32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 125 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S.

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er met betrekking tot de vaarwegen in Noord-Nederland in 2007 een intentieovereenkomst is getekend en in 2008 een bestuursakkoord is gesloten omtrent beheer, financiering en exploitatie en onderhoud;

overwegende, dat de vaarwegen Winschoterdiep en Van Harinxmakanaal kampen met substantieel achterstallig onderhoud, hetgeen leidt tot druk op de economische activiteiten van de daar gevestigde ondernemingen en beperkingen in de doorvaart;

overwegende, dat hiervoor in de Nota Mobiliteit 34 mln. is gereserveerd en dat nu daadkracht getoond moet worden om het achterstallig onderhoud op deze vaarwegen weg te werken binnen de afgesproken kaders;

verzoekt de regering,

  • de door het Rijk gereserveerde middelen ad 34 mln. voor het achterstallig onderhoud direct beschikbaar te stellen;

  • opnieuw met de provincies Groningen en Fryslân in overleg te treden over de uitvoering van de reeds gemaakte afspraken en om de Kamer over het resultaat hiervan bij de behandeling van het MIRT-projectenboek 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Neppérus

Jansen

Dijkgraaf

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van Gent

Naar boven