Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 17 februari 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 21 februari

14.00 uur

Woensdag 22 februari

10.15 uur

Donderdag 23 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 414

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW)

– artikelen I t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet

34 414, nr. 10 (overgenomen)

– de motie-Kerstens over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een flexibele AOW

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Participatiewet

34 352, nr. 51

– de motie-Karabulut over 50-plussers in de Wajong categoriaal uitzonderen van de korting op de uitkering

34 352, nr. 52 (overgenomen)

– de motie-Karabulut over het beschikbaar budget per WSW-werknemer vastzetten

34 352, nr. 53

– de motie-Karabulut over ruimte voor de gemeente Amsterdam om te experimenteren met regels voor sociale bijstand

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 325

Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

– artikelen I t/m VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

19 637, nr. 2289

– de motie-Maij over verheldering van het meewerkcriterium

19 637, nr. 2290

– de motie-Sjoerdsma c.s. over 750 vluchtelingenkinderen naar Nederland halen

19 637, nr. 2291

– de motie-Voortman c.s. over opschaling van de herplaatsing van vreemdelingen die in Griekenland verblijven

19 637, nr. 2292 (overgenomen)

– de motie-Voortman/Maij over een actueel ambtsbericht voor Ethiopië

19 637, nr. 2293

– de motie-Voortman over wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000

19 637, nr. 2294

– de motie-Fritsma over maatregelen tegen Noord-Afrikaanse asielzoekers die zich misdragen

19 637, nr. 2295 (overgenomen)

– de motie-Voordewind c.s. over asielzoekers met schoolgaande kinderen niet laten verhuizen

19 637, nr. 2296

– de motie-Voordewind c.s. over het meewerkcriterium niet tegenwerpen als kinderen vijf jaar of langer beschikbaar zijn geweest voor vertrek

19 637, nr. 2297

– de motie-Gesthuizen over onmiddellijke uitbreiding van het aantal humanitaire visa

19 637, nr. 2298

– de motie--Gesthuizen over een uitzondering voor groepen die extra risico lopen

19 637, nr. 2299

– de motie-Monasch/Van Vliet over het weigeren van asielzoekers die artikel 1 Grondwet niet onderschrijven

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Criminaliteitsbestrijding

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn motie op stuk nr. 143 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 911, nr. 142

– de motie-Helder over een nieuw en/of aanvullend meetinstrument om het aantal misdrijven te onderzoeken

29 911, nr. 143 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen/Recourt over voorstellen om crimineel verkregen vermogen beter te kunnen afpakken

29 911, nr. 144

– de motie-Van Nispen/Recourt over het voorkomen dat criminele winsten weggesluisd worden

29 911, nr. 145 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg/Helder over het oprichten van een ondermijningsfonds

29 911, nr. 146 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg over het geven van invulling aan de maatregelen uit het deltaplan

29 911, nr. 147

– de motie-Recourt c.s. over het reserveren van minimaal 1,5 miljoen voor mediation in het strafrecht

29 911, nr. 148

– de motie-Recourt c.s. over uitwerking van het Utrechtse model voor mediation bij wijkconflicten

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Evaluatieonderzoek Wet kraken en leegstand

31 560, nr. 38

– de motie-Albert de Vries over aanvullende instrumenten voor de bestrijding van langdurige leegstand

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen

34 563, nr. 6

– de motie-Ronnes over toetsing van de huidige maatregelen van de ECB aan het Verdrag van Maastricht

34 563, nr. 7

– de motie-Ronnes over een door de parlementair advocaat te laten maken juridische analyse van het huidige opkoopbeleid van de ECB

34 563, nr. 8

– de motie-Ronnes over een door de regering te laten maken juridische analyse van het huidige opkoopbeleid van de ECB

34 563, nr. 9

– de motie-Krol over de wijzigingen in de pensioenaanspraken c.q. verplichtingen van de verschillende leeftijdsklassen in de pensioenfondsen als gevolg van de gedaalde rekenrente

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 165

Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

34 165 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Van Tongeren (11,I) over thuiskweek van medicinale cannabis (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Volp (15) over informeren over de hoeveelheid

