32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 120 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de komende jaren vele miljarden bezuinigd zullen moeten worden, waarbij bezuinigingen op het MIRT niet vallen uit te sluiten;

overwegende, dat het demissionaire kabinet zo min mogelijk besluiten moet nemen die de keuzevrijheid van een volgend kabinet beperken;

verzoekt de regering uiterste terughoudendheid te betrachten bij het nemen van verdere besluiten over infrastructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Dijksma

Jansen

Naar boven