Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 30

30 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen - 35421

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 25 maart 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius) - 35422

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 27 maart 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers - 35423

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 30 maart 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) - 35424

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 maart 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds) - 35426

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 31 maart 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Reactie op toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg van 4 juli 2019 over de uitkomsten van gesprekken over de werkinstructies bekeerlingen en LHBTI's - 19637-2593

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 24 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Veilige landen van herkomst - beoordeling Armenië - 19637-2594

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 27 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 24 maart 2020 - 21501-02-2135

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 24 maart 2020 - 21501-02-2136

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag videoconferentie Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 maart 2020 - 21501-02-2137

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Algemene Zaken van 24 maart 2020 - 21501-02-2138

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nationaal Hervormingsprogramma 2020 - 21501-07-1669

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Europese Raad videoconferentie inzake COVID-19 van 17 maart 2020 en de geannoteerde agenda voor de Europese Raad videoconferentie inzake COVID-19 van 26 maart 2020 - 21501-20-1527

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informeel video-overleg Raad WSB op 19 maart 2020 - 21501-31-551

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 17 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de informele ministeriële videoconferentie van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 19 maart 2020 - 21501-31-552

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 30 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Videoconferentie landbouwministers van de EU inzake COVID-19 - 21501-32-1229

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen over de ingelaste informele high level videoconferentie van transportministers van EU-lidstaten op 18 maart 2020 - 21501-33-799

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele videoconferentie Transportministers van 18 maart 2020 - 21501-33-800

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling implementatie EU 5G toolbox - 22112-2854

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030 en onderzoek vertragingen verbinding (Kamerstuk 23645-711) - 23645-712

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapportage Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB), motie en toezeggingen - 23645-713

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie voortgangsrapporten Noord-Macedonië en Albanië - 23987-383

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare mensen te beperken - 24515-527

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 26 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tiende integrale Rapportage Visie en Vertrouwen 2019 over Project Mainportontwikkeling Rotterdam - 24691-132

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beperking vliegverkeer naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19-aanpassing - 24804-122

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vliegverbod Spanje naar aanleiding van Coronavirus - 24804-123

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 21 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging vliegverbod Spanje naar aanleiding van Coronavirus - 24804-124

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vliegverbod Oostenrijk naar aanleiding van Coronavirus - 24804-125

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het onderzoek ter evaluatie van het Bureau Architectenregister - 25268-184

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 20 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

COVID-19: Update stand van zaken - 25295-179

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 20 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

COVID-19: Update stand van zaken - 25295-199

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

COVID-19 - Update stand van zaken - 25295-200

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 31 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een verbod op maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar (Kamerstuk 25 883-376) - 25883-381

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 26 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen naar aanleiding van het rapport "Kind van de rekening" van de Nationale ombudsman - 26448-631

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 27 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Conclusies van twee onderzoeken naar het vertrek met onbekende bestemming van (Vietnamese) amv's - 27062-110

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsstandpunt COGEM-advies Beoordeling van risico's voor derden bij klinisch onderzoek met gentherapie - 27428-366

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanwijzing ILT niet-handhaven biocidenverordening - 27858-506

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het creëren van een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind - 27923-409

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 17 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen in het kader van transparantie burgerslachtoffers - 27925-707

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 24 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken op 2 en 3 april a.s. te Brussel - 28676-335

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht "100 jongeren bekogelen gemeentehuis Urk" - 28684-616

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ophokplicht - 28807-225

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarplan Rechtspraak 2020 - 29279-579

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen CBR n.a.v. COVID-19 - 29398-813

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maandrapportage CBR februari 2020 over de divisies Rijgeschiktheid Medisch en Klantenservice - 29398-814

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aankondiging sluiskandidaten tweede helft 2020 - 29477-650

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beschikbaarheid geneesmiddelen en COVID-19 - 29477-651

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 26 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse en bredere Europese inzet in de Sahel - 29521-403

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie WODC over de Kwaliteitsimpuls politieonderwijs t.b.v. het Caribisch deel van het Koninkrijk - 29628-941

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschalen operatie op Schiphol a.g.v. COVID-19 - 29665-381

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hinderbeperking Schiphol - 29665-382

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak verbetering vaarwegbeeld - 29668-52

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aangepaste dienstregeling NS tijdens de situatie inzake COVID-19 (het coronavirus) - 29984-891

