32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN NEPPÉRUS EN APTROOT

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de door de minister gekozen variant voor de RijnlandRoute slechts 2x1 rijstrook kent en dat nog onvoldoende wordt ingepast bij de Leidse wijk Stevenshof en in Voorschoten;

overwegende, dat dit geen duurzame oplossing is voor de verkeersdoorstroming en het woon- en leefmilieu;

voorts overwegende, dat de RijnlandRoute met 2x2 rijstroken nu al noodzakelijk is voor de bereikbaarheid en ontwikkeling van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek en dat de realisatie van deze weg een strikte voorwaarde is voor de start van woningbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg;

verzoekt de regering met de regio nader te overleggen over de realisatie van een duurzame variant met in ieder geval 2x2 rijstroken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Neppérus

Aptroot

Naar boven