Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 5 juni 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 9 juni

14.00 uur

Woensdag 10 juni

10.15 uur

Donderdag 11 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over het ontwerp-Besluit experiment promotieonderwijs

31 288, nr. 467

– de motie-Jasper van Dijk/Van Meenen over afzien van het experiment met student-promovendi

31 288, nr. 468

– de motie-Grashoff/Van Meenen over het buiten beschouwing laten van buitenpromovendi

31 288, nr. 469

– de motie-Van Meenen/Grashoff over instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen voor deelname aan het experiment promotieonderwijs

31 288, nr. 470

– de motie-Van Meenen over minimumvereisten voor de hoogte van de promotiebeurs

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij het VSO over de Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen

31 524, nr. 245

– de motie-Van Meenen over het in werking laten treden van de voorgenomen wetswijziging in studiejaar 2016–2017

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Voortman en Gesthuizen over het kinderpardon.

33 953, nr. 4

– de motie-Van Nispen c.s. over aanpassing van de leeftijdsgrens in het kinderpardon

33 953, nr. 5

– de motie-Van Nispen/Voortman over aanvragen voor een reguliere vergunning in het kader van de Regeling langdurig verblijvende kinderen

33 953, nr. 6

– de motie-Van Nispen c.s. over schrappen van de contra-indicatie 1F-verdenking

33 953, nr. 7

– de motie-Van Nispen c.s. over een objectief kader voor toepassing van het meewerkcriterium

33 953, nr. 8

– de motie-Voordewind c.s. over het wijzigen van het begrip «rijkstoezicht» in de Regeling langdurig verblijvende kinderen

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 153, nr. 3

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het college van de Algemene Rekenkamer

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordracht conform het voorstel van de commissie voor de Rijksuitgaven als volgt vast te stellen:

1. drs. F.C. Giskes

2. Prof. dr. E.M. Sent

3. mr. A. Roelvink-Verhoeff

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over chroomverf bij Defensie

34 000 X, nr. 80

– de motie-Jasper van Dijk over een moratorium op chroomhoudende verf

34 000 X, nr. 96

– de motie-Hachchi over realiseren van aanbevelingen en verbetermaatregelen

34 000 X, nr. 97

– de motie-Hachchi over voor de zomer van 2016 afronden van alle onderzoeken

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 123

Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

34 123 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel 1, aanhef

– gewijzigd amendement Voortman/Schouw (12,I)

– artikel 1

– gewijzigd amendement Voortman/Schouw (14) (invoegen artikel 1a)

– artikel 2

– gewijzigd amendement Voortman/Schouw (12,II)

– artikel 3

– artikelen 4 t/m 8

– gewijzigd amendement Voortman/Schouw (12,III)

– artikel 9

– artikel 10

– gewijzigd amendement Voortman/Schouw (12,IV)

– artikel 11

– artikelen 12 t/m 14c

– gewijzigd amendement Schouw c.s. (16) (invoegen artikel 14d)

– artikelen 15 en 16

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet hergebruik van overheidsinformatie

34 123, nr. 13

– de motie-Schouw c.s. over publiceren van reeds vrijgegeven data

34 123, nr. 15

– de motie-Veldman c.s. over ontsluiten van overheidsdata via een nationale informatie-infrastructuur

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Reclassering

29 270, nr. 100

– de motie-Oskam c.s. over doorverwijzen van verwarde personen naar de reguliere ggz

29 270, nr. 101 (aangehouden)

– de motie-Kooiman/Oskam over terugdringen van de werkvoorraad bij de reclassering

29 270, nr. 102 (aangehouden)

– de motie-Kooiman/Oskam over de wachttijden voor reclasseringstoezicht

29 270, nr. 103

– de motie-Helder over de opgelegde taakstraf in de eigen woonomgeving laten uitvoeren

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 178

Goedkeuring en uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2015, 37)

– artikelen 1 t/m 4

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring en uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen

34 178, nr. 7

– de motie-Oskam over niet faciliteren van asielaanvragen van gedetineerden in Norgerhaven

34 178, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Oskam over de werkgelegenheid in de PI Tilburg

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 038 (R2039)

Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

34 038 (R2039)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

34 038, nr. 8

– de motie-Thijssen c.s. over opstellen van een samenwerkingsprotocol

34 038, nr. 9

– de motie-Kooiman over een landelijk dekkend stelsel voor maatschappelijke opvang

