Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 8 januari 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 12 januari

14.00 uur

Woensdag 13 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

Donderdag 14 januari

10.15 uur

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Debat met de kandidaten voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer met aansluitend schriftelijke stemmingen

4. Debat over de positie van mantelzorgers met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. VAO Kwaliteit loont (AO d.d. 10/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

6. VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 24/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

7. VAO Indische kwestie (backpay) (AO d.d. 10/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 675

8. Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

34 248

9. Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

34 271

10. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid)

34 228

11. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

34 052

12. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

33 799

13. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994

14. Gezamenlijke behandeling van (re- en dupliek):

33 990

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

33 992

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

34 343

15. Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde en van de Regeling Grote Projecten in verband met aanpassing van de regeling rondom het rapporteurschap

Langetermijnagenda

Kerstreces 2015: 18 december t/m 11 januari 2016 (week 52, 53 en week 1)

19, 20, 21 januari (week 3)

– Debat met de commissie Fyra over het rapport «De reiziger in de kou»

– VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 08/12)

– VAO Decentralisatie en participatie (AO d.d. 09/12)

– VAO NVWA (AO d.d. 10/12)

34 251 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen)

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

33 959 (Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties)

34 156 (voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (voortzetting))

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

34 279 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet)

26, 27, 28 januari (week 4)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

34 234 (Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 260 (Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU)

2, 3, 4 februari (week 5)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

34 009 (Rijkssanctiewet)

9, 10, 11 februari (week 6)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

16, 17, 18 februari (week 7)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

Krokusreces 2016: 19 t/m 29 februari (week 8)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 987 (voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 028, nr. 16 Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

34 346, nr. 1 Burgerinitiatief «Ons Geld»

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

(2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

34 237 ((Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

4. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

5. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

6. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

7. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

8. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

9. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

10. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

11. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

12. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

13. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

17. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

18. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

19. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

20. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

21. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

22. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

23. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

24. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

25. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

26. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

27. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

28. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

29. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

30. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

31. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

32. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

33. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

34. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

35. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

36. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

37. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Minister BuZa en Minister V&J, Minister-President en Staatssecretaris I&M)

38. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

39. Debat over Groningen (Minister EZ)

40. Debat over energie (Minister EZ)

41. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

42. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

43. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

44. Debat over het privacyverdrag met de VS (Gesthuizen) (Minister V&J en Minister BuZa)

45. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

46. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

47. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

48. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

49. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

50. Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

51. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven) (Minister EZ)

52. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

53. Debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s (Grashoff) (Minister van Financiën)

54. Debat over het maatwerkdiploma (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

55. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

56. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

57. Debat over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg (Siderius) (Staatssecretaris VWS)

58. Debat over fouten bij de herbeoordeling van derivaten door banken (Nijboer) (Minister Financiën)

59. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

60. Debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

61. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

62. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

63. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

64. Debat over de reacties in het land ten aanzien van de opvang van vluchtelingen (Voortman) (Staatssecretaris V&J, Minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

4. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

6. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

7. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

9. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

10. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

12. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

13. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

15. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

16. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

17. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

19. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

20. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de beveiliging van persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

23. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

24. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

25. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

27. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

28. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

29. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

30. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

31. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

32. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

33. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

35. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

36. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

37. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

38. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

39. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

40. Dertigledendebat over olieresten in voedsel (Dikkers) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

42. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

43. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

44. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

45. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

46. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

47. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

48. Dertigledendebat over gemeenten die de wietteelt uit het illegale circuit willen halen (Bergkamp) (Minister V&J)

49. Dertigledendebat over de OECD studie van het Nederlands landbouwbeleid (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

50. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

51. Dertigledendebat over het bericht dat huishoudens schulden hebben door dure zorg en hoge huur (Krol) (Minister SZW)

52. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

53. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 1 februari 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Agnes Mulder/Omtzigt over late betalingen: «Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis» (Kamerstuk 34 172)

Recesperiodes

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017