21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 1052 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 4 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland sinds maart 2016 een verbod kent op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (waaronder glyfosaathoudende middelen) op verhardingen, en dat dit bijdraagt aan een daling van glyfosaat in het oppervlaktewater en grondwater;

verzoekt de regering, in een volgende vergadering van het SCoPAFF te pleiten voor een Europees verbod van het professioneel gebruik van glyfosaat op verhardingen en over de uitkomsten hiervan de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Ouwehand

Futselaar

Naar boven