32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat binnenstedelijk bouwen in absolute termen duurder is dan bouwen in het open landschap;

constaterende, dat de Kamer aanzienlijke bouwopgaven heeft vastgesteld voor binnenstedelijk bouwen (al dan niet in de Randstad) zonder dat daar voldoende geld voor beschikbaar is;

overwegende, dat binnenstedelijk bouwen relatief goedkoper wordt als de kosten voor infrastructuur, die met buitenstedelijk bouwen gemoeid zijn, in de projectkosten zouden worden meegenomen;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de budgetten voor ruimtelijke ordening en infrastructuur meer in samenhang bezien kunnen worden, zodat meer realistische afwegingen gemaakt kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Dijksma

Naar boven