34 123 Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S.

Voorgesteld 3 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat open data een betekenisvolle bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid leveren;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer kritisch is over het tempo waarmee en de wijze waarop de overheid haar data openstelt;

van mening dat het machinaal leesbaar en gestandaardiseerd ontsluiten van alle overheidsdata de norm dient te zijn;

verzoekt de regering, per eind 2016 alle daarvoor geschikte overheidsdata machinaal leesbaar en gestandaardiseerd te ontsluiten, via een nationale informatie-infrastructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Voortman

Schouw

Oosenbrug

Van Raak

Keijzer

Naar boven