32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN DE ROUWE

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de provincie Fryslân de treinfrequentie tussen Leeuwarden en Zwolle wil verhogen van twee naar vier treinen per uur;

constaterende, dat voor deze frequentieverhoging aanpassing of vernieuwing nodig is van de brug over het Van Harinxmakanaal en aanpassing van het goederenspoor bij Steenwijk;

overwegende, dat er in de motie-Koopmans c.s. (27 658, nr. 41) gelden beschikbaar zijn gekomen voor de spoorwegdriehoek Groningen/Leeuwarden/Zwolle;

verzoekt de regering:

  • er bij NS op aan te dringen, in ieder geval de derde trein te introduceren bij de start van de Hanzelijn eind 2012 en in overleg met de regio en NS zo spoedig mogelijk vier treinen per uur te realiseren tussen Leeuwarden en Zwolle;

  • de financiering voor de noodzakelijke fysieke aanpassing of vernieuwing van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal en de aanpassing van het goederenspoor bij Steenwijk ten laste te brengen van de restgelden van de motie-Koopmans met inachtneming van de scope en doelen van de bestaande projecten van de motie-Koopmans, en de Kamer hierover voor het bestuurlijk overleg MIRT najaar 2010 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

De Rouwe

Naar boven