Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 28

28 Stemming motie Actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus,

te weten:

  • -de motie-Krol/Asscher over specifiek rekening houden met de positie van mantelzorgers (25295, nr. 168).

(Zie vergadering van 26 maart 2020.)

De voorzitter:

De motie-Krol/Asscher (25295, nr. 168) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door het coronavirus de druk op mantelzorgers de komende tijd zal toenemen, mede door de overbelasting van de reguliere zorg, en het van groot belang is dat zij hun werk goed kunnen blijven doen;

verzoekt de regering bij alle maatregelen die genomen worden rondom het coronavirus specifiek rekening te houden met de positie van mantelzorgers;

verzoekt de regering tevens te onderzoeken of een beperkt en ingekaderd aantal mantelzorgers gebruik kunnen maken van de regeling rondom kinderopvang en school voor mensen met een vitaal beroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 218, was nr. 168 (25295).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Krol/Asscher (25295, nr. 218, was nr. 168).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

De stemmen staken. Wat gaat u doen, meneer Krol?

De heer Krol (50PLUS):

Ik begrijp dat er binnenkort een aparte vergadering komt waarin we allemaal moeten komen om hoofdelijk te stemmen. Dan gaat die meetellen.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Krol stel ik voor zijn gewijzigde motie (25295, nr. 218, was nr. 168) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het debat. Ik wil de minister-president ontzettend bedanken voor het debat dat hij vandaag met de Kamer heeft gevoerd. Ik wil de Kamerleden bedanken. Ik wil iedereen die dit debat heeft gevolgd, ook bedanken. Ik bedank onze technische dienst en vooral onze bodes, die vandaag de hele dag hebben gerend om de zaal schoon te maken.

(Applaus)

De voorzitter:

Ik wil toch namens de hele Kamer alle mensen bedanken die keihard werken in de zorg, bij de politie, in het openbaar vervoer, in al die supermarkten, in het onderwijs of als boa's. Niet iedereen kon dat vandaag uitspreken, maar heel veel Kamerleden hebben hun waardering en respect uitgesproken voor deze mensen. Ik wens deze mensen heel veel sterkte. Ik zou zeggen: volhouden! Ik sluit me aan bij de woorden die de heer Wilders ook heeft gesproken. Dank jullie wel.

(Applaus)