32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 130 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKSMA EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er door de minister van VenW, de stadsregio Rotterdam, Rotterdam en de provincie Zuid-Holland een Masterplan Rotterdam Vooruit is gemaakt waarin voor een tweede oeververbinding als een van de alternatieven voorgesteld wordt, de Blankenburgtunnel aan te leggen;

constaterende, dat in dit proces de meest betrokken gemeenten, Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen, niet betrokken zijn;

constaterende, dat de minister voornemens is, op korte termijn een voorkeursvariant te kiezen voor de nieuwe westelijke oeververbinding Rotterdam;

constaterende, dat de onderzoeksresultaten van de MKBA nog niet beschikbaar zijn en de kosten van de varianten nog niet duidelijk zijn, maar de Westflankpartijen wel worden geacht al op 30 juni een voorkeursuitspraak te doen;

overwegende dat, omdat dit project is aangemerkt als Crisis- en herstelwet-project, draagvlak bij de betrokken overheden in het voorproces des te meer van belang is;

verzoekt de regering bij dit project de aanbevelingen van Elverding ter harte te nemen en te gaan werken met een brede verkenningsfase waarin bewoners, decentrale overheden en milieuorganisaties ruim betrokken worden, er sprake is van een gebiedsgewijze benadering en heldere tijdsafspraken, waarbij de verkenningsfase wordt afgesloten met een voorkeursbesluit, goed te keuren door de Staten-Generaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijksma

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven