Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 23 januari 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 27 januari

14.00 uur

Woensdag 28 januari

10.15 uur

Donderdag 29 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Smaling, Hoogland en de Rouwe: «Een stap vooruit, voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk»

33 888, nr. 8

– de motie-Jacobi c.s. over de toegankelijkheid van paden in beheer bij particulieren

33 888, nr. 9

– de motie-Bashir c.s. over het meewegen van belangen van fietsers en wandelaars bij tracébesluiten

33 888, nr. 10

– de motie-Bashir c.s. over gratis fietsvervoer in de trein buiten de spits en in de weekends

33 888, nr. 11

– de motie-Van Helvert c.s. over overnemen van het gedachtegoed uit de initiatiefnota

33 888, nr. 12

– de motie-Van Veldhoven c.s. over de aanpak van te smalle fietspaden

Stemming

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven wenst haar motie op stuk nr. 285 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 196, nr. 285 (nader gewijzigd, was nr. 275)

– de nader gewijzigde motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over aanvullende maatregelen voor het halen van de energiebesparingsdoelen

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt

De Voorzitter: dhr. Bashir verzoekt zijn motie op stuk nr. 458 aan te houden. Mw. Ouwehand wenst haar moties op stuk nrs. 452 en 454 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

26 991, nr. 452 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over een Europees moratorium op paardenvlees uit Noord- en Zuid-Amerika

26 991, nr. 453

– de motie-Ouwehand/Thieme over een waarschuwingslabel voor paardenvlees

26 991, nr. 454 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over onaangekondigd uitvoeren van audits

26 991, nr. 455 (aangehouden)

– de motie-Dikkers over paarden conform de EU-standaarden vervoeren

26 991, nr. 456

– de motie-Bashir over een moratorium op de import van paardenvlees uit Canada, Argentinië en Uruguay

26 991, nr. 457

– de motie-Bashir over het opnemen van dierenwelzijn als uitzonderingsgrond in de Wereldovereenkomst voor Tarieven en Handel

26 991, nr. 458 (aangehouden)

– de motie-Bashir over opnemen van dierenwelzijns-, consumenten- en veiligheidsissues in elke relevante handelsovereenkomst

26 991, nr. 459

– de motie-Lodders/Dikkers over meer onaangekondigde controles door de FVO

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over privacy in het onderwijs

De Voorzitter: mw. Ypma wenst haar motie op stuk nr. 12 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 034, nr. 7

– de motie-Van Meenen c.s. over digitale hulpmiddelen volgens de principes van privacy en security by design

32 034, nr. 8

– de motie-Rog over afspraken over verstrekking van persoonsgegevens

32 034, nr. 9

– de motie-Jasper van Dijk over vernietiging van persoonlijke gegevens die in handen van bedrijven zijn

32 034, nr. 13 (herdruk) (gewijzigd, was nr. 10)

– de gewijzigde motie-Ypma c.s. over bewaken van privacy van leerlingen

32 034, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Ypma over een unieke digitale identiteit voor iedere leerling

32 034, nr. 12 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ypma/Jasper van Dijk over onder toezicht van de sectoren brengen van het convenant

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 982

Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)

– artikelen 1 t/m 25

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 834

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 024

Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD)

34 024 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

– artikel I, aanhef

– amendement Gesthuizen (16) (invoegen onderdeel 0A)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Schouten (12,I)

– onderdeel C

– amendement Schouten (11,I)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Schouten (10,I)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Schouten (10,II)

 • N.B.: Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds amendement 9 en/of 11 worden aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementsonderdelen van 10,II, 9,II en 11,II in elkaar verwerkt.

 • N.B.: Indien de amendementen 10 en 9 worden aangenomen, wordt het door amendementsonderdeel 9,III toe te voegen onderdeel D ingevoegd voor het door amendementsonderdeel 10,III toe te voegen onderdeel E.

 • N.B.: Indien twee of meer van de amendementen 10, 9 en 11 worden aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementsonderdelen 10,I, 9,I en 11,I in elkaar verwerkt.

  • Indien 11 en 10 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Mei Li Vos (20)

   • Indien 11, 10 en 20 verworpen:

   • – amendement Agnes Mulder (13)

 • Indien 11 en 10 verworpen:

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Schouten (10,II)

 • N.B.: Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds amendement 9 en/of 11 worden aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementsonderdelen van 10,II, 9,II en 11,II in elkaar verwerkt.

 • N.B.: Indien de amendementen 10 en 9 worden aangenomen, wordt het door amendementsonderdeel 9,III toe te voegen onderdeel D ingevoegd voor het door amendementsonderdeel 10,III toe te voegen onderdeel E.

 • N.B.: Indien twee of meer van de amendementen 10, 9 en 11 worden aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementsonderdelen 10,I, 9,I en 11,I in elkaar verwerkt.

  • – gewijzigd amendement Mei Li Vos (20)

   • Indien 11, 10 en 20 verworpen:

   • – amendement Agnes Mulder (13)

 • Indien 11, 10 en 20 verworpen:

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Schouten (10,II)

 • N.B.: Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds amendement 9 en/of 11 worden aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementsonderdelen van 10,II, 9,II en 11,II in elkaar verwerkt.

 • N.B.: Indien de amendementen 10 en 9 worden aangenomen, wordt het door amendementsonderdeel 9,III toe te voegen onderdeel D ingevoegd voor het door amendementsonderdeel 10,III toe te voegen onderdeel E.

 • N.B.: Indien twee of meer van de amendementen 10, 9 en 11 worden aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementsonderdelen 10,I, 9,I en 11,I in elkaar verwerkt.

– onderdeel D

– onderdeel E

– amendement Mei Li Vos (15)

– amendement Agnes Mulder (9)

– onderdeel F

– onderdelen G t/m K

– amendement Schouten (12,II)

– onderdeel L

– onderdelen M en N

– amendement Schouten (11,II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Schouten (10,II)

 • N.B.: Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds amendement 9 en/of 11 worden aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementsonderdelen van 10,II, 9,II en 11,II in elkaar verwerkt.

 • N.B.: Indien de amendementen 10 en 9 worden aangenomen, wordt het door amendementsonderdeel 9,III toe te voegen onderdeel D ingevoegd voor het door amendementsonderdeel 10,III toe te voegen onderdeel E.

 • N.B.: Indien twee of meer van de amendementen 10, 9 en 11 worden aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementsonderdelen 10,I, 9,I en 11,I in elkaar verwerkt.

– amendement Schouten (12,III)

– onderdeel O

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening

34 024, nr. 17

– de motie-De Liefde over postzegels met verschillende snelheden en prijzen

34 024, nr. 18

– de motie-Schouten over verhoging van de spreidingseis voor dunbevolkte gebieden

34 024, nr. 19

– de motie-Mei Li Vos over de aansprakelijkheid bij zoekgeraakte aangetekende brieven

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) en Energiebesparing Wet milieubeheer

30 196, nr. 288

– de motie-Van Veldhoven over actieve handhaving van de verplichting tot energiebesparingsmaatregelen

30 196, nr. 289 (ingetrokken)

– de motie-Smaling c.s. over het verbod op chemische onkruidbestrijding regelen bij de vierde tranche

30 196, nr. 290 (aangehouden)

– de motie-Smaling c.s. over onderzoek naar de omgevingseffecten van invoeren van het Activiteitenbesluit

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop

34 002, nr. 86

– de motie-Omtzigt over rekening houden met gedrags- en grenseffecten

34 002, nr. 87

– de motie-Omtzigt over terugdraaien van de accijnsverhoging

34 002, nr. 88

– de motie-Bashir over ondernemers in de grensstreken weer in staat stellen te concurreren

34 002, nr. 89

– de motie-Tony van Dijck over per direct ongedaan maken van de accijnsverhogingen

34 002, nr. 90

– de motie-Van Klaveren over uniformeren van het btw-tarief op 15%

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen

De Voorzitter: dhr. Omtzigt wenst zijn motie op stuk nr. 83 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 389, nr. 80

– de motie-Krol over de koopkrachtontwikkeling van ouderen op basis van de geboortecohortbenadering

29 389, nr. 81

– de motie-Krol over de voor- en nadelen van het volgen van de koopkrachtontwikkeling

29 389, nr. 82

– de motie-Karabulut over de gevolgen van het uitblijven van indexatie voor gepensioneerden

29 389, nr. 83 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Omtzigt over de koopkrachtgevolgen van afschaffing van toeslagen voor ouderen

29 389, nr. 84

– de motie-Madlener over niet verhogen van de AOW-leeftijd

29 389, nr. 85

– de motie-Madlener over maatregelen om de koopkracht van ouderen te herstellen

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren

29 325, nr. 71

– de motie-Berckmoes-Duindam c.s. over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

29 544, nr. 583

Brief van het presidium over een onderzoek door het Rathenau Instituut

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te besluiten en in te stemmen met een onderzoek door het Rathenau Instituut naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de werkgelegenheid

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche)

32 127, nr. 208

– de motie-Albert de Vries over niet toelaten van plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen zonder saneringscomponent

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

33 738

Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten)

33 738 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, aanhef

– amendement Leijten (10,II) (invoegen onderdelen aA t/m cA)

– amendement Leijten (9,II) (invoegen onderdeel aA)

– amendement Leijten/Dik-Faber (11,II) (invoegen onderdeel aA)

 • N.B.: Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds amendement 9 en/of 11 worden aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementsonderdelen van 10,II, 9,II en 11,II in elkaar verwerkt.

 • N.B.: Indien de amendementen 10 en 9 worden aangenomen, wordt het door amendementsonderdeel 9,III toe te voegen onderdeel D ingevoegd voor het door amendementsonderdeel 10,III toe te voegen onderdeel E.

 • N.B.: Indien twee of meer van de amendementen 10, 9 en 11 worden aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementsonderdelen 10,I, 9,I en 11,I in elkaar verwerkt.

– onderdelen A t/m C

– amendement Leijten (10,III) (toevoegen onderdelen D en E)

– amendement Leijten (9,III) (toevoegen onderdeel D)

 • N.B.: Indien de amendementen 10 en 9 worden aangenomen, wordt het door amendementsonderdeel 9,III toe te voegen onderdeel D ingevoegd voor het door amendementsonderdeel 10,III toe te voegen onderdeel E.

 • N.B.: Indien twee of meer van de amendementen 10, 9 en 11 worden aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementsonderdelen 10,I, 9,I en 11,I in elkaar verwerkt.

– artikel I

– amendement Leijten/Dik-Faber (11,III) (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– amendement Leijten (10,I)

– amendement Leijten (9,I)

– amendement Leijten/Dik-Faber (11,I)

 • N.B.: Indien twee of meer van de amendementen 10, 9 en 11 worden aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementsonderdelen 10,I, 9,I en 11,I in elkaar verwerkt.

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Tabakswet

33 738, nr. 12

– de motie-Leijten over onderzoek naar de handhaving van de verkoopleeftijd van tabak

33 738, nr. 13

– de motie-Dik-Faber over het verbieden van sigarettenautomaten in de horeca

33 738, nr. 14

– de motie-Bruins Slot over het storten van boetes in een preventiefonds

33 738, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Rebel c.s. over het in ere herstellen van de rookmonitor voor de jeugd

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten

34 104, nr. 6

– de motie-Gerbrands over het niet onnodig sluiten van verzorgingshuizen

34 104, nr. 7

– de motie-Gerbrands over mensen met een geldende indicatie niet de dupe laten worden van het beleid van zorgkantoren

34 104, nr. 8

– de motie-Siderius over geen loonoffers van thuiszorgmedewerkers accepteren

34 104, nr. 9

– de motie-Siderius over de arbeidsrechten van het personeel bij faillissement van een thuiszorgorganisatie

20. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

24. Dertigledendebat over de huurstijging met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

25. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

26. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

27. VAO GGZ (AO d.d. 21/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 882

28. Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

33 712

29. Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 045

30. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen)

31. Gezamenlijke behandeling van:

33 587

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)

33 707

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

Langetermijnagenda

3, 4 en 5 februari (week 6)

– VAO Inkomens- en vermogensverdeling (AO d.d. 14/01)

– VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 21/01)

– VAO Toekomstgericht funderend onderwijs (AO d.d. 15/01)

– VAO Een leven lang leren (AO d.d. 21/01)

– VSO Strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT (28 165, nr. 179)

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

33 995 (Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de inwerkingtreding van de Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PbEU 2012, L 94))

33 662 (Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp))

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht))

34 008 (Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter)

10, 11 en 12 februari (week 7)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Scheepvaart (AO d.d. 21/01)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01)

– Debat over de agenda van de Europese Top

33 993 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs))

34 049 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht))

33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 970 (Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 201.))

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

24, 25 en 26 februari (week 9)

– Debat over het verslag van de Europese Top

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

3, 4 en 5 maart (week 10)

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris+ Minister VWS)

2. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

3. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

4. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financien))

5. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

6. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

7. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

8. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

9. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

10. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

11. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

12. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

13. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

14. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

15. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

16. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

17. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

18. Debat over de gaswinning in Groningen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

19. Debat over belastingontwijking (Klaver) (Minister Financiën)

20. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

21. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

22. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

4. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (Minister BZK)

6. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (Minister van Financiën)

7. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

8. Dertigledendebat over het verlies aan banen in het gevangeniswezen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

9. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de «Grenseffectentoets» (Graus) (Minister van EZ)

11. Dertigledendebat over de subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren) (Minister EZ)

12. Dertigledendebat over de uitspraken van de premier over onzinverhalen in de zorg (Agema) (Minister-President)

13. Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting (Minister BuZa)

14. Dertigledendebat over de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over asielbeleid (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

15. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (Siderius) (Minister-President)

16. Dertigledendebat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg (Leijten)) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over het bericht «Plundering KLM dreigt» (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën)

18. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

19. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

20. Dertigledendebat over de MH17 en de informatie die de Nederlandse regering had (Omtzigt) (Minister V&J, Minister BZK, Minister Defensie)

21. Dertigledendebat over het bericht «Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs» (Van Meenen) (Minister OCW)

22. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de Wet normering topinkomens (Van Raak) (MP, Minister BZK)

23. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

24. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

25. Dertigledendebat over noodscenario's voor pgb-houders en de gevolgen daarvan (Keijzer) (Minister VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 9 februari van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de initiatiefnota van het lid Van Klaveren over activering van de opkomstplicht (34 066)

Maandag 2 maart van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr.1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn) (34 100)

Maandag 9 maart van 14.00 tot 17.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid (33 963)

Recesperiodes

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016