28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 277 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandse samenleving ernstig wordt ontwricht door veelal Marokkaanse straatterreur;

constaterende, dat het bestaande, veel te softe beleid dit grote probleem niet oplost omdat het straattuig dat voor deze terreur verantwoordelijk is, niet onmiddellijk en hard wordt aangepakt;

overwegende, dat daadkrachtige maatregelen noodzakelijk zijn die erop gericht zijn, het tuig van de straat te halen;

verzoekt de regering over te gaan tot het oprichten van een speciale, uit duizend agenten bestaande politie-eenheid, de zogenaamde straatterreur eenheid, die te allen tijde op verzoek van burgemeesters of op verzoek van de daartoe bevoegde minister inzetbaar is om snel en op iedere plaats in Nederland in te grijpen teneinde straatterreur aan te pakken en te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma

Naar boven