34 038, nr. 10

– de motie-Kooiman over een actieplan voor opvang van slachtoffers van huiselijk geweld

34 038, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Kooiman over ggz-behandeling voor mishandelde kinderen

34 038, nr. 12

– de motie-Sneek/Bikker over delen van trainingsmateriaal met de andere landen in het Koninkrijk

34 038, nr. 13

– de motie-Berndsen-Jansen over strafbaar stellen van vermogensdelicten binnen het huwelijk

34 038, nr. 14

– de motie-Bikker c.s. over de plenaire behandeling van rijkswetten

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 039

Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

34 039 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I

– gewijzigd amendement Van Helvert (8) (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Belastingdienst

31 066, nr. 237

– de motie-Van Vliet over de belastingen voor voertuigen met buitenlands kenteken

31 066, nr. 238

– de motie-Schouten/Omtzigt over correcte uitvoering van de beslagvrije voet door de Belastingdienst

31 066, nr. 239

– de motie-Bashir over eerst werk maken van een goed werkend ICT-systeem

31 066, nr. 240

– de motie-Bashir over voldoende capaciteit bij de Belastingdienst

31 066, nr. 241

– de motie-Bashir over «beschikbare capaciteit» in de doelstelling vervangen door «voldoende capaciteit»

31 066, nr. 242 (aangehouden)

– de motie-Klein over verhogen van de vrijstelling van de erfbelasting

31 066, nr. 243

– de motie-Groot/Schouten over voorrang voor behoud van banen in krimpregio's

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

34 214, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) (COM (2015) 177)

De Voorzitter: ik stel voor, conform het advies van de commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

18. Debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

19. Debat over de problematiek rond serviceflats met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. Dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

32 545, nr. 26

23. VSO over de stand van zaken centrale Wft-examinering met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27 858, nr. 298

24. VSO over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 546, nr. 21

25. VSO over de toelichting over de toelatingsvoorwaarden voor de pilot regelluwe scholen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 293, nr. 255

26. VSO over ontwikkeling van de groepsgrootte in het basisonderwijs met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Financiën funderend onderwijs (AO d.d. 27/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO De rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering (AO d.d. 03/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. JBZ-raad (I&A deel) (plenaire afronding)

34 155

31. Goedkeuring van de op 21 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2014, 146)

34 160

32. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd

34 106

33. Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

33 809

34. Goedkeuring van het op 15 juni 2005 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, getekend te Santiago op 10 januari 1996 (Trb. 2005, 194)

34 084

35. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart

34 142

36. Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol)

34 143

37. Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen)

33 839

38. Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)

34 138

39. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie

Dinsdag 16 juni

14.00 uur

Woensdag 17 juni

10.15 uur

Donderdag 18 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 109

Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Erfgoedwet

34 109, nr. 26

– de motie-Dik-Faber over nadere regels voor de afstoting van museale objecten

34 109, nr. 27 (ingetrokken)

– de motie-Pechtold over een inventarisatie van de bezuinigingen bij musea op «kennis en kunde»

34 109, nr. 28

– de motie-Keijzer over een toplijst van waardevolle ensembles

34 109, nr. 29

– de motie-Keijzer/Jasper van Dijk over erkenning van mobiel erfgoed als volwaardig cultureel erfgoed

34 109, nr. 30

– de motie-Keijzer over het ambitieuzer aanwijzen van naoorlogs erfgoed

34 109, nr. 31

– de motie-Keijzer over meetellen van vrijwilligerswerk in de eigen inkomsten

34 109, nr. 32

– de motie-Jasper van Dijk over landelijke regie nemen bij grote archeologische vondsten

34 109, nr. 33

– de motie-Jasper van Dijk/Monasch over pal staan voor het Nederlandse mobiele erfgoed

34 109, nr. 34

– de motie-Monasch/Dik-Faber over een lijst toonbeelden van mobiel erfgoed en aandacht voor knelpunten

Langetermijnagenda

16, 17 en 18 juni (week 25)

– VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 23/04)

– VAO Decentralisatie Jeugdzorg (AO d.d. 29/04)

– VAO Voortijdig schoolverlaten (AO d.d. 29/04)

– VSO over de verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen (32 764, nr. 12)

– VAO Loondoorbetaling bij ziekte (AO d.d. 21/05)

– VAO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s (AO d.d. 26/05)

– VAO Energie (AO d.d. 27/05)

– VAO Arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten (AO d.d. 28/05)

– VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 28/05)

– VAO Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28/05)

– VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 28/05)

– VAO Natuurbeleid en biodiversiteit (AO d.d. 28/05)

– VAO Internationaal fiscaal beleid (AO d.d. 03/06)

– VAO Gevolgen van de wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie (AO d.d. 03/06)

– VSO over de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs (31 521, nr. 90)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/06)

34 011 (Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)) + 33 994 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissementsfraude))

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 955 (Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao))

33 862 (voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht)

34 053 (Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven))

33 872 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving))

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 092 (Wijziging van de Mijnbouwwet (regels voor afsplitsing betreffende vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend))

34 117 (Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds))

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES))

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

23, 24 en 25 juni (week 26)

– Debat over de agenda van de Europese Top (24 juni)

33 348 (Wet natuurbescherming) (wetgevingsoverleg op15 juni)

34 067 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg) + (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

30 juni, 1 en 2 juli (week 27)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat»)

– Debat over de Voorjaarsnota (30 juni)

34 196 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (aanhouden in afwachting van aangekondigde wetsvoorstel inzake wettelijke bescherming van de namen «universiteit» en «hogeschool»)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 29/04) (te agenderen na ontvangst van nadere informatie)

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut (AO d.d. 1/4) (te agenderen na ontvangst van nadere informatie)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W) (agenderen na ommekomst van de voortgangsrapportage rekentoets)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over de situatie in Oekraïne en over inreisverboden voor parlementariërs (Van Klaveren) (Minister BuZa)

6. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

7. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

8. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

9. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

10. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

11. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

12. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

13. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister V&J, Minister-President)

14. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren) (Minister EZ)

15. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

16. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

17. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

18. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

19. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

20. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

21. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

22. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

23. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

24. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs (Van Meenen) (Minister OCW)

25. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ)

26. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

27. Debat over het bericht «Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang» (Karabulut) (Minister W&R)

28. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister EZ)

29. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

30. Debat over de rekentoets in het basisonderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W) (was een dertigledendebat)

31. Debat over de kabinetsbeslissing om ABN Amro naar de beurs te brengen (Merkies) (Minister van Financiën)

32. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

33. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW (Van Vliet) (Minister W&R)

34. Debat over de opvattingen van de Minister-President over de «dikke-ikmentaliteit» in Nederland (Slob) (Minister-President)

35. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

3. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

4. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over zware criminelen die hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voortzetten (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

6. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

7. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

9. Dertigledendebat over het afluisteren van telefoons van Kamerleden (Van Raak) (Minister van BZK)

10. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

11. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

13. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

15. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

16. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

17. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

18. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

19. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

21. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

22. Dertigledendebat over het herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen (Smaling) (Minister EZ)

23. Dertigledendebat over mensen die verdwalen in het nieuwe zorgstelsel (Krol) (Staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over het van de markt halen van gevaarlijk landbouwgif (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Staatssecretaris I&M)

25. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Leijten) (Minister VWS)

26. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

27. Dertigledendebat over bezuinigingen op beschermd wonen (Siderius) (Staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over het ontslaan van uitzendkrachten i.v.m. de invoering van de Wet werk en zekerheid (Karabulut) (Minister SZW)

30. Dertigledendebat over de toekomst van de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

31. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

32. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

33. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over giftige stoffen in vliegtuigen (Hachchi) (Staatssecretaris I&M)

35. Dertigledendebat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over zorgbestuurders die niet meewerken aan normering van hun inkomen (Leijten) (Minister VWS)

37. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

38. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

39. Dertigledendebat over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake bed, bad en brood (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

40. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

41. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

42. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

43. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren) (Minister EZ)

44. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

45. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

46. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

47. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

48. Dertigledendebat over de reorganisatie bij de Nationale Politie (Kooiman) (Minister V&J)

49. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

50. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 8 juni van 10.15 tot 18.15 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Omgevingswet (33 962)

Maandag 8 juni van 13.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren (34 101)

Maandag 15 juni van 10.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de Wet natuurbescherming (33 348)

Vrijdag 26 juni van 12.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veteranennota 2015

Maandag 29 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst) (34 196)

Recesperiodes

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016