Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 26

26 Stemming Digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (35424).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Democratische processen moeten ook tijdens deze crisis gewoon doorlopen. Dat doen we hier vanavond ook, al is het wel een beetje gek. Heel veel collega's zijn er niet bij. Ik zou bijna zeggen: de groeten aan iedereen thuis. Maar daar gaat mijn stemverklaring niet over. De wet die nu voorligt, creëert de mogelijkheid tot digitaal besluiten en vergaderen voor decentrale overheden. Die moest er eigenlijk binnen 24 uur doorheen. Daar zijn wel wat vragen over te stellen. De vraag is of de positie van individuele Statenleden en de individuele raadsleden bij de bepaling en de vaststelling van de agenda en het debat wel voldoende geborgd is. De vraag is ook of het met dat digitaal vergaderen wel zo soepeltjes gaat lopen. De eerste ervaringen zijn nog niet heel positief. Maar het is een tijdelijke wet. Er zijn dus wel vragen over te stellen, maar de wet is tijdelijk. We gaan het zien. Met die kanttekening kan de Partij voor de Dieren toch instemmen met deze spoedwet.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Ouwehand. Dan gaan we naar het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.