32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 129 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de RijnlandRoute noodzakelijk is en dat integrale aanleg in één keer de voorkeur verdient;

overwegende, dat de betrokken gemeenten het uiterste doen om financieel bij te dragen aan de aanleg van de RijnlandRoute;

overwegende, dat ook de provincie bereid is, een flinke bijdrage te leveren aan de aanleg van de RijnlandRoute;

constaterende, dat er voor een variant F regionaal, provinciaal en landelijk politiek draagvlak te vinden lijkt, maar een tekort resteert van 83 mln.;

constaterende, dat in de begroting en cofinancieringsystematiek voor de RijnlandRoute ook de financiering voor een stuk bovenliggend wegennet is opgenomen, niet behorende tot de verantwoordelijkheid van de regio;

verzoekt de regering de financiering van de verbreding van de A4 niet te betrekken bij de cofinancieringsystematiek van de RijnlandRoute en daarmee het financieringstekort met ruim 32 mln. te verkleinen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Naar boven