– amendement Van Nispen (13) over verlening van een gedoogbesluit voor coffeeshops voor max. vijf jaren

– onderdeel B

– onderdelen C t/m N

– amendement Van Tongeren (11,II)

– onderdeel O

– onderdelen P t/m S

– artikel I

– artikelen Ia t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet gesloten coffeeshopketen

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn motie op stuk nr. 17 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 165, nr. 16

– de motie-Van Nispen c.s. over discussie over de aanpassing van internationale antidrugsverdragen

34 165, nr. 17 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen c.s. over ondersteuning aan gemeenten om meer in te zetten op preventie en voorlichting

34 165, nr. 18

– de motie-Van Tongeren over experimenteren met coffeeshops volgens het Haarlemse model

34 165, nr. 19

– de motie-Van Tongeren over voorzien in drugstests tijdens evenementen

34 165, nr. 20

– de motie-Segers/Van Toorenburg over onderzoek naar een blowverbod op de openbare weg en rondom openbare gebouwen

34 165, nr. 21

– de motie-Volp/Van Tongeren over een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis

34 165, nr. 22

– de motie-Volp/Van Nispen over een fasering in het aanbod van gedoogde wiet en hasjiesj

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 596

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

– artikelen I t/m XXVIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 9 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 596, nr. 9 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman/Yücel over de gevolgen van de nieuwe kwaliteitseisen voor de tarieven in en het gebruik van kinderopvang

34 596, nr. 10

– de motie-Yücel/Ulenbelt over het vierogenprincipe als verplicht onderdeel van het veiligheidsplan

34 596, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Van Weyenberg c.s. over gelijktrekken van de regels voor ouderparticipatiecrèches

34 596, nr. 12

– de motie-Van 't Wout c.s. over monitoren van de voorbereiding op en de implementatie van de wet

34 596, nr. 13

– de motie-Van 't Wout c.s. over uitvoeren van een bedrijfseffectentoets

34 596, nr. 14

– de motie-Pieter Heerma over uitstel van de invoering van de harmonisatie

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 597

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

34 597 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, onderdelen A t/m E

– amendement Ulenbelt/Yücel (10) over kennis van houders, management en toezichthouders

– onderdelen F

– onderdelen G t/m S

– artikel I

– artikel IA

– amendement Van ’t Wout c.s (12) over het invoegen van een evaluatiebepaling (invoegen artikel IB)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland

33 529, nr. 129

– de motie-Ouwehand over een parlementaire enquête naar de besluitvorming over de gaswinning in Groningen

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over Mijnbouw

32 849, nr. 102

– de motie-Van Tongeren over voorrang geven aan duurzame toepassingen bij het gebruik van de ondergrond

32 849, nr. 103

– de motie-Van Tongeren/Agnes Mulder over geen onomkeerbare beslissingen over afvalwaterinjectie in lege gas- of olievelden

32 849, nr. 104

– de motie-Agnes Mulder/Van Tongeren over een pilot zuivering afvalwater als voorwaarde voor vergunningverlening aan de NAM

32 849, nr. 105

– de motie--Agnes Mulder/Smaling over inzet van tiltmeters bij de nulmeting voor de gaswinning in Oppenhuizen

32 849, nr. 106

– de motie-Ouwehand over het winningsbesluit voor vijf jaar intrekken

32 849, nr. 107

– de motie-Ouwehand over een generaal pardon voor alle bestaande schadegevallen in Groningen

32 849, nr. 108

– de motie-Ouwehand over het ontwikkelen van scenario's voor de gaswinning vanuit het voorzorgsbeginsel

32 849, nr. 109

– de motie-Ouwehand over het staken van de gesprekken met Shell en ExxonMobil

32 849, nr. 110

– de motie-Jan Vos c.s. over het terugwinnen van het vertrouwen van de Groningers

Stemming

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk

De Voorzitter: mw. Gesthuizen wenst haar motie op stuk nr. 96 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550-VI, nr. 96 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gesthuizen/Volp over een onderzoek naar seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk

Stemming

19. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Beveiliging Kamerverkiezingen 2017

26 643, nr. 446

– de motie-Amhaouch over een adequate beveiliging van hard- en software voor het verkiezingsproces

Stemming

20. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten

27 859, nr. 100

– de motie-De Caluwé/Amhaouch over de Kamer terstond informeren over wijzigingen in de Operatie BRP

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

34 078

Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

– artikelen 1 t/m 5

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

22. Stemming over: motie ingediend bij de Zwarte Piet-wet

34 078, nr. 10

– de motie-Monasch over geen bemoeienis van kabinet en individuele kabinetsleden met het sinterklaasfeest

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inburgering en integratie

32 824, nr. 185

– de motie-Pieter Heerma over aanbieden van taal- en inburgeringscursussen

32 824, nr. 186

– de motie-Van Meenen over een voorevaluatie van de werking van de Wet inburgering

32 824, nr. 187

– de motie-Öztürk over meer focus op wederzijdse acceptie

32 824, nr. 188

– de motie-Voortman over het evaluatieproces van het onderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij

Stemmingen

24. Stemmingen in verband met:

34 584

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

De Voorzitter: dhr. Monasch verzoekt om eerst te stemmen over zijn motie op stuk nr. 19 bij punt 25 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel.

34 584 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,III) over alleen het regelen van maatschappelijke begeleiding

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,IV)

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,V)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,VI)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,VII)

 • Indien 15 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Voortman (10,III t/m V) over een participatietraject zonder verklaring

  • Indien 15 en 10 verworpen:

  • – amendement Karabulut (12,I t/m III) over vier jaar voor het gehele inburgeringstraject

  • – amendement Dijkgraaf/Pieter Heerma (8) over het vastleggen van het karakter van de participatieverklaring

  • – amendement Pieter Heerma/Bisschop (16,I) over het voorleggen aan de Kamers van wijzigingen van de tekst van de participatieverklaring

 • NB. Indien zowel amendement 12 als 8 wordt aangenomen, komt de tekst van artikel 7a te luiden: Het participatieverklaringstraject wordt afgesloten met de verklaring van de inburgeringsplichtige dat hij bereid is een actieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving.

– onderdeel E

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,VIII)

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement Karabulut c.s. (11,I) over de regierol bij gemeenten

– onderdeel F

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement Karabulut c.s. (11,II)(invoegen onderdelen Fa en Fb)

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,IX)

 • Indien 15 en 10 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf/Pieter Heerma (9) over het niet verstrekken van een lening bij weigering participatieverklaring

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement Karabulut c.s. (11,III)

– onderdeel G

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,X)

 • Indien 15 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Voortman (10,VI)

  • Indien 15 en 10 verworpen:

  • – amendement Karabulut (12,IV)

  • – amendement Pieter Heerma/Bisschop (16,II)

– onderdeel H

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement Karabulut c.s. (11,IV)

– onderdeel I

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XI)

 • Indien 10 niet aangenomen:

 • – amendement Karabulut (13,I) over geen boete voor het niet of niet tijdig voltooien van het participatieverklaringstraject

 • NB. Indien zowel amendement 15 als 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 13,II.

 • Indien 15 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Voortman (10,VII)

  • Indien 15 en 10 verworpen:

  • – amendement Karabulut (12,V)

  • – amendement Pieter Heerma/Bisschop (16,III)

 • NB. Indien zowel amendement 13 als 16 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 16,III.

– onderdeel J

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XII)

 • Indien 15 en 10 verworpen:

 • – amendement Karabulut (12,VI)

 • – amendement Pieter Heerma/Bisschop (16,IV)

– onderdeel K

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XIII)

 • Indien 15 en 10 verworpen:

 • – amendement Karabulut (12,VII)

– onderdeel L

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XIV)

 • Indien 15 en 10 verworpen:

 • – amendement Karabulut (12,VIII)

– onderdeel M

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XV)

 • Indien 10 niet aangenomen:

 • – amendement Karabulut (13,II)

 • NB. Indien zowel amendement 15 als 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 13,II.

 • Indien 15 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Voortman (10,VIII)

  • Indien 15 en 10 verworpen:

  • – amendement Karabulut (12,IX)

– onderdeel N

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XVI)

– onderdeel O

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XVII)

– onderdeel P

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XVIII)

– onderdeel Q

– artikel I

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XIX)

– artikel II

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XX)

– artikel III

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XXI)

– artikel IV

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XXII)

– artikel V

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,XXIII)

– artikel VI

– artikel VII

– gewijzigd amendement Van Meenen (15,I en II)

 • Indien 15 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Voortman (10,I en II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten

De Voorzitter: dhr. Monasch wenst zijn motie op stuk nr. 19 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 584, nr. 17

– de motie-Van Meenen over een onderzoek naar de kwaliteit van het aanbod van voorinburgering

34 584, nr. 18

– de motie-Van Meenen over het beginnen van het inburgeringstraject in het azc

34 584, nr. 19 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Monasch over een alomvattend plan voor inburgering

34 584, nr. 20

– de motie-Monasch over een apart Ministerie van Migratie

34 584, nr. 21

– de motie-Öztürk over het door iedereen laten ondertekenen van de participatieverklaring

34 584, nr. 22

– de motie-Öztürk over de participatieverklaring uit het wetsvoorstel schrappen

34 584, nr. 23

– de motie-Öztürk over de participatieverklaring tevens laten ondertekenen door mensen die veroordeeld zijn voor discriminatie

Stemmingen

26. Stemmingen in verband met:

34 453

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

34 453 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Albert de Vries (17,I) over de introductie van een consumentendossier en het stellen van regels aan de gereedmelding bij het bevoegd gezag

– amendement Bashir (21) over een verplicht verzekerde garantie ten behoeve van opdrachtgevers, gebruikers en derden

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel I

– artikel II, aanhef

– gewijzigd amendement Albert de Vries (16) over een risicobeoordeling bij de vergunningaanvraag voor het bouwen van bouwwerken die onder het stelsel van kwaliteitsborging worden gebracht (invoegen onderdeel 0A)

– onderdelen A en B

– artikel II

– artikel III, aanhef

– gewijzigd amendement Albert de Vries (15) over een aanscherping van de waarschuwingsplicht van aannemers (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Albert de Vries (17,II) (invoegen onderdeel 0A)

– gewijzigd amendement Ronnes (18) over het slechts verruimen van de aansprakelijkheid van de aannemer bij particuliere opdrachtgevers die niet over een bijzondere deskundigheid beschikken

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– artikel III

– artikelen IV t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Voorzitter: dhr. van der Linde verzoekt zijn motie op stuk nr. 22 aan te houden.

34 453, nr. 19

– de motie-Albert de Vries/Van der Linde over een systeem van erkende kwaliteitsverklaringen en erkende technische toepassingen

34 453, nr. 20

– de motie-Albert de Vries over de kwaliteitsborging voor het verbouwen en restaureren van rijksmonumenten

34 453, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Van der Linde over evalueren van de reikwijdte van de niet uit te sluiten aansprakelijkheid

34 453, nr. 23

– de motie-Ronnes over kijken naar monumentale waarde bij het onder de wet brengen van rijksmonumenten

34 453, nr. 24

– de motie-Ronnes over een bestuursakkoord met gemeenten over lagere leges voor omgevingsvergunningen

34 453, nr. 25

– de motie-Ronnes over het kwaliteitsstempel van het VACpunt Wonen

Stemmingen

28. Stemmingen in verband met:

34 479

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

34 479 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– gewijzigd amendement Bashir (12) over ten minste 5% van de herbouwwaarde in het reservefonds

– gewijzigd amendement Ronnes (13,I) over voorkomen van betalingsproblemen in het reservefonds

– gewijzigd amendement Bisschop (11) over een 2/3 meerderheid in de VVE bij een geldlening

– onderdeel D

– artikel I

– gewijzigd amendement Ronnes (13,II)

– artikel II

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

29. Stemming over: motie ingediend bij de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

34 479, nr. 14

– de motie-Albert de Vries over besluitvorming met een gewone meerderheid voor projecten die zich binnen tien jaar terugverdienen

Stemmingen

30. Stemmingen in verband met:

34 508

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut

34 508 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikelen I t/m III

– amendement Amhaouch (10) over het terugbrengen van de overgangstermijn

 • Indien 10 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Veldman/Fokke (11) over het terugbrengen van de overgangstermijn

– artikel IV

– amendement Amhaouch (10)

 • Indien 10 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Veldman/Fokke (11)

– artikel V

– amendement Amhaouch (10)

 • Indien 10 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Veldman/Fokke (11)

– artikel VI

– artikel VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

31. Debat over het AIVD-rapport «Terugkeerders in Beeld» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

32. VAO Biotechnologie (AO d.d. 02/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 18/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 08/02)met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Ouderenmishandeling (AO d.d. 08/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Doelgroepenvervoer/Valys (AO d.d. 16/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Alcohol- en Tabaksbeleid (d.d. 15/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Scheepvaart (AO d.d. 02/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 550-XII, nr. 68

39. VSO Subsidieregeling Fietsersbond met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 26/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 393, nr. 8

41. VSO over de berekening «Financiering van de invoering van het basisinkomen» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. VAO Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 09/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. VAO Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels (AO d.d. 15/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. VAO Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen (AO d.d. 08/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

45. VAO Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (AO d.d. 01/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. VAO Preventiebeleid (AO d.d. 14/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

47. VAO Innovatie/Verspilling in de zorg (d.d. 15/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 323, nr. 108

48. VSO over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

49. VAO Mensenhandel (AO d.d. 16/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

50. VAO Strafrechtelijke onderwerpen (d.d. 15/02)met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25 087, nr. 146

51. VSO over de reactie op motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 669

52. Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Stb. 2015, 315) (onder voorbehoud)

34 355

53. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

34 575

54. Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016)

Langetermijnagenda

Krokusreces (tevens verkiezingsreces): week 9, 10 en 11

21, 22 en 23 maart (week 12)

– Afscheid van de Kamer in oude samenstelling (22 maart)

– Beëdiging van de leden (23 maart)

28, 29 en 30 maart (week 13)

– VSO Stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf (29 279, nr. 366)

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 516 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 472 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren)

34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 523 (Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland)

4, 5 en 6 april (week 14)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 519-(R2071) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen)

34 483 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 590 (Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94))

11, 12 en 13 april (week 15)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

18, 19 en 20 april (week 16)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

Meireces: week 17 en 18

9, 10 en 11 mei (week 19)

34 235-(R2053) (Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74))

34 571 (Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning)

16, 17 en 18 mei (week 20)

33 603 (Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321))

23, 24 en 25 mei (week 21)

34 493 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

4. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

6. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

7. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

8. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

9. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

10. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

11. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

12. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

13. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

14. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

15. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

16. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

17. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

18. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

19. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

20. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

21. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

22. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

23. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

24. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

25. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

26. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

27. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

28. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

29. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

30. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

31. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

32. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

33. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

34. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

35. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

36. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

37. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

38. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

39. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (Staatssecretaris EZ)

40. Debat over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Jan Vos) (Minister EZ)

41. Debat over de toekomst van de langdurige wijkverpleging (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

42. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

43. Debat over de stand van de Maas naar aanleiding van de aanvaring bij de stuw in Grave (Van Helvert) (Minister I&M)

44. Debat over de uitvoering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

45. Debat over het bericht dat verkiezingsuitslagen eenvoudig te hacken zijn (Verhoeven) (Minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

5. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

6. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

7. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

8. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

9. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

10. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

13. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

14. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

15. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

16. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

17. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

18. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over aanbieders van taalles aan inburgeraars (Van Meenen) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

22. Dertigledendebat over een verstandelijk beperkt meisje dat onterecht opgesloten zat in een zorginstelling (Potters) (Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over het bericht dat de inburgering faalt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over het bericht dat de veiligheid van Schiphol in gevaar komt door een tekort aan marechaussees (Belhaj) (Minister V&J)

Wetgevings- en notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018