Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010

Agenda opgesteld 25 juni 2010

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties alsmede vaststelling van het tijdstip van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

32 191 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– amendement Van der Staaij (10)

Indien 10 verworpen:

– amendement Van der Staaij (11)

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

4. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de mogelijkheid om de verstrekking van een reisdocument te weigeren in geval van onttrekking aan strafvervolging of tenuitvoerlegging van een straf in het buitenland en in verband met een wijziging in de differentiatiemogelijkheden van de gemeentelijke tarieven

32 309 (R 1907) (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO MIRT

De Voorzitter: dhr. Dijkgraaf wenst zijn motie op stuk nr. 129 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van Gent over fiscale maatregelen ten behoeve van verstedelijkingsopgaven

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/De Rouwe over verhoging van de treinfrequentie tussen Leeuwarden en Zwolle

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van Gent over synergievoordelen bij realisering van het voorkeursalternatief A27

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van Gent over een aanlegbesluit voor station Lisse Keukenhof

– de motie-Van Gent c.s. over terughoudendheid van het kabinet bij verdere besluiten over infrastructuur

– de motie-Van Gent c.s. over in samenhang bezien van de budgetten voor ruimtelijke ordening en infrastructuur

– de motie-Van Gent c.s. over ruimhartiger oplossingen voor de leefbaarheidsproblemen rond Muiderberg

– de motie-Sharpe over prioriteit geven aan de file top 50

– de motie-Jansen/Neppérus over wettelijke normen voor trillingen langs het spoor

– de motie-De Rouwe c.s. over achterstallig onderhoud van het Winschoterdiep en het Van Harinxmakanaal

– de motie-De Rouwe c.s. over een permanent karakter van de Crisis- en herstelwet

– de motie-Neppérus c.s. over vasthouden aan de afspraken uit het MIRT-projectenboek

– de motie-Neppérus/Aptroot over een duurzame variant van de RijnlandRoute met 2 x 2 rijstroken

– de gewijzigde motie-Dijkgraaf over niet betrekken van de verbreding van de A4 bij de cofinancieringssystematiek van de RijnlandRoute

– de motie-Dijksma/Wiegman-van Meppelen Scheppink over toepassing van de aanbeveling van Elverding bij de nieuwe westelijke oeververbinding Rotterdam

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over het onder curatele stellen van politiekorpsen

– de motie-Van Raak over het stoppen met de invulling van de bezuinigingen door het demissionaire kabinet

– de motie-Brinkman over indienen van het wetsvoorstel nationale politie

7. Stemming over: motie ingediend bij het debat over de rellen in Culemborg

– de motie-Fritsma over het oprichten van een speciale politie-eenheid voor de bestrijding van straatterreur

8. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over het verslag van de Europese Top

De Voorzitter: dhr. Braakhuis wenst zijn motie op stuk nr. 478 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Van Bommel/Braakhuis over voorbereiding door het IMF van mondiale transactiebelasting

– de gewijzigde motie-Braakhuis c.s. over het ratificatieproces van het Europese Stabilisatie- en Associatieakkoord met Servië

9. Stemming over: motie ingediend bij het debat over de uitvoering van de zogenaamde Kraakwet

– de motie-Slob c.s. over zorgvuldige uitvoering en handhaving van de wet

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over het snel groeiende antisemitisme in Nederland

– de motie-Van der Staaij c.s. over een actieprogramma bestrijding antisemitisme

– de motie-Arib/Voordewind over «undercover»-opsporingsteams voor het opsporen en bestrijden van antisemitisme

– de motie-Voordewind c.s. over registreren van meldingen van antisemitisme

11. Debat over de Voorjaarsnota 2010 met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

12

minuten

PVV en CDA:

10

minuten

SP, D66 en GroenLinks:

7

minuten

ChristenUnie, SGP en PvdD:

5

minuten

12. Suppletoire begrotingen van de diverse departementen en fondsen voor het jaar 2010 (wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota)

13. Debat over het overheidsbeleid ten aanzien van preventieve gezondheidsprojecten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

14. Spoeddebat over de druk van verzekeraar Menzis op de ziekenhuizen in Oost-Groningen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

15. Spoeddebat over de zorg in een zorginstelling in Warmond met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. VAO Fietsen (AO d.d. 23/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Kinderopvangtoeslag (AO d.d. 23/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VSO Voorhang efficiencykorting ambulancediensten 2011–2013

19. Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

20. Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen (heropening)

21. Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45) (onder voorbehoud)

22. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)

23. Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Prinsjesdagstukken alsmede vaststelling van de Regeling vertrouwelijke stukken

24. Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de uitvoering van artikel 19, tweede lid, van verordening 561/2006/EG

25. Goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, 1976 (Trb. 1997, 300 en Trb. 2006, 17)

26. Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)

27. Goedkeuring van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)

Dinsdag 7 september

14.00 uur

Woensdag 8 september

10.15 uur

Donderdag 9 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Debat over de uitlatingen van de vice-voorzitter van de Raad van State Tjeenk Willink bij de presentatie van het jaarverslag van de Raad van State over 2009

5. Spoeddebat over uitvoering van een aangenomen motie over clustermunitie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

6. Spoeddebat over de zaak Koos H. met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

32 356

7. Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 28 juni 2010 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Raming der voor de Tweede Kamer in 2011 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (32 370)

Recesperiodes

Zomerreces 2010: vrijdag 2 juli t/m maandag 6 september 2010

Herfstreces 2010: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2010

Kerstreces 2010: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2011

Krokusreces 2011: vrijdag 18 februari t/m maandag 28 februari 2011

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Er is geen avondvergadering op dinsdag 1 maart 2011 en geen plenaire vergadering op woensdag 2 maart 2011 i.v.m. de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten.