Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 20 maart 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 maart

14.00 uur

Woensdag 25 maart

10.15 uur

Donderdag 26 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties

32 847, nr. 156

– de motie-Karabulut/Van Vliet over de goedkeuring van het treasurystatuut van toegelaten instellingen

32 847, nr. 157

– de motie-Karabulut over een onderzoek naar passend toewijzen

32 847, nr. 158

– de motie-Karabulut over voorleggen van de ministeriële regelingen omtrent verkoop en liberalisering

32 847, nr. 159

– de motie-Karabulut/Monasch over het stimuleren van woningcorporaties tot huurverlaging

32 847, nr. 160

– de motie-Monasch/Van der Linde over de norm van 95% passend toewijzen

32 847, nr. 161

– de motie-Monasch over de groep huurders met een jaarinkomen tot 5.000 euro boven de huurtoeslaggrens

32 847, nr. 162

– de motie-Monasch/Schouten over verhoging van het bedrag voor leefbaarheid

32 847, nr. 163

– de motie-Monasch over aanpassing van de formule voor overcompensatie

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

30 175, nr. 207

– de motie-Ouwehand over opschorten van de vergunningverlening voor een mestfabriek bij Landhorst/Venhorst

30 175, nr. 208

– de motie-Ouwehand over opschorten van de vergunningverlening voor een mestvergister in Groenlo

30 175, nr. 209

– de motie-Ouwehand over opschorten van de vergunningverlening voor een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen

30 175, nr. 210

– de motie-Ouwehand over opschorten van de vergunningverlening voor mestvergisters in Grubbenvorst

30 175, nr. 211

– de motie-Geurts/Van Helvert over vermindering van trillinghinder

30 175, nr. 212

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over de uitstoot van kleine tweewielers

30 175, nr. 213

– de motie-Remco Dijkstra over het voorgenomen verbod op gratis plastic tassen

30 175, nr. 214

– de motie-Cegerek over inzicht in welke stoffen op een traject worden vervoerd

30 175, nr. 215

– de motie-Cegerek/Remco Dijkstra over het inventariseren van maatregelen tegen overlast van trillingen en geluid

30 175, nr. 216

– de motie-Van Tongeren c.s. over beleid gericht op een permanente afname van emissies en concentraties

30 175, nr. 217

– de motie-Van Tongeren c.s. over een aanvullende studie naar de cumulatieve effecten van vervuilende stoffen in de lucht

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Milieuraad

21 501-08, nr. 550 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over een snelle uitfasering van hormoonverstorende stoffen

21 501-08, nr. 551

– de motie-Ouwehand over een verbod op de teelt van het genetisch gemodificeerde maistype 1507

21 501-08, nr. 552

– de motie-Ouwehand over het uitsluiten van de teelt van herbicideresistente gewassen en gewassen die zelf een bestrijdingsmiddel aanmaken

21 501-08, nr. 553

– de motie-Jan Vos over het tegengaan van klimaatvervuiling door overeenkomsten met minder ontwikkelde landen

21 501-08, nr. 554

– de motie-Remco Dijkstra/Van Veldhoven over de Nederlandse inzet bij nieuwe voorstellen voor een circulaire economie

21 501-08, nr. 555 (aangehouden)

– de motie-Remco Dijkstra/Van Veldhoven over de gevolgen van REACH

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 949

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)

– artikelen I t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet toezicht kredietunies

33 949, nr. 13

– de motie-Aukje de Vries c.s. over het percentage voor investering in één ondernemer op minimaal 5% stellen

33 949, nr. 14

– de motie-Aukje de Vries c.s. over een vrijstellingsgrens van 25 miljoen euro

33 949, nr. 15

– de motie-Aukje de Vries over de toezichtkosten kritisch onder de loep nemen

33 949, nr. 16 (aangehouden)

– de motie-Groot/Omtzigt over een opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 023

Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

34 023, nr. 6

– de motie-Omtzigt over het in de lidstaatverklaring opnemen van de samenstelling van de Nederlandse afdracht

34 023, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt over het openbaar maken van de correspondentie met de EU over de naheffing

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal en over de verkoop van Reaal

33 532, nr. 41

– de motie-Merkies c.s. over een bovengrens aan de omvang van banken

33 532, nr. 42

– de motie-Nijboer/Schouten over de financiële positie van Vivat

33 532, nr. 43

– de motie-Omtzigt c.s. over bankenfusies die megabanken tot gevolg hebben

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 130

Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

34 130 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– amendement Beertema (12,I)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Bisschop (9,II)

– gewijzigd amendement Bisschop/Bergkamp (10,I)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Beertema (12,II) (invoegen onderdeel Ba)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Bisschop (9,III)

– onderdeel C

– artikel I

– amendement Beertema (12,III)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Bisschop (9,IV)

– gewijzigd amendement Bisschop/Bergkamp (10,II)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Beertema (12,IV) (invoegen onderdeel Ba)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Bisschop (9,V)

– onderdeel C

– artikel II

– amendement Beertema (12,V)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Bisschop (9,VI)

– gewijzigd amendement Bisschop/Bergkamp (10,III)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Beertema (12,VI) (invoegen onderdeel Ba)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Bisschop (9,VII)

– onderdeel C

– artikel III

– amendement Beertema (12,VII)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Bisschop (9,VIII)

– gewijzigd amendement Bisschop/Bergkamp (10,IV)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Beertema (12,VIII) (invoegen onderdeel Ba)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Bisschop (9,IX)

– onderdeel C

– artikel IV

– amendement Beertema (12,IX)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Bisschop (9,X)

– gewijzigd amendement Bisschop/Bergkamp (10,V)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Beertema (12,X) (invoegen onderdeel Ba)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Bisschop (9,XI)

– onderdeel C

– artikel V

– artikel VI

– gewijzigd amendement Bergkamp/Bisschop (9,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

34 130, nr. 14

– de motie-Siderius over een plan van aanpak schaalverkleining onderwijs

34 130, nr. 15

– de motie-Siderius over de geschillencommissie onderbrengen bij een onafhankelijke instantie

34 130, nr. 16

– de motie-Bergkamp over het opstarten van een vraagbaak pesten

13. Aanbieding verslag Nationale ombudsman over 2014

14. VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie (AO d.d. 10/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 11/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 757, nr. 105

16. VSO Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. Debat naar aanleiding van de Europese Top van 19 en 20 maart (kort «terugblikdebat») met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over risico’s in de vleesketen en de controle bij visbedrijven met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34 031

19. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

34 074

20. Samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang

34 058

21. Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

34 083

22. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd

34 038

23. Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

34 039

24. Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

34 028, nrs. 9 t/m 14

25. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

34 028, nr. 15

26. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Stop project Buijtenland nu!»

34 028, nr. 16

27. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»

34 028, nr. 17

28. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»

34 013

29. Wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam)

34 034

30. Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8)

Langetermijnagenda

31 maart, 1 en 2 april (week 14)

– Debat over de Staat van de Europese Unie (2 april)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) (AO d.d. 25/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VSO over het ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen (28 286, nr. 781) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Uitvoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum (AO d.d. 05/02)

– VAO Politie (AO d.d. 11/02)

– VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 12/02)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 26/02)

– VAO WWB-onderwerpen en de Participatiewet (AO d.d. 04/03)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/02)

– VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 05/03)

– VAO Emancipatie (AO d.d. 05/03)

– VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 05/03)

– VAO Zorgverzekeringswet/zorgstelsel (AO d.d. 04/03)

– VAO Europees Sociaal Fonds (ESF) (AO d.d. 05/03)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/03)

– VAO (Informele) RBZ Handelsraad (AO d.d. 11/03)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (29 383, nr. 234)

– VSO over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland (27 858, nr. 298)

– VSO over vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs (31 293, nr. 221)

– VSO over afstemming van erkenning van beroepskwalificaties met buurlanden (22 452, nr. 44)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 965 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32))

34 114 (Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)) + 34 115 (Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210) + 34 116 (Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160))

7, 8 en 9 april (week 15)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie ICT (debat met de regering)

– VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

34 041 (Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178))

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

14, 15 en 16 april (week 16)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

21, 22 en 23 april (week 17)

– Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (21 april)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (aanhouden in afwachting van aangekondigde wetsvoorstel inzake wettelijke bescherming van de namen «universiteit» en «hogeschool»)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

7. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

8. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

9. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

10. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

11. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

12. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

13. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

14. Debat over chroomverf bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister van Defensie)

15. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de toekomst van het ROC Leiden (Jadnanansing) (Minister OC&W)

17. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ, Minister-President)

18. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

19. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister V&J, Minister-President)

20. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren) (Minister EZ)

21. Debat over betere medezeggenschap en het behoud van unieke studies in de Geesteswetenschappen (Van Meenen) (Minister OC&W)

22. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

23. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

24. Debat over de integriteit bij woningcorporaties (Monasch) (Minister voor W&R)

25. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

26. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

27. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (Siderius) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg (Leijten)) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

6. Dertigledendebat over de MH17 en de informatie die de Nederlandse regering had (Omtzigt) (Minister V&J, Minister BZK, Minister Defensie)

7. Dertigledendebat over het bericht «Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs» (Van Meenen) (Minister OCW)

8. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

9. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

10. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

11. Dertigledendebat over de chaos rond energielabels (De Rouwe) (Minister W&R)

12. Dertigledendebat over storingen op het spoor (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

13. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

14. Dertigledendebat over zware criminelen die hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voortzetten (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

15. Dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda (Oskam) (Minister V&J)

16. Dertigledendebat over de zorgspotjes van het Ministerie van VWS (Leijten) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over de plofkipindustrie uit derde landen (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

20. Dertigledendebat over problemen bij de SVB rond het persoonsgebonden budget (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

22. Dertigledendebat over het afluisteren van telefoons van Kamerleden (Van Raak) (Minister van BZK)

23. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

24. Dertigledendebat over de bezetting van het Maagdenhuis (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

25. Dertigledendebat over de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

26. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

27. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

28. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

30. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

31. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

32. Dertigledendebat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

33. Dertigledendebat over geneesmiddelen die niet meer vergoed worden (Leijten) (Minister VWS)

34. Dertigledendebat over onderwijs aan ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (Siderius) (Staatssecretaris OC&W en Staatssecretaris VWS)

35. Dertigledendebat over de aanhoudende problematiek rondom de uitbetaling van pgb’s (Dik-Faber) (Staatssecretaris VWS)

36. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

37. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

38. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

39. Interpellatie-Thieme over het uitblijven van de AMvB over de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Staatssecretaris EZ)

40. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

41. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

Wetgevings- notaoverleggen

Er zijn nog geen overleggen geagendeerd

Recesperiodes

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016