883, nr. 309

25 883, nr. 310

Stemmingen

29 614, nr. 63

29 614, nr. 64 (gewijzigd)

Stemmingen

22 054, nr. 288

22 054, nr. 289 (aangehouden)

22 054, nr. 290 (overgenomen)

Stemmingen

20 361, nr. 174

20 361, nr. 175

20 361, nr. 176

20 361, nr. 177

20 361, nr. 178

22 122, nr. 2368

34 503

14.00 uur

10.15 uur

14.00 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

– de motie-Graus over niet gebruikte slots opnieuw in de verdeelpoel stoppen

– de motie-Graus over borgen van het voortbestaan van vliegveld Teuge

– de motie-Van Raan c.s. over niet uitbreiden van Schiphol en afzien van de opening van Lelystad Airport in 2019

– de motie-Van Raan/Arissen over diervriendelijke oplossingen voor het terugdringen van de ganzenpopulaties rond luchthavens

– de motie-Van Raan/Arissen over invoering van een vliegtaks en heffing van accijns op kerosine

– de motie-Kröger c.s. over het afronden van de belangenafweging rond de herindeling van het Nederlandse luchtruim

– de motie-Kröger c.s. over de gevolgen van de aansluitroutes laten toetsen

– de motie-Visser c.s. over het monitoren van hinder door luchthaven Lelystad

– de motie-Visser c.s. over eenduidige afbakening van de selectiviteitssegmenten op Schiphol

– de motie-Kuiken over borging van de inspraak en betrokkenheid van omwonenden van Lelystad Airport

– de motie-Bruins c.s. over het voortbestaan van vliegveld Teuge

– de motie-Bruins c.s. over het voorkomen van kruisend vliegverkeer

– de motie-Van Helvert c.s. over voorkomen dat de capaciteit op Lelystad beschikbaar komt voor bestemmingen en/of luchtvaartmaatschappijen die niet zijn verplaatst van Schiphol naar Lelystad

– de motie-Van Helvert c.s. over aanvullende ruimte voor vrachtvluchten op andere vliegvelden

– de motie-Laçin over het per direct stopzetten van de verdere ontwikkelingen rondom luchthaven Lelystad

– de motie-Laçin over het toewijzen van ruimte aan de all-cargovrachtvliegtuigen

– de motie-Laçin over het meenemen van de B++ routevariant in het besluitvormingsproces

– de motie-Jetten c.s. over het zo snel mogelijk uitvoeren van de luchtruimherindeling

– de motie-Jetten c.s. over duidelijkheid over de vastgestelde MER in relatie tot de tijdelijke aansluitroutes

– de motie-Graus c.s. over het voortbestaan van vliegveld Teuge

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de uitspraak van de rechter over de luchtkwaliteit in Nederland

– de motie-Van Raan/Kröger over niet in hoger beroep gaan tegen het vonnis Milieudefensie tegen de Staat

– de motie-Van Raan/Kröger over tijdelijke milieuzones in steden

– de motie-Van Raan over terugdraaien van de verhoging van de maximumsnelheid

– de motie-Kröger c.s. over inventariseren van locaties met een significante kans op overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen

– de motie-Kröger/Van Raan over hoge concentraties luchtvervuiling op boerenbedrijven/woonhuizen

– de motie-Futselaar over overzicht van ontwikkelingen rond locaties met overschrijdingen

5. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over het rapport van het CPB over de gevolgen van het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank

– de motie-Leijten over alternatieven voor de kwantitatieve verruiming door de ECB

6. Stemmingen in verband met:

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers

– artikelen I t/m IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

– de motie-Westerveld over een jaarlijkse stand van zaken van de implementatie van de wet

– de motie-Becker over een convenant tussen de VNG en sectororganisaties in het onderwijs

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over dwangmaatregelen en de inzet van politie in de GGZ

– de motie-Ellemeet c.s. over niet toestaan van het gebruik van het stroomstootwapen tijdens de pilot

– de motie-Diertens/Van Dam over de risico's van het gebruik van het stroomstootwapen op verwarde personen

9. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 9 en 10 oktober 2017

– de motie-Ouwehand c.s. over niet instemmen met langer dan drie jaar verlengen van de toelating van glyfosaat

– de motie-Grashoff c.s. over de huidige uitzondering voor sportvelden laten eindigen per 1 januari 2020

– de motie-Grashoff c.s. over een Europees verbod op het professioneel gebruik van glyfosaat op verhardingen

– de motie-Futselaar/Ouwehand over uitstel van het besluit over hernieuwde toelating van glyfosaat

– de motie-Dik-Faber/De Groot over nieuwe wetenschappelijke inzichten over glyfosaat

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over digitalisering van de infrastructuur

De Voorzitter: dhr. Hijink wenst zijn motie op stuk nr. 493 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Van der Lee over het instellen van een digitale onderraad

– de gewijzigde motie-Hijink over hacktests op IoT-apparatuur

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO SUWI-onderwerpen

– de motie-Van Brenk/Van Kent over het opschorten van de geplande korting en realisering van de banenafspraak

– de motie-Van Kent/Jasper van Dijk over het uiterlijk in 2018 repareren van de verlaging van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over cliëntenstops in de wijkverpleging

– de motie-Ellemeet over andere bekostigingsmodellen voor wijkverpleging

– de motie-Arno Rutte over het onder de aandacht brengen van de onafhankelijke geschillencommissie zorgcontractering

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de import van aardgas

– de motie-Wassenberg over de uitspraak dat gas geen plek hoort te hebben in de eenentwintigste eeuw

– de motie-Van Tongeren over geen proefboringen en winning van gas bij Schiermonnikoog

– de motie-Van Tongeren over het doen van investeringen overeenkomstig het advies van De Nederlandsche Bank

– de motie-Beckerman over een afbouwplan voor de winning van gas in Nederland

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het rapport «Eerlijk delen» van het Rathenau Instituut

– de motie-Hijink over de juridische status van deeleconomieplatforms

– de motie-Van der Lee over het gebruik van convenanten in de deeleconomie

16. Stemmingen in verband met:

Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister

34 732 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, aanhef

– amendement Bisschop/Kwint (9,I) over afwijken door het bevoegd gezag

– amendement Bisschop/Kwint (8,I) over een zorgplicht op maat

NB. Indien zowel amendement 9 als amendement 8 wordt aangenomen, wordt amendement 8 niet verwerkt.

– onderdeel A

– onderdelen AA t/m I

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Bisschop/Kwint (9,II)

– onderdeel A

– onderdelen AA t/m H

– artikel II

– artikel III, aanhef

– amendement Bisschop/Kwint (9,III)

– amendement Bisschop/Kwint (8,II)

– onderdeel A

– amendement Bisschop/Kwint (9,IV)

– onderdeel B

– amendement Bisschop/Kwint (9,V)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m H

– artikel III

– artikelen IIIA t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Aangescherpte regels voor gebruik van hoogwerkers bij asbestsanering

– de motie-Von Martels/Remco Dijkstra over in gesprek gaan met de asbestsaneringssector

– de motie-Bisschop c.s. over veilig gebruik van werkbakken aan hijskranen

– de motie-Lacin over overleg met de sector over knelpunten

– de motie-Lacin over het informeren van de Kamer over het gebruik van subsidieregelingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de financiering van moskeeën

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 64 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-De Graaf/Wilders over het sluiten van alle moskeeën in Nederland

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk over een overzicht van geldstromen van de Golfstaten naar Nederlandse religieuze organisaties

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wapenexportbeleid

– de motie-Karabulut over het opschorten van de export van militair materieel naar Turkije

– de motie-Diks/Karabulut over toetsen of uit Nederland geëxporteerde wapens zijn ingezet bij mensenrechtenschendingen

– de motie-Kuzu over de noodzaak van een wapenembargo tegen Myanmar

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Suriname

– de motie-Kuzu over formeel en onomwonden excuses aanbieden voor ons slavernijverleden

– de motie-Kuzu over dekking voor de derde Twinningfaciliteit Suriname-Nederland

– de motie-Kuzu over de onrechtvaardige uitwerking van het AOW-gat voor Surinaamse Nederlanders

– de motie-Kuzu over opschorten van de 100%-controle op vluchten vanuit het Caribisch gebied en Suriname

– de motie-Kuzu over een voorstel voor een Nederlandse versie van de wet van Taubira

21. Debat over de Europese Top van 19 en 20 oktober 2017 met maximum spreektijden van:

VVD, PVV, CDA en D66:

10

minuten

GroenLinks, SP en PvdA:

7

minuten

ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP,

DENK en Forum voor Democratie:

5

minuten

22. Dertigledendebat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. Dertigledendebat over de huisvesting voor buitenlandse studenten met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

24. Dertigledendebat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

25. VSO Actieplan «Consumer Financial Services» en het Verslag van de Europese Commissie over «Versnellen Kapitaalmarktunie» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. Goedkeuring van het op 15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 113 en Trb. 2016, 47)

Langetermijnagenda

13 t/m 23 oktober (week 42)

Herfstreces

24, 25 en 26 oktober (week 43)

– VAO Justitiële jeugd (AO d.d. 14/06)

31 oktober, 1 en 2 november (week 44)

7, 8 en 9 november (week 45)

14, 15 en 16 november (week 46)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet))

– Belastingplan 2018 (+ stemmingen op donderdag 16 november)

21, 22 en 23 november (week 47)

28, 29 en 30 november (week 48)

5, 6 en 7 december (week 49)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Algemene Politieke Beschouwingen (te agenderen samen met het debat over de regeringsverklaring)

– Algemene Financiële Beschouwingen (incl. begroting Financiën en Nationale Schuld IXA/IXB)

– Begroting Koning (I) + Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII) incl. Infrastructuurfonds (A)

– Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Economie en Innovatie)

– Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Landbouw en Natuur)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) ((antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 691 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

34 723 (Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet))

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (Keijzer) (Staatssecretaris VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

3. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Staatssecretaris I&M)(te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

4. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën)(te agenderen na kabinetsreactie en ronde tafelgesprek)

5. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Minister Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

6. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister EZ)

7. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister V&J)

8. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister EZ)

9. Debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien en Minister BZK)

10. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (Kuik) (Staatssecretaris VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

11. Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden (Van Toorenburg) (Minister V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de inname van water door drinkwaterbedrijven (Van Raan) (Minister I&M)

2. Dertigledendebat over de door Nederland gestelde ambitie om in 2025 koploper proefdiervrij onderzoek te zijn (Wassenberg) (Minister EZ)

3. Dertigledendebat over het verlies van 2000 banen bij Tata Steel (Hijink) (Minister EZ, Minister SZW)

4. Dertigledendebat over het hormoonschandaal in de veevoersector uit 2002 (Ouwehand) (Minister EZ, Minister VWS)

5. Dertigledendebat over een nieuwe gasvondst boven Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

6. Dertigledendebat over het rapport Toezicht op banken in Nederland (Leijten) (Minister Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 30 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 6 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2018

Maandag 13 november van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Defensiepersoneel

Maandag 13 november van 14.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Defensiematerieel

Maandag 13 november van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 13 november van 19.00 tot 21.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de begroting voor het jaar 2018

Maandag 20 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 20 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het MIRT

Maandag 27 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 27 november van 12.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 4 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 4 december van 11.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor I&M over de kwaliteitsrichtlijn benzine- en dieselbrandstof

Recesperiodes

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(incl. de Algemene

Financiële Beschouwingen)

VVD:

430

minuten

PVV:

300

minuten

CDA:

290

minuten

D66:

290

minuten

GroenLinks:

240

minuten

SP:

240

minuten

PvdA:

190

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

PvdD:

150

minuten

50PLUS:

140

minuten

SGP:

130

minuten

DENK:

130

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten