29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 147 MOTIE VAN HET LID RECOURT C.S.

Voorgesteld 14 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de uitgevoerde pilots blijkt dat mediation in strafrecht van toegevoegde waarde is bij geschillenbeslechting in het strafrecht;

constaterende dat door toepassing van mediation in het strafrecht extra capaciteit van de politie, Openbaar Ministerie en rechter kan worden ingezet op de aanpak van zware vormen van criminaliteit;

constaterende dat bij de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie over het jaar 2017 een amendement is aangenomen dat 1,5 miljoen vrijmaakt voor mediation in het strafrecht;

van mening dat er structureel geïnvesteerd moet worden in mediation in strafrecht;

verzoekt de regering, bij toekomstige begrotingen minimaal 1,5 miljoen te reserveren voor mediation in het strafrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Van Nispen

Swinkels

Van Tongeren

Naar boven