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Internationale inzet bosbehoud en bosherstel - 30196-708

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 09 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van Aanhangsel I (Model voor het olie-afgifteboekje) behorende bij de Uitvoeringsregeling in Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2018-II-4) ); Straatsburg, 13 december 2018 - 30952-357

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afbouw salderingsregeling - 31239-314

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

COVID-19-aanpak hoger onderwijs - 31288-836

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindtoets 2020 - 31293-513

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 18 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het coronavirus - 31293-514

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang vrachtwagenheffing - 31305-310

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verandering automotivesector door trends als automatisering, connectiviteit, elektrificatie en de verandering van bezit naar gebruik door de opkomst van (deel)platformen - 31305-311

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport "Olielekkage haven Rotterdam" aan van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) - 31409-273

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

COVID-19-aanpak mbo - 31524-462

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 17 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Perspectief voor de Jeugd - 31839-723

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 20 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Saldibalans van het Rijk 2014 - 31865-167

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Parkeren van vliegtuigen op Nederlandse luchthavens - 31936-728

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de second opinion stikstofaddendum (juni 2014) bij MER 2014 Lelystad Airport en inputparameters stikstofberekeningen - 31936-729

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Impact van COVID-19 op de consulaire dienstverlening - 32734-41

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Convenant "bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID-19)" - 32734-42

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een brief derde inzake de rechtspositie van lokale medewerkers van diplomatieke posten van ambassades en consulaten-generaal - 32734-43

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Convenant "bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID-19)" - 32734-44

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie over de uitvoering van het Urgendavonnis - 32813-484

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsvisie waterstof - 32813-485

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De rol van gas in het energiesysteem van nu en in toekomst - 32813-486

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Routekaart Groen Gas - 32813-487

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht aanvragen Fonds Podiumkunsten - 32820-347

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 17 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift aanvullende adviesaanvraag Raad voor Cultuur basisinfrastructuur 2021-2024 - 32820-348

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Effecten corona op inburgering - 32824-292

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 27 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de situatie grensregio's - 32851-60

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging met betrekking tot de lijst met vragen en antwoorden inzake de kabinetsreactie beleidsdoorlichting 23: meteorologie en seismologie - 32861-58

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindevaluatie programma Groene Groei - 33043-103

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport "Omgang tussen grootouders en kleinkinderen" - 33836-57

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken prostitutiebeleid - 34193-11

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 24 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatschappelijke diensttijd (MDT) tijdens coronacrisis en uitvoering motie Regterschot en Rog over online-infrastructuur MDT - 35034-16

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 30 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlanders bij de Europese Commissie en andere instellingen van de Europese Unie - 35078-34

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om afschrift van antwoord op het advies van de Adviescommissie Toetsing Regeldruk (ATR) van 7 februari 2020 met betrekking tot het besluit en de regeling elektronische publicaties - 35218-11

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op de Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (Kamerstuk 35240) - 35240-4

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 17 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel reactie nota naar aanleiding van verslag inzake wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) (Kamerstuk 35261) - 35261-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdpad en inhoud van de AMvB over gescheiden inzameling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267) - 35267-14

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het plan voor overprogrammering (Kamerstuk 35300-A-72) - 35300-A-82

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen - 35300-V-64

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 27 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel tijdelijke digitale besluitvorming decentrale overheden - 35300-VII-111

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 27 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de reactie op de rapporten "De Financiële Staat van het Onderwijs 2018" en "Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs" - 35300-VIII-152

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdelijke verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs - 35300-XII-92

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stikstofregistratiesysteem voor woningbouw- en infrasector - 35334-72

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de petitie "Uitvoerbaarheid Wet verplichte ggz. Vereenvoudiging van de wet is noodzaak" - 35370-3

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 24 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14 (Kamerstuk 35380-1) - 35380-2

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid inzake de verruiming van de BMKB als gevolg van de coronacrisis - 35420-4

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk - 35420-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 - 35420-6

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Verslag van werkzaamheden over 2019 van de Algemene Rekenkamer - 2020Z05668

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 26 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag:

Wijziging van de Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); New Delhi, 3 oktober 2018 - 2020Z05898

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat:

- Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421);

- Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers (35423);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

- Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius) (35422);

- Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (35424);

c. de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat:

- Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds) (35426).