32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN GENT

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de stuurgroep Onorthodoxe maatregelen geen algemeen onderzoek uitvoert naar fiscale maatregelen;

overwegende, dat verstedelijkingsopgaven steeds complexer worden en dat juist financiering van gewenste binnenstedelijke verdichting met voldoende kwaliteit in vergelijking met uitleglocaties vaak het probleem is;

verzoekt de regering een algemeen onderzoek te doen naar mogelijke fiscale maatregelen die de verstedelijkingsopgaven en de kwalitatieve opgaven in stedelijk gebied ondersteunen waardoor binnenstedelijke verdichting aantrekkelijker wordt, en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van Gent

Naar boven