32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 126 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S.

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Crisis- en herstelwet belangrijke bureaucratische hobbels wegneemt bij de realisatie van voorgenomen projecten;

overwegende, dat bij de totstandkoming van deze wet het bestrijden van de huidige economische crisis aanleiding was;

overwegende, dat het ook na de crisis zinvol kan zijn om een snellere aanleg van projecten waartoe al besloten is, te bevorderen;

verzoekt de regering te onderzoeken of de Crisis- en herstelwet of relevante onderdelen daaruit een permanent karakter zouden kunnen krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Neppérus

Sharpe

Dijkgraaf

Naar boven